دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
EN
 
 
واحد مدارک پزشکی


 مدارک پزشکی :

واحد مدارک پزشکی شامل بخشهای :پذیرش ، آمار ، مدارک پزشکی و بایگانی مدارک پزشکی می باشد.

بخش پذیرش شامل پذیرش و تشکیل پرونده بیماران بستری و سر پایی می باشد.

کلیه بیماران اورژانس و غیر اورژانس و یا یکی از بستگان درجه یک ایشان ، با در دست داشتن برگه دستور بستری پزشک ، دفتر چه بیمه ،شناسنامه و کد ملی بیمار به این بخش مراجعه نموده و تشکیل پرونده می دهند.همچنین پذیرش و نوبت دهی اتاق عمل نیز در همین بخش انجام می پذیرد.

بخش آمار : آمار کل بیمارستان اعم از بخشهای بستری و سر پایی ، درمانگاه و پاراکلینیک را در بر می گیرد.

آمار بستری با توجه به آماری که ماهیانه از تمامی بخشهای بستری به این واحد فرستاده می شود ، تهیه و تدوین می گردد.
آمار بستری ، درمانگاه و پاراکلینیک نیز ماهیانه از بخشهای مختلف گرد آوری شده و آماده می گردد.علاوه بر ارسال منظم ماهیانه آمار به سازمانهای مربوطه (واحد آمار و رایانه معاونت درمان ، معاونتهای بهداشتی) آمارهای گرد آوری شده مورد بررسی و تنظیم قرار گرفته ، شاخصهای استاندارد استخراج شده ، گرافهای آماری رسم شده و جهت بهره برداری و بودجه بندی مدیریتی به صورت کتابچه های سه ماهه ، شش ماهه و سالانه به بخشهای ذینفع اعلام می گردد.

فر آیند بخش مدارک پزشکی بطور خاص :

-1تحویل پرونده بیماران از بخشهای بستری به بخش مدارک پزشکی

-2ترتیب اوراق طبق ترتیب استاندارد

-3شماره گذاری شده و در دفتر ثبت اندیکس می شود

-4بر اساس نوع بیماری با استفاده از کتاب ICD ) International Classification of Disease ) کد گذاری می شود

-5اطلاعات پرونده بیمار به همراه خلاصه ای از پرونده و شرح حال بیمار و کد مربوطه در سیستم کامپیوتری وارد می شود

با توجه به کدهای هر بیماری ، آمار و تحقیق و بررسی بر روی بیماریهای مختلف امکان پذیر  می باشد و این بخش از همین طریق پاسخگوی محققین و مراجعین می باشد.

همچنین پاسخگویی به مکاتبات مراجع قانونی ، ارگانها و سازمانهای بیمه گر نیز از دیگر وظایف بخش  می باشد.

بخش بایگانی  : شامل نگهداری کلیه پرونده ها و اوراق پرونده بیماران می باشد.

 
 

شرح وظایف واحد مدارک پزشکی در یک نگاه:

1. کسب خط مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه

2. نظارت بر واحدهای تحت پوشش پذیرش بیماران، بایگانی، کامپیوتر، کدگذاری و آمار بیمارستان

3. نظارت بر ورود و خروج پرونده ها و تکمیل بودن آنها درزمان پذیرش تا ترخیص بیمار

4. نظارت بر نحوه پاسخگویی به شکایات قانونی

5. بررسی و تحقیق درباره بهبود فرمهای مدارک پزشکی - روشهای کار - وسایل ، جا و مکان قسمت مدارک پزشکی

6. درخواست و نظارت بر تهیه کلیه فرمهای پرونده های بیمارستانی

7. تنظیم سیستم کنترل پرونده بیماران بستری

8- عهده دار بودن مسئولیت کمیته مدارک پزشکی

9. نظارت بر گواهی فوت  و گواهی ولادت

10. نظارت بر درخواست پرونده از واحدهای مختلف بیمارستان

11. همکاری د رتحویل پرونده جهت امور تحقیقاتی

12. نظارت در رعایت نظم وانضباط اداری پرسنل

13. پیگیری تامین نیروی انسانی در واحد مربوطه

14. برنامه ریزی ، تقسیم کار و در صورت مرخصی جایگزینی نیرو در واحد مربوطه

15. نظارت بر عمکرد و نحوه برخورد کارکنان تحت پوشش .

16. ثبت وگزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط شامل درخواستها ، ، کمبودها و نقایص

17- بررسی آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق

18-تهیه و جمع آوری آمار مراکز درمانی ( بیمارستان درمانگاه کلینیک و...
19- تهیه و جمع آوری آمار مراکز پاراکلینیک ( آزمایشگاه رادیولوژی سونوگرافی و ...
20- تهیه و جمع آوری آمار فعالیت بیمارستان ( تخت ثابت تخت فعال بیمار بستری و مرخص شده و ...

21- رفع و پیگیری موارد نقص در واحد مدارک پزشکی 22- ارائه گزارش آمار فعالیت درمانی به واحدهای مختلف و سایر موسسات دیگر

مسئول واحد مدارک پزشکی                                            
خانم فهیمه آقایی زاده                                            
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/16
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   2  کل مراجعات:   1428