جستجو:  
پنجشنبه 21 آذر 1398

 
 
اعضای دبیرخانه
 
 
 رئیس برنامه تحول و نوآوری
 
دکتر ارسلان سالاری
ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 
 قائم مقام برنامه تحول و نوآوری
 
دکتر بهرام نادری
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 
سرپرست دبیرخانه 
 
دکتر محمدتقی مقدم نیا
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 
کارشناس تحول در آتنا: خانم اخوان      کارشناس تحول در HOP: خانم روح الامین
 ردیف عنوان بسته
نام و نام خانوادگی نمایندهکارشناسان
 1 آموزش پاسخگو و عدالت محوری
 
 دکتر خوشرنگ
خانم فلاح 
2
توسعه و ارتقای زیر ساختهای آموزش پزشکی 
 
دکتر مقدم نیا
خانم مشیر سینایی
 
خانم مجرد  
3
حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم 
 
دکتر نیکوکار 
 خانم زائرثابت
 
رضا زعیمی
4
توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه آموزشی 
 
دکتر نصیری 
خانم ندیم 
خانم مجرد  
5
اعتلای اخلاق حرفه ای 
 
دکتر رهبر طارمسری 
 خانم شریفی
6
بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی 
 
دکتر داود روستایی 
 خانم نعمتی
7
توسعه آموزش مجازی سازی در علوم پزشکی 
 
دکتر ودیعتی
خانم محفلی 
8
آمایش سرزمینی، تمرکز زدایی و توانمند سازی دانشگاهها 
 
دکتر مهرابیان 
دکتر بهرنگ معتمد 
 آقای آوازی
 
خانم کولایی 
9
اعتباربخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی 
 
  دکتر چهرزاد
خانم پورعلی 
 
خانم قرباندوست 
10
آینده نگاری و مرجعیت علمی آموزش پزشکی
 
دکتر دادگران 
 خانم میرحجتی
11
ارتقای نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی  
 
 دکتر طاهری
خانم روح الامین 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/26