جستجو:  
چهارشنبه 26 دی 1397

 
 
اعضای دبیرخانه
  
 رئیس برنامه تحول و نوآوری
 
 دکتر شاهرخ یوسف زاده
 ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 قائم مقام برنامه تحول و نوآوری
 
دکتر حسین همتی
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 سرپرست دبیرخانه

 
 دکتر محمدتقی مقدم نیا
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 
 
 کارشناس تحول در آتنا: خانم اخوان                     کارشناس تحول در HOP: خانم روح الامین
 
 ردیف عنوان بسته
 نام و نام خانوادگی نماینده
کارشناسان
 1  آموزش پاسخگو و عدالت محوری
 
دکتر خوشرنگ
خانم فلاح
 2 توسعه و ارتقای زیر ساختهای آموزش پزشکی
 
دکتر رستم پور

خانم مشیر سینایی
 
خانم مجرد

 3  حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم
 
دکتر نیکوکار

 خانم زائرثابت
 
رضا زعیمی
 
 4  توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه آموزشی
 
دکتر نصیری
خانم ندیم
 
خانم مجرد
 5  اعتلای اخلاق حرفه ای
 
دکتر رهبر طارمسری
خانم شریفی
 6  بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
 
دکتر داود روستایی
خانم نعمتی
 7 توسعه آموزش مجازی سازی در علوم پزشکی
مهندس خردادی
خانم محفلی
 8  آمایش سرزمینی، تمرکز زدایی و توانمند سازی دانشگاهها
 
دکتر مهرابیان
 
دکتر فخریه اصل
آقای آوازی
 
خانم کولایی
 9
  
اعتباربخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی
 
 دکتر چهرزاد
خانم پورعلی
 
خانم قرباندوست
 10
 
آینده نگاری و مرجعیت علمی آموزش پزشکی
 
دکتر دادگران 
خانم میرحجتی
 11
 
ارتقای نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی
 
 
دکتر طاهری
خانم روح الامین
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/08