سه شنبه 6 خرداد 1399
EN

 
 
وظایف EDO ها

  وظایف EDO ها :

وظیفه اصلی,EDO توسعه آموزش پزشکی  در دانشکده هاست  و در این راستا به  عنوان  بازوی اجرایی EDC   در دانشکده عمل می کند. EDO ها باEDC و مدیر آن ارتباط فرآیندی و عملکردی دارند و از حمایت های علمی   و فنی آنان برخوردارند ولی زیر نظر ریاست دانشکده اداره می شوند اعضای EDO پس از بهره گیری از پشتیبانی های علمی و فنی EDC   باید آموزش های فراگرفته را به اعضای هیات علمی دانشکده خود منتقل کنند.

*رئوس وظایف EDO  عبارتند از :

الف ) ارزشیابی آموزشی:

1- همکاری  در انجام  ارزشیابی درونی  گروههای آموزشی با نظارت EDC .

2- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان .

3-  بررسی مشکلات تحصیلی ، افت تحصیلی ، موفقیت تحصیلی  و ارزشیابی نحوه فعالیت اساتید مشاور.

4-  ارزشیابی مدرسین

 ب) برنامه ریزی آموزشی ، طراحی  کوریکولوم :

1- هدایت  و حمایت  علمی  و فنی  از اصلاحات آموزشی (محتوای آموزشی ، شیوه های تدریس  و ... )

حمایت و تدوین از اجرای برنامه های آموزشی در قالب Integration .

برنامه ریزی و اجرای استانداردهای آموزش پزشکی در قالب آیین نامه های ابلاغی وزارت متبوع و مصوبات کمیته آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی.

-   برنامه ریزی در جهت استانداردهای آموزش پزشکی تخصصی در قالب آیین نامه های ابلاغی وزارت متبوع و مصوبات کمیته های راهبردی شورای آموزش پزشکی تخصصی.

2- جلب حمایت  و پیگیری  ارائه طرح درس Lesson plan     توسط اعضای هیئت علمی .

3- ارزیابی  نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی ( مهارت های تدریس ، مهارت های پژوهشی ، برقراری ارتباط  ، آزمون سازی  و ... )

4- جلب حمایت گروههای آموزشی در زمینه تدوین برنامه های آموزشی دوره های آموزشی Course plan .

5-بررسی و تدوین فرآیندهای آموزشی ، آیین نامه  های آموزشی ، طرح ها ، برنامه ها و فعالیت های آموزشی با هماهنگی کمیته تدوین برنامه هرگروه آموزشی .

ج) پژوهش در آموزش :

1- تعیین اولویت  های پژوهشی در حوزه  آموزش دانشکده .

2- مشارکت در طراحی و اجرای و پژوهش های حوزه آموزش .

3- تهیه آرشیو مقالات و تحقیقات آموزشی .

4- تشویق  اعضای هیئت علمی  به انجام  تحقیقات آموزشی .

5- اطلاع رسانی در زمینه سایت و ارتباطات آموزشی .

6- ارتباط مستمر با مرکزمطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه و ارائه طرح های آموزشی جهت تصویب و کارشناسی .

د) آموزش مداوم  :CME

1-مشارکت در نیاز سنجی  و نظر سنجی  در باره برنامه های آموزشی مداوم دانشکده ها و دانشگاه .

2-مشارکت در طراحی  و سامان دهی  برنامه های آموزش مداوم.

 هـ ) آموزش اساتید :

1-هماهنگی جهت شرکت اعضای هیات علمی  دانشکده  در  کارگاههای  توانمند سازی  که توسط EDC   انجام شود .

2- همکاری   در طرح  و برنامه ریزی  کارگاههای آموزشی .

3-تهیه و انتشار مطالب  علمی  در زمینه فرآیند یاددهی  - یادگیری .

4-ایجاد بانک اطلاعات فعالیت های آموزشی، اجرایی و پژوهشی اعضاء هیات علمی.

 

و) هدایت  و حمایت دانشجویان استعدادهای درخشان :

1- انتخاب  استعدادهای درخشان دانشکده بر اساس استانداردهای ابلاغی EDC دانشگاه.

2- بهبود  برنامه های  حمایت از استعدادهای درخشان  دانشکده و برگزاری دوره های تخصصی مورد نیاز دانشجویان مربوطه.

 سایر وظایف  EDO :

-   EDO دانشکده ها موظف به ارسال گزارش علمکرد به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه (EDC) حداقل هر سه ماه یکبار می باشد.

EDO دانشکده ها حداقل یکبار در هر ماه بر اساس رئوس وظایف با اعضای مربوطه جلسه و صورتجلسات آن به مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه (EDC)   ارسال نمایند.

 

تذکرات  :

1- ابلاغ مسئولیت های اجرایی اعضای هیئت علمی  در EDO دانشکده ها توسط ریاست دانشکده  و با هماهنگی  مدیر مرکز   توسعه آموزش پزشکی  دانشگاه صادر خواهد شد.

2-نظارت و ارزشیابی  فعالیت این  واحد ها و در سطح دانشکده با رییس دانشکده  و در سطح دانشگاه به عهده مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  دانشگاه  خواهد بود .ارزشیابی  بصورت  سالانه  و در راستای  وظایف  ذکر شده میباشد .

3- هر دفتر EDO ملزم به ارائه برنامه عملیاتی سالانه و گانت چارت اجرایی آن می باشد که پس از تصویب در   EDCدانشگاه قابل اجراء خواهد بود.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/26
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1285