سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 4 تیر 1397 English
جستجو:  
رئوس برنامه ها واحد نظارت بر درمان
چاپ

رئوس برنامه های نظارت بر درمان:

 

   1-  اجرا وپی گیری امور محوله طبق دستور سرپرست مافوق

    2 - بازدیدازمطبها ، دفاترکار، موسسات پزشکی دولتی وخصوصی (بیمارستانها،درمانگاهها،و...)

   3- ارزشیابی موسسات پزشکی دولتی وخصوصی

   4- کارشناسی ونظارت برتاسیس واحداث مراکز درمانی تا مرحله بهره برداری

   5-  بررسی وپیگیری شکایات ارجاعی

   6- شرکت درجلسات مربوط به واحد نظارت بردرمان

   7-  انجام کلیه فعالیتهای مربوط به واحد نظارت بردرمان

   8-  تهیه وتنظیم اهم فعالیتهای واحد درقالب گزارش های آماری

   9-  مکاتبات مربوط به واحد نظارت بردرمان

  10 -معرفی متخلفین به مراجع قضائی 
  11 -ابلاغ قوانین وآئین نامه ها ودستورالعمل های واصله به مراکز ذیربط (بخشهای دولتی وخصوصی)

  12- بررسی وصدور گواهی اشتغال بکار وعدم نیاز درساعات غیر اداری جهت متقاضیان ومکاتبات ذیربط

  13- نظارت برحسن اجرای سیستم ثبت مرگ ومیر

  14 - تهیه وتنظیم برنامه بازدید کارشناسان نظارت

  15- هماهنگی با سایرواحدهای ستادی شبکه (داروئی،بهداشت محیط) جهت بازدید های مشترک

         16-استعلام متقاضیان جهت عدم اعتیاد وسوء پیشینه برای موسسات

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/16
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   431