جستجو:  
یکشنبه 15 تیر 1399
 
 
بسته های تحول و نوآوری
 • بسته آموزش پاسخگو و عدالت محوری
 • بسته حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم
 • بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه آموزشی
 • بسته اعتلای اخلاق حرفه ای
 • بسته ارتقا نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی
 • بسته مجازی سازی در آموزش علوم پزشکی
 • بسته آمایش سرزمینی، تمرکز زدایی و توانمندسازی دانشگاهها
 • بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش پزشکی
 • بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی آموزش پزشکی
 • بسته اعتبار بخشی مؤسسات و بیمارستانهای آموزشی
 • بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
 • بسته برنامه پایش بسته های تحولی
جستجو: