سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 2 مهر 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1393/05/27     تعداد دفعات مشاهده 1012 بار     ساعت 08:47:55     گروه خبری اخبار معاونت بهداشتی

 اولین کمیته فنی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی نسخه 15، با حضور اعضاء در دفتر معاونت محترم بهداشتی درتاریخ 22/5/93 تشکیل گردید. در ابتدای جلسه، دکتر نقی پور معاون محترم بهداشتی در خصوص اهمیت پرداختن به ابعاد فنی برنامه

اولین کمیته فنی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی نسخه 15، با حضور اعضاء در دفتر معاونت محترم بهداشتی درتاریخ 22/5/93 تشکیل گردید. در ابتدای جلسه، دکتر نقی پور معاون محترم بهداشتی در خصوص اهمیت پرداختن به ابعاد فنی برنامه ضمن استقرار و پیگیری موارد اداری- مالی مربوطه و لزوم هدفمند کردن کلیه فعالیت ها و اقدامات بر مبنای شاخص های بهداشتی درمانی استاندارد تاکید نمودند. سپس آقای دکتر رحیمی معاون فنی نکات مهم فنی ذکر شده در برنامه را ذکر نموده و در نهایت پیشنهاد تشکیل کار گروه هایی  جهت پیگیری موضوع را نمودند:

1- ابعاد فنی برنامه پزشک خانواده و مسئولیت هر کدام به شرح ذیل مشخص گردید :

- اطلاع رسانی و آموزش عمومی : خانم دکتر رهبر

- سطح بندی خدمات و نظام ارجاع : آقای مهندس بلالی

- نظام آموزش پزشک خانواده : خانم طاهری

- نظام پایش و ارزشیابی : آقای مهندس رسایی

- نظام گردش اطلاعات : آقای دکتر آسوده

- نظام پژوهش : آقای دکتر مقتدر

2- مقرر گردید حداکثر طی 2 هفته آینده ( مورخ 5/6/93 ) همکاران مسئول هر برنامه ابعاد به شرح ذیل را دقیقا تعیین نموده و تحویل کمیته فنی برنامه پزشک خانواده نمایند :

- عنوان و توضیح ابعاد برنامه – محصول های مورد انتظار- پیش نیاز های برنامه- روش های انجام فعالیت های پیش بینی شده.