سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 11 شهریور 1394 English
جستجو:  
طرح های تحقیقاتی مصوب
چاپ

1.   بررسی شدت فیبروز کبدی در بیماران دریافت کننده متوتروکسات به روش Fibro Scan . دستیار فوق تخصصی گوارش (علی عرفانی کریم زاده طوسی) 1390.

2.   مقایسه فراوانی کبد چرب غیرالکلی در بیماران پره دیابتی و افراد سالم در بیمارستان رازی رشت. دستیار تخصصی (هادی خسروی) 1390.

3.   بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشکده شرق گیلان در خصوص هپاتیت B-C . 1390

4.   بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکترپیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران با مشکلات فوقانی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان رزی رشت در سال 90. کارشناسی ارشد (گروه میکروبیولوژی) 1390.

5.   بررسی توزیع فراوانی نسبی ژنوتیپ های cagA، vacA و babA در هلیکوباکترپیلوری های جدا شده از بیوپسی معده بیماران مبتلا به مشکلات فوقانی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد در سال 90. کارشناسی ارشد (گروه میکروبیولوژی) 1390

6.   مقایسه اختلال عملکرد تیروئید در افراد دارای سنگ مجرای صفراوی مشترک و افراد سالم. دستیار داخلی (جهانگیر حسین پور گیلده) 1390.

7.   بررسی فراوانی هپاتیت D در مبتلایان به هپاتیت B مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان. دکترای عمومی (ماهر کردی) 1390

8.   مقایسه شاخص های کم خونی و کلسیم قبل و بعد از مصرف طولانی مدت داروهای مهارکننده پمپ پروتون دکترای عمومی (حنان ابراهیمی) 1390

9.   مقایسه اثر ترکیب میدودرین با دیورتیک و دیورتیک به تنهایی در کنترل آسیت در بیماران مبتلا به سیروز کبدی. دکترای عمومی (مصطفی بدوی سراجی) 1390

10. بررسی اثر شیاف ناپروکسن بعد از ERCP در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت 

11 - بررسی اثر ایورمکتین در درمان مبتلایان به فاسیولاAی انسانی

12- بررسی اثر اسید سیتریک بر نتیجه تست تنفسی اوره در بیماران مبتلا به دیس پپسی همراه با عفونت H.pylori و مصرف کننده داروهای مهارکننده پمپ پروتون

 13- بررسی آندوسکوپیک ضایعات پیش سرطانی معده در افراد بالای 50 سال شهرستان لشت نشا

 14- مقایسه دو رژیم پنج دارویی (بیسموت ساب سیترات، امپرازول، آموکسی سیلین، کلاریترومایسین، تینیدازول) و (بیسموت ساب سیترات، امپرازول، تتراسیکلین، مترونیدازول و افلوکساسین) بر میزان ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران دیس پپتیک مقاوم به درمان.

 15- بررسی ویژگیهای دموگرافیک، آزمایشگاهی و بالینی بیماران مبتلا به هماتوشزی سرپایی مراجعه کننده به کلینیک های درمانگاهی و مطب های خصوصی اعضای هیات علمی دانشگاه و بیماران بستری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت از بهمن ماه 1389 تا دی 1390.

 16- بررسی یافته های سونوگرافیک، آزمایشگاهی و پاتولوژیک بیماران مبتلا به NASH در طی یک سال. 1389

 17- بررسی میزان آگاهی مردم شهر رشت از سرطان کولورکتال و غربالگری آن. 1389

 18- بررسی میزان شیوع anti-ccp در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو – سال 1389

 19- بررسی فراوانی ویژگیهای بالینی و دموگرافیک بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده و تهیه بانک اطلاعاتی در استان گیلان. 1389

 20- بررسی مشخصات فردی و علایم بالینی بیماران مبتلا به کلانژیت اسکلروزن اولیه. 1389

 21- بررسی مقایسه ای میزان بقای بدون بیماری مبتلا به سرطان معده و تحت درمان با کموتراپی قبل از عمل یا پس از عمل طی یک دوره سه ساله در بیمارستان آموزشی درمانی رازی رشت. 1389

.22- ارزیابی اهمیت پیشگویی کننده نسبت غدد لنفاوی متاستاتیک در بیماران مبتلا به کانسر معده. 1389

23- بررسی وضعیت ژنتیک بیماران مبتلا به سرطان معده در مقایسه با افراد سالم در استان گیلان. 1389

 24- بررسی سطح سرمی گاسترین و نسبت پپسینوژن I‌ به II به عنوان شاخصی برای تشخیص ضایعات پیش سرطانی معده. 1389

25-بررسی میزان پپسینوژن نوعI و II‌ گاسترین17 و آنتی بادی IgG علیه هلیکوباکترپیلوری در افراد 50 سال با دیس پپسی مبتلا به ضایعات پیش سرطانی در پاتولوژی معده. 1389

 26- بررسی کلانژیوکارسینوما و تعیین فاسیولیازیس در آنها در استان گیلان طی سالهای 87-88. (جاوید رسولیان) 1389

 27- مقایسه ریسک فاکتورهای هپاتیت های ویروسی B‌و C در مبتلایان به هپاتیت های B و C با گروه کنترل. 1389

28- بررسی فراوانی و عوامل همراه کبد چرب غیرالکلی در مراجعین به درمانگاه های داخلی، غدد مطب های فوق تخصصی گوارش، تغذیه و زنان در شهر رشت طی فروردین لغایت اسفند 89.

29- بررسی فراوانی هپاتیت B در خانواده درجه یک بیماران مبتلا به هپاتیت B در مقایسه با مراجعه کنندگان برای اهدا خون برای اولین بار.

30- مقایسه رژیم پگیلیتد اینترفرون آلفا a2 (پگاسیس) همراه آدفوویر با رژیم پگیلیتد اینترفرون آلفا a2 (پگاسیس) با پلاسبو در درمان ژنوتیپ D هپاتیت مزمن B (مطالعه چند مرکزی در ایران).

 31- تهیه DNA Banking بیماران مبتلا به کانسر مری در استان گیلان.

 32- بررسی میزان ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری پس از درمان پنج دارویی به مدت هفت روز با میترونیدازول،‌آموکسی سیلین کلاریترومایسین بیسموت ساب سیترات و امپرازول در بیماران دیس پپتیک مقاوم به درمان. 

33- بررسی شیوع هپاتیتB و C در مشاغل پرخطر و گروه مقایسه در شهر رشت 1390.

34- بررسی تظاهرات و پیامد بیماری در طغیان بوتولیسم در گیلان. دکترای عمومی (سعید سید قلی) 1390

 35- بررسی فراوانی انواع بیماریهای گوارش و کبد در بخش گوارش و اورژانس بیمارستان رازی طی سالهای 1385 تا 1389

 36- بررسی فراوانی اختلالات دیاستولیک و فاصله QT طولانی در بیماران سیروز غیرالکلی بستری در بیمارستان رازی رشت در طی سالهای 89-1388

 37- بررسی میزان آگاهی روستائیان استان گیلان پیرامون لپتوسپیروز در سال 1389.

 38-بررسی تغییرات الکتروکاردیو گرافیک مسمومیت با حشره کش های ارگانوفسفات در بیماران بستری در بخش اورژانس رازی رشت- سال 1388. 1389

39- بررسی برخی از عوامل مرتبط با پانکراتیت حاد در بیماران بستری شده در بیمارستانهای شهر رشت از سال 1384 الی 1389. 1389

 40- بررسی نسبت غدد لنفاوی متاستیک به کل غدد لنفاوی برداشت شده و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کانسر معده. 1389

41. شیوع هپاتیت B‌مخفی در بیماران همودیالیز استان گیلان. 1389

42. شیوع برگشت محتویات معده به مری (GERD) در جمعیت شهری رشت در سال 1389. 1389

43. بررسی ارزش تشخیصی Heliprobe جهت تشخیص هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به دیس پپسی در گیلان. 1389

44. مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به بیماری هپاتیت C با افراد سالم و ارائه یک مدل ساختاری در بیماران مبتلا. 1389

45. بررسی ناپایداری میکروساتلیت در نمونه های سرطانی کولورکتال در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی و پورسینا در سال 88.

46. تعیین میزان آگاهی مردم شهر رشت در رابطه با سرطان معده.

47. بررسی فراوانی هپاتیت C در خانواده درجه یک بیماران مبتلا به هپاتیت C در مقایسه با مراجعه کنندگان برای اهدا خون برای اولین بار.

48. بررسی فراوانی بیماری سلیاک در بیماران هیپوتیروئیدی درمانگاه غدد بیمارستان رازی رشت در سال های 1389-1387.

49. مقایسه فراوانی ضایعات پیش سرطانی لکوپلاکی مخاط دهان و عوامل مرتبط با آن در افراد سیگاری و غیر سیگاری.

50. بررسی وجود واریسهای مری در بیماران سیروزی بر اساس تغییرات شاخص های سونوگرافی داپلر سیستم پورت.

51. بررسی فراوانی ضایعات مخاطی دهان در افراد بالای 30 سال و عوامل خطر همراه آن در شهر رشت.

52. بررسی اثر ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری در پسرفت ضـایعـات پیش سرطانـی معده در خویشاوندان درجه یک بیماران مبتلا به سرطان معده.

53. ررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در افراد مبتلا به NASH

54. بررسی سطوح هورمونهای تیروئیدی در مبتلایان به سیروز کبدی ناشی از هپاتیت ویروسی B و C در بیمارستان رازی در سال 87- 86

55. مقایسه پاسخ به درمان Peginterferon و Ribavirin در بیماران هموفیلی مبتلا به هپاتیت C مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد گیلان در سالهای 1386-1388

56. مقایسه پاسخ به درمان Peginterferon و Ribavirinدر بیماران تالاسمی مبتلا به هپاتیت C مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد گیلان در سالهای 1386-1388

57. بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک معده در بیماران مبتلا به متاپلازی روده ای (intestinal metaplasia) پس از گذشت یکسال در استان گیلان.

58. بررسی فراوانی انواع ضایعات پیش سرطانی معده در بستگان درجه اول بیماران مبتلا به سرطان معده.

59. فراوانی اختلالات روانی (اضطراب افسردگی) در سندرم روده تحریک پذیر

60. بررسی ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و سرطان کولون

61. بررسی یافته های هیستوپاتولوژیک در بیماران همودیالیزی مزمن مبتلا به هپاتیت B مخفی شهر رشت.

62. بررسی ارتباط سرمی HBVDNA با یافته های هیستوپاتولوژی کبد در افراد ناقل غیر فعال هپاتیت B

63. جداسازی و شناسایی انواع لپتوسپیراهای موجود در شالیزارهای ناحیه جلگه ای استان گیلان به روش کشت PCR

64. بررسی آگاهی و عملکرد پزشکان عمومی و متخصصین داخلی درباره عفونت هلیکوباکترپیلوری

65. شیوع هلیکوباکـترپـیلوری دردانش آموزان مدارس ابتدایی ( 7 تا 11 ساله) رشـت با تسـت آنتـی ژن مدفوع در سال 84 

66. عفونت هلیکوباکترپیلوری درطول یک سال بعد ازریشه کنی موفق بیماران با عفونت هلیکوباکتر پیلوری در سال84

67. بررسی فراوانی نسبی ویروس پاپیلومای انسانی تیپ 16 و 18 تغییرات بیان پروتئین (ژن) P53 در مبتلایان به سرطان سلول سنگفرشی مری (SCC)

68. شیوع هپاتیت B وC در بیماران همودیالیزی مزمن استان گیلان

69. بررسی ژنوتیپ ویروس هپاتیت C در بیماران همودیالیزی مبتلا به هپاتیت C در استان گیلان.

70. تعیین اثربخشی تزریق داخل جلدی واکسن هپاتیت B برای حذف ویروس از ناقلین سالم این بیماری.

71. بررسی اپیدمیولوژی سرطان در استان گیلان از 1380-1383 .

72. مطالعه اختلالات ریوی در بیماران کولیت اولسر در رشت 1383-1384 .

73. بررسی فراوانی IBS در دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

74. سروپوزیتیو هلیکوباکتر پیلوری و بروز استفراغ شدید حاملگی .

75. بررسی سرولـوژی و سروتایپ موارد مشکوک به لپتوسپیروز در بیمارستان رازی رشت در بهار و تابستان81.

76. بررسی ایمنی بر علیه هپاتیت B در دانشجویان پزشکی دانشگاه گیلان.

77. مطالعه 5 ساله برای شناسایی سرطان در مراکز تشخیصی و درمانی استان گیلان .

78. بررسی نتایج درمانی و عوارضی اینترفرون در بیماران مبتلا به هپاتیت C,B .

79. بررسی سرولوژی و تظاهـرات بالـینی در موارد مشکوک به لپتوسـپیروز در بیمارستان رازی رشت در بهار81 .

80. مقایسه میزان ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در رژیم MAO .

81. شیوع مارکرهای سرمی هپاتیت C,B و تستهای عملکردی غیرطبیعی کبدی در هموفیلی های گیلان .

82. بررسی اثر فـورازولـیدون و تتراسایکلین، بیسموت و امـپرازول در ریشه کنی هلیکـوباکـترپیـلوری در بیمـاران مبتلا به زخم معده در 14روز.

83. بررسی سـرولـوژی و سـروتایپ مـوارد مشکوک به لپتوسپیـروز در بیمارستان رازی رشـت در تابستان 1382.

84. بررسی بروز سرطان در استان گیلان در فاصله سالهای 86-84.

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1391/12/01
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1341