پنجشنبه 3 مهر 1399
EN
منو
 
 
 
معرفی و شرح وظایف
چاپ

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی

1-تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت،میان مدت،بلند مدت)

 

2-تعیین نیازهای آموزشی(مددجویان ،خانواده،رده های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدید الورود)

 

3-اولویت بندی نیازهای آموزشی

 

4-تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

 

5-اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها

 

6-تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزشی بخش های مرتبط

 

7-تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی ،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان

 

8-هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه های پرستاری و مامایی

 

9-پیشنهاد تهیه کتب،مجلات،جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

 

10-تشکیل کمیته آموزشی،پژوهشی پرستاری

 

11-هماهنگی ،همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

 

12-پیشنهاد ایجاد زمینه های  تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی

 

13-همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحد ها جهت نیاز سنجی آموزشی

 

14-همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت ،در امر آموزش

 

15-همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

 

16-ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید(به شکل کنفرانس،جزوه/پمفلت و ...)

 

17-همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی

 

18-هدایت و آموزش کارکنان در راستای الف)حسابرسی کیفی خدمات پرستاری و مامایی ب)ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات ج)ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

 

19-هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحد های ذیربط

 

20-هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات ،پوسترها ،فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

 

21-ثبت و گزارش کلیه فعالیتهای آموزشی و نتایج حاصله بهمدیر خدمات پرستاری

 

22-کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحد های ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

 

23-کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحد ها

 

24-ارزیابی اثر بخشی آموزش هایی انجام شده از طریق : الف)کنترل و حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده   ب)بررسی رضایت مندی مددجویان   ج)بررسی رضایت مندی کارمندان

 

25-کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری (ئدر شیفتهای مختلف)در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش

 

26-مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری

 

27-شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

 

مسئول واحد آموزش بیمارستان

خانم نرجس فاضلی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/01/31
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  114
امروز :  2
دیروز :  0