دوشنبه 28 آبان 1397
EN

با سلام و احترام

ضمن تشکر ازشرکت در فرآیند برنامه ریزی توسعه اساتید، به استحضار می رساند پرسشنامه ای که دراختیارتان قرار می گیرد و اطلاعاتی که شما وارد می نمایید جهت تهیه شناسنامه توانمندسازی جهت هر عضو هیئت علمی طراحی شده و به ما کمک می کند تا نیازهای اساتید محترم را در زمینه های توسعه حرفه ای شناسایی نماییم و مسلما برای برنامه ریزی آینده این مرکز جهت برگزاری کارگاه ها/دوره های آموزشی توانمندسازی اساتید مورد استفاده قرار می گیرد. از اینکه برای تکمیل دقیق پرسشنامه وقت می گذارید کمال تشکر را دارم.

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

بخش اول:

اطلاعات دموگرافیک:

نام و نام خانوادگی:
سن:
جنس:
دانشکده:
گروه آموزشی:
رتبه علمی:
آخرین مدرک تحصیلی:
سابقه تدریس:
نوع کلاس / تعداد دانشجویان که تدریس می نمایید کدام است؟ (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


اصلی ترین شیوه تدریس شما کدام است؟
آیا در دوره ها/کارگاه های توانمندسازی برگزار شده توسط مرکز مطالعات شرکت می نمایید؟
 نحوه اطلاع از فعالیتهای مرکز مطالعات و واحد توانمندسازی اساتید (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)
 سایر موارد (توضیح دهید)
در صورت تمایل به همکاری با واحد توانمندسازی مرکز مطالعات، نوع همکاری و زمان همکاری در هفته را در در آیتم های زیر مشخص نمایید.
 روش های تدریس نظری - میزان همکاری به ازاء ساعت/ در هفته
 روش های تدریس نظری - تمایل به همکاری با EDCدانشگاه
 روش های تدریس نظری - تمایل به همکاری با EDO دانشکده
 روش های تدریس عملی و آزمایشگاهی - میزان همکاری به ازاء ساعت/ در هفته
 روش های تدریس عملی و آزمایشگاهی - تمایل به همکاری با EDCدانشگاه
 روش های تدریس عملی و آزمایشگاهی - تمایل به همکاری با EDO دانشکده
 روش های تدریس بالینی - میزان همکاری به ازاء ساعت/ در هفته
 روش های تدریس بالینی - تمایل به همکاری با EDCدانشگاه
 روش های تدریس بالینی - تمایل به همکاری با EDO دانشکده
 منتورینگ* و استاد مرجع - میزان همکاری به ازاء ساعت/ در هفته
 منتورینگ* و استاد مرجع - تمایل به همکاری با EDC دانشگاه
 منتورینگ* و استاد مرجع - تمایل به همکاری با EDO دانشکده
 * منتورینگ فرمی از اجتماعی شدن نقش های حرفه ای است و ارتباطی را ایجاب می کند که در آن راهنما (منتور) به منظور راهنمایی، آموزش، حمایت و پرورش دانش پژوه (منتی) بطور تنگاتنگ با او کار می کند. همچنین یک استراتژی آموزشی است که در آن قابلیتهای علمی ارتقاء می یابد و ارتباط حمایتی و پرورشی میان یک فرد ماهر و یک تازه کار ایجاد می شود و با گذشت زمان ارتباط حمایتی بین منتور و منتی ایجاد می گردد.
 ارزشیابی استاد - میزان همکاری به ازاء ساعت/ در هفته
 ارزشیابی استاد - تمایل به همکاری با EDCدانشگاه
 ارزشیابی استاد - تمایل به همکاری با EDO دانشکده
 ارزشیابی دانشجو - میزان همکاری به ازاء ساعت/ در هفته
 ارزشیابی دانشجو - تمایل به همکاری با EDCدانشگاه
 ارزشیابی دانشجو - تمایل به همکاری با EDO دانشکده
 روشهای ارزشیابی بالینی-میزان همکاری به ازاء ساعت/ در هفته
 روشهای ارزشیابی بالینی - تمایل به همکاری با EDCدانشگاه
 روشهای ارزشیابی بالینی - تمایل به همکاری با EDO دانشکده
 طرح درس، طرح دوره- میزان همکاری به ازاء ساعت/ در هفته
 طرح درس، طرح دوره -تمایل به همکاری با EDCدانشگاه
 طرح درس، طرح دوره - تمایل به همکاری با EDO دانشکده
 برنامه ریزی درسی- میزان همکاری به ازاء ساعت/ در هفته
 برنامه ریزی درسی - تمایل به همکاری با EDCدانشگاه
 برنامه ریزی درسی- تمایل به همکاری با EDO دانشکده
 پژوهش در آموزش پزشکی- میزان همکاری به ازاء ساعت/ در هفته
 پژوهش در آموزش پزشکی- تمایل به همکاری با EDCدانشگاه
 پژوهش در آموزش پزشکی- تمایل به همکاری با EDO دانشکده
 دانش پژوهی آموزشی- میزان همکاری به ازاء ساعت/ در هفته
 دانش پژوهی آموزشی- تمایل به همکاری با EDCدانشگاه
 دانش پژوهی آموزشی- تمایل به همکاری با EDO دانشکده
 سایر موارد(توصیح دهید....)

بخش دوم: خود ارزیابی و نیازسنجی

حیطه اصول و کلیات تدریس
انواع روشهای تدریس-دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
انواع روشهای تدریس-سطح علاقه به موضوع را نمره دهید


انواع روشهای تدریس - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


استراتژی های تدریس موثر برای یادگیری دانشجو محور- دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
استراتژی های تدریس موثر برای یادگیری دانشجو محور- سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
استراتژی های تدریس موثر برای یادگیری دانشجو محور- نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


یادگیری مشارکتی - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
یادگیری مشارکتی - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
یادگیری مشارکتی -نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


اجرای تدریس در گروه کوچک و پروژه گروهی- دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
اجرای تدریس در گروه کوچک و پروژه گروهی- سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
اجرای تدریس در گروه کوچک و پروژه گروهی - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


تدریس مسئله محور (PBL) - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
تدریس مسئله محور (PBL) - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
تدریس مسئله محور (PBL)- نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


تدریس مهارتهای پروسیجرال - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
تدریس مهارتهای پروسیجرال - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
تدریس مهارتهای پروسیجرال - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


تدریس طب سرپایی- دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
تدریس طب سرپایی- سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
تدریس طب سرپایی- نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


آموزش بین حرفه ای - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
آموزش بین حرفه ای- سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
آموزش بین حرفه ای - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


منتورینگ - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
منتورینگ - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
منتورینگ - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


Concept map - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
Concept map - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
Concept map - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


برخورد با مسائل مرتبط با تفاوتهای فرهنگی- دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
برخورد با مسائل مرتبط با تفاوتهای فرهنگی - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
برخورد با مسائل مرتبط با تفاوتهای فرهنگی - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


انتخاب روشهای مناسب تدریس و یادگیری برای اهداف اختصاصی خاص- دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
انتخاب روشهای مناسب تدریس و یادگیری برای اهداف اختصاصی خاص- سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
انتخاب روشهای مناسب تدریس و یادگیری برای اهداف اختصاصی خاص- نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


آموزش مهارتهای ارتباطی- دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
آموزش مهارتهای ارتباطی- سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
آموزش مهارتهای ارتباطی- نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


بکارگیری مهارتهای تفکر نقادانه و حل مسئله- دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
بکارگیری مهارتهای تفکر نقادانه و حل مسئله- سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
بکارگیری مهارتهای تفکر نقادانه و حل مسئله - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


بکارگیری فناوریهای جدید (ویکی ها-بلاگها و ...) - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
بکارگیری فناوریهای جدید (ویکی ها-بلاگها و ...) - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
بکارگیری فناوریهای جدید (ویکی ها-بلاگها و ...) - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


ارائه بازخورد مناسب و به موقع به دانشجویان - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
ارائه بازخورد مناسب و به موقع به دانشجویان - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
ارائه بازخورد مناسب و به موقع به دانشجویان - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


برخورد با مواردی از قبیل سرقت ادبی، مشکلات انضباطی، دانشجویان بی نزاکت - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
برخورد با مواردی از قبیل سرقت ادبی، مشکلات انضباطی، دانشجویان بی نزاکت - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
برخورد با مواردی از قبیل سرقت ادبی، مشکلات انضباطی، دانشجویان بی نزاکت - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


کار با دانشجوهای غیرمعمول(معلول، خارجی و ...) - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
کار با دانشجوهای غیرمعمول(معلول، خارجی و ...)- سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
کار با دانشجوهای غیرمعمول(معلول، خارجی و ...) - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


هدایت موقعیتهای دشوار و صحبت با دانشجویان - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
هدایت موقعیتهای دشوار و صحبت با دانشجویان - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
هدایت موقعیتهای دشوار و صحبت با دانشجویان - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


ارزشیابی
روشهاي ارزيابي باليني - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
روشهاي ارزيابي باليني - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
روشهاي ارزيابي باليني - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


ارزشيابي برنامه هاي آموزشي - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
ارزشيابي برنامه هاي آموزشي - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
ارزشيابي برنامه هاي آموزشي - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


ارزشيابي و تحليل سؤالات آزمونهاي چند گزينه اي - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
ارزشيابي و تحليل سؤالات آزمونهاي چند گزينه اي - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
ارزشيابي و تحليل سؤالات آزمونهاي چند گزينه اي - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


روشهاي نوين ارزشيابي دانشجويان - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
روشهاي نوين ارزشيابي دانشجويان - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
روشهاي نوين ارزشيابي دانشجويان - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


طراحی آزمون موثر - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
طراحی آزمون موثر - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
طراحی آزمون موثر - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


توسعه حرفه ای
برقراری تعادل بین کار و مسئولیتهای فردی - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
برقراری تعادل بین کار و مسئولیتهای فردی - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
برقراری تعادل بین کار و مسئولیتهای فردی - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


توسعه و نگهداری پورت فولیوی تدریس - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
توسعه و نگهداری پورت فولیوی تدریس- سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
توسعه و نگهداری پورت فولیوی تدریس- نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


برقراری ارتباط با سایر حرفه ها - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
برقراری ارتباط با سایر حرفه ها - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
برقراری ارتباط با سایر حرفه ها - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


به مشارکت گذاشتن ایده ها با سایر افراد خارج از رشته شما - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
به مشارکت گذاشتن ایده ها با سایر افراد خارج از رشته شما - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
به مشارکت گذاشتن ایده ها با سایر افراد خارج از رشته شما - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


استفاده از تکنیکها و تکنولوژی جدید - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
استفاده از تکنیکها و تکنولوژی جدید - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
استفاده از تکنیکها و تکنولوژی جدید- نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


به روز بودن در حیطه تخصصی - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
به روز بودن در حیطه تخصصی - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
به روز بودن در حیطه تخصصی - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


تکنیکهای کنترل استرس - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
تکنیکهای کنترل استرس - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
تکنیکهای کنترل استرس - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


مدیریت زمان - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
مدیریت زمان - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
مدیریت زمان - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


مهارتهای تصمیم گیری - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
مهارتهای تصمیم گیری -سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
مهارتهای تصمیم گیری -نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


چگونگی برنامه ریزی برای مراحل توسعه حرفه ای خود( مانند استخدام رسمی، ارتقاء به استادی)- دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
چگونگی برنامه ریزی برای مراحل توسعه حرفه ای خود( مانند استخدام رسمی، ارتقاء به استادی)-سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
چگونگی برنامه ریزی برای مراحل توسعه حرفه ای خود( مانند استخدام رسمی، ارتقاء به استادی)- نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


خودارزیابی مهارتهای تدریس و توسعه بازاندیشی نسبت به تدریس - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
خودارزیابی مهارتهای تدریس و توسعه بازاندیشی نسبت به تدریس - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
خودارزیابی مهارتهای تدریس و توسعه بازاندیشی نسبت به تدریس - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


اصول سخنراني علمي - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
اصول سخنراني علمي - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
اصول سخنراني علمي - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


ارایه کنفرانس بزبان انگلیسی - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
ارایه کنفرانس بزبان انگلیسی - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
ارایه کنفرانس بزبان انگلیسی - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


ارایه پوستر وپرزانتاسیون بزبان انگلیسی - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
ارایه پوستر وپرزانتاسیون بزبان انگلیسی - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
ارایه پوستر وپرزانتاسیون بزبان انگلیسی - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


زبان آكادميك - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
زبان آكادميك - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
زبان آكادميك -نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


گرامر و مكالمه انگليسي - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
گرامر و مكالمه انگليسي - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
گرامر و مكالمه انگليسي - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


آشنايي با اصول ترجمه - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
آشنايي با اصول ترجمه - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
آشنایی با اصول ترجمه - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


حوه نگارش CV - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
نحوه نگارش CV - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
نحوه نگارش CV - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


مبانی دانش پژوهی آموزشی - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
مبانی دانش پژوهی آموزشی -سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
مبانی دانش پژوهی آموزشی -نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


دانش پژوهی آموزشی
مبانی دانش پژوهی آموزشی - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
مبانی دانش پژوهی آموزشی - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
مبانی دانش پژوهی آموزشی - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


نحوه نگارش فرآیندهای آموزشی - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
نحوه نگارش فرآیندهای آموزشی - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
نحوه نگارش فرآیندهای آموزشی -نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


نحوه کار با سامانه نو آورانه- دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
نحوه کار با سامانه نو آورانه - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
نحوه کار با سامانه نو آورانه - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


توسعه مدیریتی
مديريت استراتژيك (برنامه ريزي استراتژيك) - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
مديريت استراتژيك (برنامه ريزي استراتژيك) - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
مديريت استراتژيك (برنامه ريزي استراتژيك) -نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


مديريت و رهبري آموزشي - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
مديريت و رهبري آموزشي - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
مديريت و رهبري آموزشي - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


چگونگی مدیریت جلسات - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
چگونگی مدیریت جلسات - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
چگونگی مدیریت جلسات -نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


مدیریت کارگروهی - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
مدیریت کارگروهی -سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
مدیریت کارگروهی -نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


ایجاد تغییر در سازمان - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
ایجاد تغییر در سازمان - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
ایجاد تغییر در سازمان - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


سبکهای رهبری - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
سبکهای رهبری -سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
سبکهای رهبری - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


توسعه توانایی رهبری - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
توسعه توانایی رهبری - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
توسعه توانایی رهبری - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


نحوه مصاحبه رسانه ای - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
نحوه مصاحبه رسانه ای -سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
نحوه مصاحبه رسانه ای -نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


مدیریت تعارض و مذاکره - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
مدیریت تعارض و مذاکره -سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
مدیریت تعارض و مذاکره -نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


مهارتهای تشکیل گروه - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
مهارتهای تشکیل گروه - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
مهارتهای تشکیل گروه - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


اصول مدیریت سازمانی - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
اصول مدیریت سازمانی - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
اصول مدیریت سازمانی- نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


دانشگاه نسل سوم
کارآفرینی - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
کارآفرینی -سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
کارآفرینی -نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


بین المللی سازی - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
بین المللی سازی -سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
بین المللی سازی - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


مرجعیت علمی و آینده - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
مرجعیت علمی و آینده -سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
مرجعیت علمی و آینده - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


ارتباط با صنعت - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
ارتباط با صنعت -سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
ارتباط با صنعت - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


آموزش مجازی
يادگيري الكترونيكي - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
يادگيري الكترونيكي - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
يادگيري الكترونيكي - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


آشنایی با نرم افزارهای تولید محتوا - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
آشنایی با نرم افزارهای تولید محتوا - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
آشنایی با نرم افزارهای تولید محتوا - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


آشنایی با LMS - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
آشنایی با LMS - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
آشنایی با LMS - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


مهارتهای ویدئو کنفرانس و وب کستینگ - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
مهارتهای ویدئو کنفرانس و وب کستینگ - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
مهارتهای ویدئو کنفرانس و وب کستینگ - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


مولتی مدیا - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
مولتی مدیا - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
مولتی مدیا - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


ارزیابی اطلاعات پزشکی آنلاین - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
ارزیابی اطلاعات پزشکی آنلاین - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
ارزیابی اطلاعات پزشکی آنلاین - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


توسعه صفحه وب یک رشته - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
توسعه صفحه وب یک رشته - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
توسعه صفحه وب یک رشته - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


پژوهش
طراحي و روان سنجي پرسشنامه هاي تحقيقاتي - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
طراحي و روان سنجي پرسشنامه هاي تحقيقاتي - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
طراحي و روان سنجي پرسشنامه هاي تحقيقاتي - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


آشنايي با روش پژوهش كيفي - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
آشنايي با روش پژوهش كيفي- سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
آشنايي با روش پژوهش كيفي- نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


آشنايي با روش پژوهش كمي- دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
آشنايي با روش پژوهش كمي-سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
آشنايي با روش پژوهش كمي- نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


انواع پژوهشهای آموزشی - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
انواع پژوهشهای آموزشی -سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
انواع پژوهشهای آموزشی -نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


طراحی و هدایت تحقیق مبتنی بر کلاس درس - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
طراحی و هدایت تحقیق مبتنی بر کلاس درس - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
طراحی و هدایت تحقیق مبتنی بر کلاس درس -نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


آموزش پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
آموزش پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
آموزش پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


نگارش متون علمي - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
نگارش متون علمي - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
نگارش متون علمي - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


آشنايي با شيوه هاي توليد و چاپ مقالات علمي در مجلاتISI - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
آشنايي با شيوه هاي توليد و چاپ مقالات علمي در مجلاتISI - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
آشنايي با شيوه هاي توليد و چاپ مقالات علمي در مجلاتISI -نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


چالشها و راهكارهاي پژوهش در آموزش - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
چالشها و راهكارهاي پژوهش در آموزش - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
چالشها و راهكارهاي پژوهش در آموزش - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


پزشكي مبتني بر شواهد - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
پزشكي مبتني بر شواهد - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
پزشكي مبتني بر شواهد - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


آشنايي با روشهاي مرور سيستماتيك - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
آشنايي با روشهاي مرور سيستماتيك -سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
آشنايي با روشهاي مرور سيستماتيك - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


چگونگی ساب میت مقالات - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
چگونگی ساب میت مقالات - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
چگونگی ساب میت مقالات - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


برنامه ریزی آموزشی
طراحی روش تدریس و ارزشیابی موثر جهت فراگیران- دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
طراحی روش تدریس و ارزشیابی موثر جهت فراگیران-سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
طراحی روش تدریس و ارزشیابی موثر جهت فراگیران- نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


نوشتن اهداف و پیامدهای یادگیری - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
نوشتن اهداف و پیامدهای یادگیری - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
نوشتن اهداف و پیامدهای یادگیری - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


برنامه ریزی درسی - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
برنامه ریزی درسی - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
برنامه ریزی درسی - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


طرح درس_ طرح دوره - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
طرح درس_ طرح دوره - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
طرح درس_ طرح دوره -نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


طراحی رشته جدید - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
طراحی رشته جدید - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
طراحی رشته جدید - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


بازنگری کوریکولوم - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
بازنگری کوریکولوم - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
بازنگری کوریکولوم - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


Curriculum mapping - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
Curriculum mapping - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
Curriculum mapping - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


کوریکولوم پنهان - دانش/ مهارت کنونی خود را نمره دهید
کوریکولوم پنهان - سطح علاقه به موضوع را نمره دهید
کوریکولوم پنهان - نحوه برگزاری دوره (می توانید به بیش از یک مورد پاسخ دهید)


لطفا نظرتان را در رابطه با چگونگی برگزاری کارگاه/دوره آموزشی مرقوم فرمایید:

از نظر مدت برگزاری:
از نظر روز و ساعت اجرا - شنبهاز نظر روز و ساعت اجرا - یکشنبهاز نظر روز و ساعت اجرا - دوشنبهاز نظر روز و ساعت اجرا - سه شنبهاز نظر روز و ساعت اجرا - چهارشنبهاز نظر روز و ساعت اجرا - پنجشنبهبا تشکر از شما بابت تکمیل این پرسشنامه!

 چنانچه نظر یا پیشنهادی دارید لطفا مرقوم فرمایید: