سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 5 مهر 1399 English
جستجو:  
شاخص ها واحد بهداشت خانواده
چاپ
شاخص های برنامه چهارم توسعه کشور دفتر سلامت خانواده و جمعیت · کاهش مرگ کودکان زیر 5 سال در اثر بیماریهای شایع · کاهش بار بیماریهای اولویت دار در کودکان زیر 8 سال · کاهش میزان مرگ نوزادان به زیر 17 درهزار موالید · کاهش مرگ کودکان یک تا 59 ماهه به کمتر از 10 در هزار موالید · کاهش میزان مرگ مادر به حدود 15 درصد هزار تولد زنده · کاهش میزان سزارین به میزان 25 درصد · افزایش پوشش مراقبت های دوران بارداری ( حداقل 6 بار ) به میزان بیشتر از 98% تا سال 1394 · افزایش پوشش زایمان ایمن به میزان بیش از 99 % تا سال 1394 · افزایش پوشش مراقبت های پس از زایمان ( حداقل 2 بار ) به میزان بیش از 98 % تا سال 1394 · افزایش پوشش زایمان بدون درد دارویی و غیردارویی به میزان 505 تا سال 1394 · کاهش اختلالات شایع دوره سالمندی و عوارض ناشی از آن به میزان 10% · کاهش میزان Unmet need ( رسیدن به میزان 5% ) · کاهش میزان حاملگی های ناخواسته به میزان 10% · کاهش اختلالات شایع دوران میانسالی و بهبود شیوه زندگی در میانسالی · سطح بندی خدمات مراقبت مادر و نوزاد · تشکیل منظم کمیته های مرگ نوزاد و مادر در حضور مستقیم شخص رئیس دانشگاه . · افزایش تخت مراقبت های ویژه نوزادان · فعال نمودن کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر و آموزش های لازم .
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/25

شاخص های برنامه چهارم توسعه کشور دفتر سلامت خانواده و جمعیت

·        کاهش مرگ کودکان زیر 5 سال در اثر بیماریهای شایع

·        کاهش بار بیماریهای اولویت دار در کودکان زیر 8 سال

·        کاهش میزان مرگ نوزادان به زیر 17 درهزار موالید

·        کاهش مرگ کودکان یک تا 59 ماهه به کمتر از 10 در هزار موالید

·        کاهش میزان مرگ مادر به حدود 15 درصد هزار تولد زنده

·        کاهش میزان سزارین به میزان 25 درصد

·   افزایش پوشش مراقبت های دوران بارداری ( حداقل 6 بار ) به میزان بیشتر از 98% تا سال 1394

·        افزایش پوشش زایمان ایمن به میزان بیش از 99 % تا سال 1394

·   افزایش پوشش مراقبت های پس از زایمان ( حداقل 2 بار ) به میزان بیش از 98 % تا سال 1394

·        افزایش پوشش زایمان بدون درد دارویی و غیردارویی به میزان 505 تا سال 1394

·        کاهش اختلالات شایع دوره سالمندی و عوارض ناشی از آن به میزان 10%

·        کاهش میزان Unmet need ( رسیدن به میزان 5% )

·        کاهش میزان حاملگی های ناخواسته به میزان 10%

·        کاهش اختلالات شایع دوران میانسالی و بهبود شیوه زندگی در میانسالی

·        سطح بندی خدمات مراقبت مادر و نوزاد

·        تشکیل منظم کمیته های مرگ نوزاد و مادر در حضور مستقیم شخص رئیس دانشگاه .

·        افزایش تخت مراقبت های ویژه نوزادان

·        فعال نمودن کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر و آموزش های لازم .

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/16
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  592
امروز :  1
دیروز :  0