سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 2 مهر 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1393/10/22     تعداد دفعات مشاهده 1740 بار     ساعت 09:28:19     گروه خبری اخبار معاونت بهداشتی

در ابتدا آقای دکتر مقتدر در ارتباط با روند تهیه پرسشنامه های مورد استفاده در طرح پژوهشی "تعیین وضعیت رضایت مندی گیرندگان خدمات از برنامه پزشک خانواده" توضیحاتی را بیان داشتند .

نظرات و مباحث :

در ابتدا آقای دکتر مقتدر در ارتباط با روند تهیه پرسشنامه های مورد استفاده در طرح پژوهشی "تعیین وضعیت رضایت مندی گیرندگان خدمات از برنامه پزشک خانواده" توضیحاتی را بیان داشتند . سپس در همین راستا آقای دکتر رحیمی بیاناتی را ارائه نمودند . در ادامه جلسه، گویه های پرسشنامه های طرح مزبور به تفکیک گروه / واحدهای کارشناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و سپس درباره سایر طرح های  پژوهشی ارائه شده به گروه مدیریت پژوهش با مشارکت اعضاء بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 

تصمیمات و مصوبات :

-        مقرر گردید: در طرح « بررسی وضعیت رضایت مندی جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده استان گیلان"

1-   در واحد داروئی:

    در قسمت سر برگ پرسشنامه، خصوصی یا عمومی بودن داروخانه لحاظ گردد .

    در سوال 3- واژه   « مسئول فنی » به پرسنل داروخانه یا دارویار تغییر یابد .

    در سوال 7- واژه اقلام بهداشتی حذف گردد .

2-   واحد دهان و دندان :

    واژه « واحد دندانپزشکی » به «واحد بهداشت دهان و دندان » تغییر یابد .

    در سوال 7، «کامل بودن خدمات » به «تنوع خدمات »  تغییر یابد .

3-   واحد آزمایشگاه:

    « کامل بودن خدمات ارائه شده »به عبارت « تنوع خدمات ارائه شده « تغییر یابد .

4-   پزشک خانواده :

    گویه ای برای سنجش رضایت مندی از ساعت کاری پزشک خانواده اضافه گردد.

    گویه ای برای سنجش رضایت مندی از متصدی پذیرش اضافه گردد.

مقرر گردید :

      در کلیه پرسشنامه ها، گویه سنجش دانش و مهارت حذف گردد .

       در صورت امکان گویه های جداگانه برای سنجش رضایت از خدمات درمانی و پیشگیرانه طرح گردد .

       در پرسشنامه های مربوط به واحدهای بهداشت دهان و دندان ، آزمایشگاه و رادیولوژی گویه ای برای سنجش دسترسی جغرافیایی طراحی گردد .

مقرر گردید :

      در ارتباط با طرح « بررسی علل و تعیین مدل سری زمانی مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه استان گیلان ظرف مدت یک هفته ، نظریه کارشناسی گروه بهداشت خانواده به گروه پژوهش، اطلاعات، آمار و رایانه تحویل گردد .

       در رابطه با طرح پژوهشی « بررسی کمبود ویتامین دی در کودکان استان گیلان در سال 1394 » با واحد تغذیه و کودکان هماهنگی لازم به منظور تعیین اولویت و ارائه نظریه کارشناسی بعمل آید .

       از تعدادی از پژوهشگران غیر ستادی به عنوان اعضاء کمیته HSR و کارگروه نظام پژوهش دعوت بعمل آید .

      در ارتباط با طرح "بررسی سبک زندگی زنان در استان گیلان" واحدآموزش سلامت نظریه مکتوب خود را برای گروه پژوهش، اطلاعات، آمار و رایانه ارائه نماید .

       در ارتباط با طرح « بررسی هزینه های جاری و گروه بندی مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان لنگرود در سال 1392 »، نظر واحد بودجه و معاون اجرائی در زمینه اجرای طرح گرفته شود .

       در ارتباط با طرح " بررسی الگوها روند و مدل سری زمانی خودکشی در استان گیلان طی سال 1382 الی 1392 "ضمن اشاره به گزارش کارشناسی واحد بهداشت روان، اولویت طرح تصویب گردید.

-          مقرر گردید:

هزینه طرح های پژوهشی با عنوان « بررسی کیفیت مراقب بیماران دیابتی نوع 2 مناطق روستایی شهرستان بندر انزلی سال 1392" و " نیاز سنجی آموزشی در زمینه بیماری های منتقله از راه جنسی در گروه پرسنل بهداشتی درگیر در برنامه نظام مراقبت بیماریهای آمیزشی شهرستان رشت 1393" مورد تصویب قرار گرفت .

مقرر گردید :

در رابطه با طرح پژوهشی با عنوان « بررسی فراوانی اختلالات طیف اوتیسم در کودکان 18-30 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت" هماهنگی لازم برای اجرای طرح از طرف گروه / واحد مربوطه صورت گیرد .

مقرر گردید:

 گروه ها/ واحدهای کارشناسی در اجرای طرح های پژوهشی با عنوان « بررسی فرم های آماری موجود در گروه ها / واحدهای کارشناسی معاونت بهداشتی استان گیلان به تفکیک نوع ، ضرورت و نیازمندی به اصلاحات در سال 1393 و « تعیین اولویت های پژوهشی معاونت بهداشتی استان گیلان به تفکیک گروه ها / واحدهای کارشناسی در سال 1394 » با گروه مدیریت پژوهش ، اطلاعات ، آمار و رایانه همکاری لازم را داشته باشند .