جستجو:  
پنجشنبه 27 دی 1397

06:25:02 1397/04/23
جلسه بررسی ومصاحبه صلاحیت علمی پانزدهمین فراخوان جذب واستخدام پیمانی تمام وقت جغرافیایی هیات علمی در رشته انگل شناسی پزشکی و فارماکولوژی در دفترمدیرامورهیات علمی معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.
13:39:20 1397/04/13
جلسه بررسی ومصاحبه صلاحیت علمی پانزدهمین فراخوان جذب واستخدام پیمانی تمام وقت جغرافیایی هیات علمی در رشته فیزیوتراپی در دفتر معاونت آموزشی برگزار شد.
12:31:26 1397/04/03
هجدهمین کمیسیون تخصصی هیات ممیزه اعضای هیات علمی موضوع ماده یک آیین نامه ارتقاء در معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد.
09:57:14 1397/02/08
جلسه کمیته تخصصی پایه هیات ممیزه دانشگاه صبح روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه 1397 برگزار شد.
11:24:38 1396/12/19
جلسه کمیته تخصصی پایه هیات ممیزه دانشگاه عصر روز چهارشنبه شانزدهم اسفند ماه 1396 برگزار شد.