تماس با ما
چاپ
آدرس : رشت - بلوار امام خمینی - روبه روی هتل پردیس - معاونت آموزشی دانشگاه
کد پستی : 4188794755
 
 نام حوزه
تلفن دورنگار
پست الکترونیک
معاونت

013-33323444 

013-33328845 
 داخلی 317
  013-33328843  amouzesh@gums.ac.ir
 

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 013-33328845 013-33324287modiramouzesh@gums.ac.ir 
 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
013-33328845
داخلی 301

 edc@gums.ac.ir
 مدیر امور هیئت علمی 
013-33328845
داخلی 323 
  
 دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی
013-33328845
داخلی 303 
  cme@gums.ac.ir
اداره پذیرش و ثبت نام 
013-33328845
داخلی 204
  paziresh@gums.ac.ir

اداره تحصیلات تکمیلی

013-33328845
داخلی 221 
 takmiligums@gums.ac.ir 
اداره دانش آموختگان 
013-33328845
داخلی 212 
 graduated@gums.ac.ir 
اداره آمار و خدمات ماشینی
(پاسخگوی مشکلات  کلیه نرم افزار های تحت وب )
013-33328845
داخلی 209 - 210-211 
  itamouzesh@gums.ac.ir
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/14