صفحه اصلی |  دوشنبه 18 فروردین 1399 English
جستجو:  
مصوب
طرح های در حال اجرا


1-ارتباط شاخصهای آنتروپومتریک با شدّت آترواسکلروز عروق کرونر در بیماران کاندید آنژیوگرافی الکتیو مراجعه کننده به بیمارستان حشمت (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر ارسلان سالاری- دکتر مرجان مهدوی روشن
 
2- بررسی ارتباط دریافت غذایی و سطح سرمی ویتامین با پرفشاری خون دربیماران مراجعه کننده به مرکز قلب حشمت رشت (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر سالاری- دکتر سهیل سلطانی پور- دکتر مرجان مهدوی روشن
 
3-بررسی وضعیت سلامت بیماران 5 سال بعد از جراحی بای پس قلبی انجام شده در مرکز آموزشی درمانی حشمت(اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر ارسلان سالاری - دکتر طلوع حسندخت
 
4- بررسی ادراکات بیماری و تبعیت از رژیم غذایی در بیماران پرفشاری خون مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال 1393(اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر ارسلان سالاری، لیلا روحی بلسی
 
5- بررسی رابطه اضطراب و افسردگی با بروز دلیریوم بعد از عمل در بیماران تحت جراحی الکتیو قلب مراجعه کننده به مرکز آموزشی دکتر حشمت (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر ارسلان سالاری - آرزو جوادزاده مقتدر
 
6- بررسی عوامل مرتبط با پیروی از درمان دارویی در بیماران تحت مداخله عروق کرونر از طریق پوست (آنژیوپلاستی عروق کرونر) در مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال1393(اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر ارسلان سالاری و لیلا روحی
 
7- بررسی میزان بروز تجمعی سکته مغزی بیمارستانی و عوامل همراه آن در بیماران تحت جراحی بای پس کرونری (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر حیدر دادخواه – دکتر طلوع حسندخت
 
8- بررسی ویژگی های دموگرافیگ، بالینی و تشخیصی بیماران تحت احیای قلبی-ریوی در بیمارستان دکتر حشمت رشت در طی سال 1393(اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر انوش برزیگر
 
9- بررسی فراوانی تبعیت از الگوی غذایی مدیترانه و تعیین ارتباط پیروی از الگوی غذایی مدیترانه با برخی شاخصهای بالینی و بیوشیمیایی آترواسکلروز در افراد کاندید آنژیوگرافی الکتیو مراجعه کننده به مرکز قلب حشمت (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر  مهدوی روشن
 
10- بررسی عوامل موثر بر آسیب حاد کلیوی بعد از جراحی قلبی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حشمت رشت طی سال 94-93 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر طلوع حسندخت - دکتر ارسلان سالاری
 
11- بررسی عملکرد بطن راست و تعیین عوامل موثر بر آن، بعد از جراحی بای پس عروق کرونری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال1394 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر مجید چینی کار
 
12- بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی با برخی پارامترهای بیوشیمی خون در افراد مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال1394 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر ارسلان سالاری - فاطمه زائرثابت
 
13- بررسی ارتباط شاخص نسبت «تری گلیسرید» به کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا TG/HDL-C با بیماری عروق کرونر قلب و شدت تنگی رگ در افراد مراجعه کننده جهت انجام آنژیوگرافی به بیمارستان حشمت (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر مرجان مهدوی روشن - دکتر فردین میربلوک
 
14- بررسی و مقایسه وضعیت بهزیستی روانشناختی در بیماران قلبی و افراد سالم مراجعه کننده به بیمارستان حشمت رشت در سال 1394 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر ارسلان سالاری - آرزو جوادزاده مقتدر
 
15- تبیین مولفه های تنش زا در خانواده بیماران بستری در بخشهای ویژه قلبی(اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر پرند پور قانع-رجب پور
 
16- بررسی همراهی برخی از شاخص های الکتروکاردیوگرافی با با پدیده جریان خون کرونری آهسته (slow coronary flow:SCF)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر بیژن شاد
 
17-بررسی عوامل همراه با کیفیت زندگی مرتب با سلامت یک سال پس از آنژیوپلاستی کرونر. بیمارستان حشمت رشت - سال 1395 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر سهیل سلطانی پور - دکتر ارسلان سالاری
 
18- بررسی مقایسه ای آگاهی و نگرش و عملکرد تغذیه ای در بیماران سندرم حاد کرونر- سال 94(اتمام یافته) 
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر ارسلان سالاری- خانم مودب
 
19- بررسی ارتباط شاخصهای خونی زمان بستری با بروز پیامدهای عمده قلبی و پدیده عدم برقراری جریان خون مجدد در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد با افزایش قطعه ST تحت مداخله کرونری جلدی اولیه مراجعه کننده به بیمارستان حشمت رشت، مطالعه همگروهی گذشته نگر - سال94 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر ارسلان سالاری- دکتر مریم شکیبا
 
20- بررسی شیوع سوءتغذیه در بیماران قلبی بستری در بیمارستان حشمت شهر رشت در سال 1395 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر مرجان مهدوی روشن - دکتر ارسلان سالاری
 
21- بررسی تاثیر سندرم متابولیک بر پیامدهای عمده قلبی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد تحت مداخله کرونری جلدی اولیه مراجعه کننده به بیمارستان حشمت رشت- سال94 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر مریم شکیبا-دکتر ارسلان سالاری-دکتر محدثه پورصادقی
 
 22- بررسی رابطه بین عاطفه مثبت و فقدان لذت با رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال 95-94 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر ارسلان سالاری- لیلا روحی
 
23- بررسی شیوع هایپرتانسیون پولمونری در بیماران مبتلا به تالاسمی مراجعه کننده به بیمارستان رازی شهرستان رشت در سالهای 94-95 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر ابوذر فخر موسوی
 
24- بررسی همراهی درک از بیماری با افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری کرونری قلب تحت مداخله کرونری جلدی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال1395 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
فاطمه مودب- دکتر ارسلان سالاری
 
25- بررسی ارتباط سطح سرمی هورمون پاراتیروئید و ویتامین D با شدت درگیری عروق کرونر براساس معیارهای SYNTAX در بیماران مراجعه کننده جهت آنژیوگرافی الکتیو به بیمارستان قلب دکتر حشمت رشت در سال 95-94 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر ارسلان سالاری - دکتر فردین میربلوک
 
26- بررسی میزان بروز ‏انفارکتوس میوکارد حوالی استنت گذاری‏ و تعیین عوامل خطر پیشگویی کننده آ همراه در بیماران تحت استنت گذاری الکتیو مراجعه کننده به ‏بیمارستان حشمت (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر ارسلان سالاری - دکتر محبوبه قلی پور
 
27- بررسی بروز پیامدهای عمده قلبی در بیماران کرونری مبتلا به افسردگی مراجعه کننده به بخش آنژیو گرافی بیمارستان حشمت رشت (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
آرزو جوادزاده - دکتر ارسلان سالاری
 
28- بررسی فراوانی فاصله QT طولانی در بیماران تحت درمان با متادون مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی در سال94 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر ابوذر فخر موسوی
 
29- مطالعه ارتباط اندکس های خونی و شدت درگیری عروق قلب به روش syntax score در بیماران سندرم حاد کرونر بیمارستان حشمت (اتمام یافته) 
دکتر ارسلان سالاری - دکتر فردین میربلوک
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر ارسلان سالاری
 
30-بررسی همراهی اختلال عملکرد نعوظی با انسداد عروق کرونر در افراد کاندید آنژیوگرافی در بیمارستان حشمت و گلسار رشت از مهر 1395 تا شهریور 1396 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر فردین میربلوک - دکتر حمیدی مدنی
 
31- بررسی اپیدمیولوژیک ، آنژیوگرافیک و پیامد های قلبی عروقی بیماران با تشخیص بریج میوکارد بر اساس آنژیوگرافی انجام شده در بیمارستان های حشمت و آریا از خرداد 1393 تا خرداد 1395(اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر رضا پوربهادر
 
32-  بررسی همراهی میزان افت قطعه ST در لید های پره کوردیال با شدت درگیری عروق کرونر و پیامدهای قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد تحتانی مراجعه کننده به بیمارستان حشمت در طی سال 96-95 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر محبوبه قلی پور
 
33- بررسی تاثیر آموزش از طریق فیلم بر سطح اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در مرکز آموزشی درمانی حشمت رشت 1395
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
آرزو منفرد ، اشکان کرمی
 
34- بررسی ارتباط بین پیروی از الگوی غذایی مدیترانه ای با وضعیت افسردگی، در افراد دارای فاکتورهای خطر قلبی عروقی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی قلب حشمت در سال 1395 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر مرجان مهدوی روشن ، دکتر ارسلان سالاری
 
35- بررسی تأثیر رایحه درمانی بهارنارنج بر شاخص های فیزیولوژیک و اضطراب بیماران قلبی بستری در بخش آنژیوگرافی در سال95 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر پرند پورقانع
 
36- بررسی ارتباط شاخص CHA2DS2-VASc با پدیده عدم برقراری جریان خون در بیماران انفارکتوس حاد میوکارد همراه با بالا رفتن قطعه ST (STEMI) بعد از مداخله اولیه عروق کرونر از طریق پوست (Primary PCI) در بیمارستان حشمت(اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر محبوبه قلی پور
 
37-ارتباط شمارش سلولهای خونی و بیومارکرهای شیمیایی خون با وجود و شدت اکتازی عروق کرونردر بیماران تحت آنژیوگرافی کرونر مراجعه کننده به بیمارستان قلب دکتر حشمت در طی سالهای ١٣٩٥-١٣٩٦ (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر بیژن شاد - دکتر محبوبه قلی پور
 
38-  مقایسه عوامل همراه با نارسایی قلبی سیستولیک و دیاستولیک در بیماران بستری در بیمارستان دکتر حشمت رشت طی سال 1396 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر سید محمد تقی رضوی طوسی
 
39- درک تجربه زیسته آنژیوپلاستی اورژانس عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی قلب دکتر حشمت در سال 1396-1395 (اتمام یافته)  
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر نازیلا جوادی
 
40- بررسی میزان عوامل مستعدکننده ی حمله ی قلبی مجدد در بیماران با سابقه ی سکته ی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان حشمت رشت در سال 1395(اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
خانم فاطمه مودب
 
41- بررسی همبستگی خودکارآمدی و تصمیم گیری بالینی در میان پرستاران شاغل در  کل بیمارستان های آموزشی درمانی شهر رشت در سال1396 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر ایمان علیزاده - فاطمه مودب
 
42- بررسی دانش تغذیه ای پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک سرپایی حشمت سال95 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان :
دکتر ارسالان سالاری ، دکتر طلوع حسندخت ، دکتر مرجان مهدوی روشن
 
43- بررسی وضعیت خدمات غذایی بیمارستانهای دولتی شهر رشت و تعیین معیارهای پیش بینی کننده رضایت کلی بیماران(اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
 دکتر مرجان مهدوی روشن 
 
44- اثر 8 هفته تمرینات ورزشی بر مهمترین عوامل تشدید کننده نارسایی قلبی بیماران بستری در بیمارستان دکتر حشمت رشت (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر  زهرا محمودی
 
45- بررسی اثر ملاتونین بر استرس رتیکولوم آندوپلاسمیک در فیبروز میوکارد القا شده توسط ایزوپرترنول در موشهای صحرایی نر
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر سید محمد تقی رضوی طوسی

46-بررسی عوامل مرتبط با طول مدت زمان بستری بیماران مبتلا به سکته ی حاد قلبی درمان شده با آنژیوپلاستی اولیه در بیمارستان دکتر حشمت شهر رشت(اتمام یافته)

نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر فردین میربلوک
 
47-مقایسه ی اثربخشی اپتیفیباتید داخل کرونری و داخل وریدی و رتپلاز داخل کرونری بر آسپیراسیون ترومبوس در بیماران کاندیدآنژیوپلاستی اولیه در بیمارستان دکتر حشمت رشت طی سال97-1395 ( مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده ) (اتمام یافته)
 نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر سلمان نیک فرجام
 
48-بررسی اثرات کوتاه مدت مصرف سرکه سیب بر میزان فشارخون سیستولی و دیاستولی، فشار نبض و ضربان قلب در افراد دچار پره هایپر تنشن(اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر شیرین پروین رو 
 
49-بررسی ارتباط سطح اسیداوریک خون و بروز نفروپاتی ناشی از ماده ی حاجب در بیماران تحت آنژیوگرافی یا آنژیوپلاستی عروق کرونر در بیمارستان دکتر حشمت در سال 97-96
  نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر سمیرا آرامی
 
50- بررسی ارتباط سندرم متابولیک با وضعیت اقتصادی اجتماعی در بیماران سندرم حاد کرونری بستری در مرکز اموزشی درمانی حشمت در سال (اتمام یافته)96
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر طلوع حسندخت
 
51-  بررسی ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی و پیامدهای قلبی عروقی در بیماران تحت آنژیوپلاستی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال 97-1396(اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر فتانه بخشی
 
52-  بررسی ارتباط پارامترهای تستهای عملکرد ریوی با شدت درگیری عروق کرونر در بیماران مبتلا به COPD مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت طی سال ١٣٩٥-13٩٦(اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر فردین میربلوک
 
53- بررسی تاثیر رایحه درمانی اسطوخودوس و گل محمدی برکیفیت خواب بیماران بعد از عمل جراحی قلب باز در بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال 1396-97(اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی- خانم زهرا احمدنیا
 
54- بررسی ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی در بیماران تحت آنژیوپلاستی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال96 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر ارسلان سالاری
 
55- بررسی دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به بیماری های مزمن در مورد برچسب های مواد غذایی و عوامل موثر بر آن در شهرستان رشت طی سال 1396-97(اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر مرجان مهدوی روشن
 
56-مطالعه اثرات ترمیمی کاندیشن مدیوم استحصال شده از سلول های بنیادی مزانشیمی دست ورزی شده با Hypoxia Inducible Factor-1α در مدل آسیب انفارکتوس حاد قلبی در رت (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر مهیار حبیبی رودکنار
 
57-بررسی ارتباط نمره تردمیل دوک و شدت بیماری عروق کرونر در بیماران مشکوک به گرفتگی عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال 1396 ,1397(اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر بیژن شاد
 
58-بررسی تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب و علایم حیاتی بیماران کاندید مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال 1397-98 (اتمام یافته).
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
خانم زهرا احمدنیا
 
59- بررسی اثر ال کارنیتین در جلوگیری از نفروپاتی ناشی از کنتراست در بیماران تحت آنژیوگرافی در بیمارستان دکترحشمت رشت در سال 1396:کارآزمایی بالینی تصادفی
 نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر سلمان نیک فرجام
 
60- بررسی ارتباط موج Q در لید avr با کسر جهشی و پیامدهای قلبی در بیماران با انفارکتوس قدامی مراجعه کننده به بیمارستان حشمت در سال 1395-1396(اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر ارسلان سالاری
 
61- بررسی ارتباط سطح ویتامین D سرم بامیزان پر شدگی شاخه های جانبی عروق قلبی در بیماران مبتلا به انسداد مزمن کامل شریانی مراجعه کننده به بیمارستان حشمت شهر رشت در سال97 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر ارسلان سالاری
 
62- بررسی پیش آگهی کوتاه مدت Fragmented QRS Complex در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد در دو گروه تحت درمان تهاجمی و فیبرینولیتیک­تراپی در بیماران بستری در بیمارستان حشمت رشت، طی سال­های 1397 تا 1398(اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر جلال خیرخواه
 
63- بررسی ارتباط بین تعداد پلاکت پس از آنژیوپلاستی اولیه و بروز آنوریسم بطنی در بیماران با انفارکتوس میوکارد حاد قدامی با صعود قطعه ST مراجعه کننده به بیمارستان حشمت در سال 98-97(اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر محبوبه قلی پور
 
64- بررسی تاثیر بکارگیری سرمای موضعی در محل ورود شیت فمورال بر میزان درد کمر وعوارض عروقی بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت رشت در سال1398-1397(اتمام یافته).
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر نازیلا جوادی
 
65-بررسی وضعیت تغذیه و امنیت غذایی در بیماران دچار نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت رشت طی سال 98-97
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر مرجان مهدوی روشن
 
66-بررسی وضعیت خطر حوادث قلبی در افراد مراجعه کننده به درمانگاههای سرپایی بیمارستان حشمت بر اساس ابزار های ایراپن و ASCVD در سال96 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر طلوع حسندخت
 
67-بررسی تاثیر آموزش دستورالعمل های بالینی با استفاده از پیام کوتاه بر میزان آگاهی و مهارت در جایگذاری کاتتر وریدی در پرستاران مراکز درمانی منتخب گیلان در سال 1397
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر فاطمه جعفرآقایی
 
68- بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافیک و یافته های کرونری در آنژیوگرافی در بیماران مبتلا به آنفارکتوس حاد میوکارد بدون صعود قطعه ST (NSTEMI)مراجعه کننده به بیمارستان حشمت رشت در سال1397 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر محبوبه قلی پور
 
69-بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی در بیماران قلبی بستری در بیمارستان حشمت در سال 97 (اتمام یافته)
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکترطلوع حسندخت
 
70- بررسی تاثیر روغن سبوس برنج بر شاخص های بالینی و بیوشیمیایی قلبی عروقی در بیماران دچار تنگی عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
دکتر مرجان مهدوی روشن
 
71-بررسی اثر محافظت قلبی مکمل خوراکی کوئرستین در مقابل سمیت قلبی داروی دوکسوروبیسین در بیماران مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به کلینیک بعثت رشت در سال1397
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:

دکتر مونا حداد

72-بررسی تاثیر موسیقی درمانی و تجسم هدایت شده بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی قلب باز 

نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:

خانم مهرناز سیرتی-خانم زهرا احمدنیا 

73-بررسی درک تجارب زیسته بیماران مبتلا به نارسایی قلبی از دستگاه دفیبریلاتور قابل کاشت 

نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:

دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی  

74-بررسی تاثیر دمنوش بادرنجبویه بر ضربان قلب زودرس بطنی افراد دچار تپش قلب مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان دکتر حشمت رشت 

نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:

دکتر ارسلان سالاری 

75-بررسی ارتباط بین متغیرهای آب و هوایی(سرما،گرما،رطوبت و فشار جو) با بروز ایست قلبی خارج بیمارستانی و پیامد آن در مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت

 نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:
 محمد تقی مقدم نیا

 

76-بررسی آموزش خودمراقبتی بر احساس درماندگی آموخته شده در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی 

نام و نام خانوادگی طرح دهندگان: 

زهرا شمس- زهرا احمدنیا 

 

77-بررسی تاثیر آموزش شادمانی به روش فورودایس بر امید به زندگی در بیماران کاندید عمل جراحی قلب  باز 

نام و نام خانوادگی طرح دهندگان: 

سیده شیوا مدلل کار- زهرا احمدنیا 

78-بررسی ارتباط بین ضخامت بافت چربی اپیکارد در اکوکاردیوگرافی و وقوع ضربان بطنی زودرس (PVC) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حشمت طی سال98

 نام و نام خانوادگی طرح دهندگان: 

دکتر سیده فاطمه میررازقی 

79-بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر سازه های مدل فرانظری بر رفتارهای تغذیه ای زنان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک 
نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:

خانم پاریاد 

81بررسی تاثیر مداخله شدید کاهنده قند خون، فشارخون و چربی خون بر رخداد پیامدهای قلبی عروقی در بیماران دیابتی نوع 2 با تعدیل مخدوش کننده های وابسته به زمان به روش G-estimation : مطالعه اقدام برای کنترل خطر بیماریهای قلبی عروقی در افراد دیابتی

نام و نام خانوادگی طرح دهندگان:

دکتر مریم شکیبا 

82- بررسی الگوی تغییرات سنی و جنسی اولین سکته قلبی حاد در استان گیلان در طی سالهای 98-1390

نام و نام خانوادگی طرح دهندگان: 

دکتر حسندخت

83- بررسی رابطه شاخص توده بدنی و شاخص های تغذیه ای و لیپیدی سرم با میزان کسر تخلیه‌ای بطن چپ در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد تحتانی مراجعه-کننده به بیمارستان حشمت رشت درسال 99-98

نام و نام خانوادگی طرح دهندگان: 

دکتر مهدوی روشن-دکتر قلی پور

84-بررسی فراوانی پارامترهای سندروم متابولیک در بیماران سندروم کرونری حاد مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال 1399


نام و نام خانوادگی طرح دهندگان: 

دکتر میررازقی

85-بررسی امتیاز نوتریک بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه ICU مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 98


نام و نام خانوادگی طرح دهندگان: 

دکتر مهدوی روشن-خانم حقیقت خواه 

86- بررسی عوامل مرتبط با تبعیت دارویی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی حشمت شهر رشت در سال 1398  

نام و نام خانوادگی طرح دهندگان: 

دکتر جوادی 

87- بررسی ارتباط بین سطح سرمی کوپپتین و بروز نفروپاتی ناشی از کنتراست در  بیماران تحت آنژیوپلاستی در بیمارستان حشمت رشت در سال99 -1398 

نام و نام خانوادگی طرح دهندگان: 

دکتر رمضان زاده 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/12/16
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   2770