سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 Guilan University of Medical Sciences
جستجو:
دفتر استعدادهای درخشان
چاپ

 دفتراستعدادهای درخشان دانشگاه

 دفتراستعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درچارچوب سیاست های وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی باهدف برنامه ریزی برای استعدادهای درخشان و با اعمال برنامه های اثربخش درجهت حفظ،حمایت ،هدایت وشکوفایی استعدادهای درخشان ازسال1382شروع به فعالیت نموده است .دراین راستا دفتر با بهره گیری ازتوان اساتید،صاحب نظران وکارشناسان درجهت شکوفایی استعدادهای درخشان باتوجه به امکانات موجود ونیازهای دانشجویان درزمینه برنامه های اموزشی وپژوهشی گام های موثری برداشته است.
 

اهداف دفتراستعدادهای درخشان دانشگاه

_شناسایی استعدادهای درخشان وطبقه بندی آن هابراساس آیین نامه

_اجرای روش های جذب ،حفظ وشکوفایی استعدادهای درخشان دردانشگاه

_هدایت وحمایت ازدانشجویان دارای استعدادوعملکرددرخشان

_تربیت چهره های علمی شاخص

_بسترسا زی برای شکوفایی آنان درجهت تامین منافع ملی

_بسترسازی برای تامین نیازها

_برنامه ریزی واجرا
  

فعالیت های انجام شده از زمان راه اندازی دفتر تاکنون

_شناسایی دانشجویان واجدشرایط عضویت درهرسال تحصیلی

__معرفی دانشجویان واجدشرایط استفاده ازتسهیلات براساس آیین نامه های موجود به وزارت متبوع

_بررسی مدارک دانشجویان ودانش آموختگان رشته های پزشکی واجدشرایط استفاده ازسهمیه استعدادهای درخشان دردوره های تخصصی براساس آیین نامه موجود ومعرفی واجدین شرایط به وزارت متبوع

_معرفی دانشجویان واجدشرایط متقاضی استفاده ازتسهیلات بدون آزمون درمقاطع کاردانی وکارشناسی به مقاطع بالاتر به وزارت متبوع

_برگزاری کارگاههای آموزشی براساس نیازاعلام شده ازسوی دانشجویان

_حمایت دانشجویان عضو دفتر استعدادهای درخشان متقاضی شرکت درهمایش ها وسمینارهای داخلی

_اهدا بن خریدکتاب به دانشجویان

_حمایت دانشجویان دراجرای طرح تحقیقاتی مرتبط با آموزش پزشکی
 

ارائه راهکارهای پیشنهادی درجهت گسترش فعالیت های دفتر

_مشارکت دانشجویان عضودفتردربرنامه ریزی وانجام پزوهش ها وتهیه گزارش نتایج بررسی های انجام شده

_انجام مطالعات علمی درزمینه های مختلف

_تامین نیازهای رفاهی دانشجویان عضودفتراستعدادهای درخشان

_جایابی آنان درمشاغل مناسب ومورد نظردردانشگاه باکشف استعدادها

_روش های ارزیابی نیازهای استعدادهای درخشان

کارشناس : خانم صدیقه فلاح

تلفن : 3245307-0131

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/10/03
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   647