سه شنبه 19 آذر 1398
EN

 
 
حیطه ارزشیابی دانشجو

معرفی حیطه ارزشیابی دانشجو :

حیطه ارزشیابی دانشجو به منظور تعالی ونیل به اهداف مورد نظر درراستای ارتقاءفعالیت های یاددهی ویادگیری درعرصه آموزش پزشکی باتاکید بر تقویت واشاعه بکارگیری شیوه های نوین ارزشیابی از سوی اعضای هیئت علمی درحیطه ها ورشته های مختلف موجود در دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان فعالیت دارد.

رسالت و چشم انداز حیطه ارزشیابی دانشجو:

الف: هدایت ، هماهنگی ، اجراء و نظارت بر اجرای فرایند های ارزشیا بی دانشجویان ازطریق :
- نظارت وارزیابی فرایند های ارزشیابی دانشجویان به تفکیک حیطه ها وگروه های آموزشی ؛
- نیاز سنجی مرتبط با شیوه های نوین ارزشیابی ؛
 
ب:سازماندهی ، برنامه ریزی ، اجراء و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه روش های نوین ارزشیابی از طریق :
طراحی وبرنامه ریزی دوره های باز آموزی / برگزاری گارگاه ها / دوره های ویژه درخصوص شیوه های نوین ارزشیابی درقالب " گذراندن دوره ها درمقاطع زمانی چندروزه /هفتگی " با همکاری واحد توانمند سازی اساتید
- نظارت ، هدایت وارتقای فرایند ارزشیابی دانشجویان توسط اساتید در گروه های مختلف آموزشی دانشگاه با همکاری اعضای واحد ارزشیابی؛
- ارایه بازخورد برنامه ریزی شده درقالب کارگاه های ویژه "روش های نوین ارزشیابی "

ج: ارتقای فعالیت های یاددهی ویادگیری ازطریق تقویت مهارت های ارزشیابی اساتید درعرصه آموزش پزشکی از طریق اجرای یک فرایند اقدام پژوهی از سوی واحد ارزشیابی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

د: اجرای پژوهش های مرتبط با ارزشیابی دانشجویان / انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روش های مختلف ارزشیابی دانشجویان

ه: تدوین کتاب / پمفلت های آموزشی در ارتباط با ارزشیابی دانشجویان*

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/10
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   892