سه شنبه 6 خرداد 1399
EN

 
 
کمیته دانشجویی
چاپ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ذیﻧﻔﻌﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزشی ﻫﺴــﺘﻨﺪ و وﺟﻮد ﺳــﺎز و ﮐﺎر داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺿـﺮوری است. ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دانشجوﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ایشان در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از وزارﺗﯽ، داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷــﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺸــﮑﻞ ﺳــﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ داﻧﺸــﺠﻮﯾﯽ را در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ، از ﺳﺎل 1389 ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و دانشکدهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ تشکیل ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ مشارﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺑﺎزﻧﮕﺮی آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ از آذر ﻣﺎه 1396 در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ نسخه اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ و ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از دانشجوﯾﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دانشگاهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷــﮑﯽ و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮات درﯾﺎﻓﺘﯽ، ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺪوین گردید.
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/07/25
 
     
 
 
مديريت محتوا
معرفی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ابتدای تاسیس خود دارای 3 کارگروه توانمندسازی، پژوهش در آموزش و روابط عمومی با شرح وظایف زیر می باشد. با توجه به توسعه ی فعالیت های کمیته دانشجویی با گذشت زمان در صورت نیاز امکان تغییر در کارگروه های کمیته و شرح وظایف هر یک وجود دارد. دانشجویان دانشگاه می توانند در قالب کارگروه های مختلف با کمیته دانشجویی همکاری نمایند.

الف) کارگروه توانمندسازی:
وظایف این کارگروه طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های توانمندسازی دانشجویان در حوزه آموزش پزشکی میباشد.
           1) برگزاری سمینارها، کارگاهها و دورههای آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای دانشجویان
           2) ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکلهای دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی
           3) جلب حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه های آموزشی ملی و بینالمللی مرتبط با آموزش علوم پزشکی
           4) بسترسازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستندسازی فرایندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردی
           5) خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی های کمیته های دانشجویی
ب) کارگروه پژوهش در آموزش:
وظایف این کارگروه برنامه‌ریزی و تلاش در راستای بسترسازی، طراحی و اجرای طرح‌های پژوهش در آموزش میباشد. لازم است فعالیت های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های پژوهش های آموزشی(مندرج در وب سایت مرکز مطالعات دانشگاه) و اولویت های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در حیطه آموزش پزشکی صورت گیرد.
1) مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی وزارت در چارچوب فعالیتهای مرکز مطالعات دانشگاه از طریق: 
الف. آشناسازی دانشجویان با بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 
ب. همکاری در پروژههای دانشگاه در جهت پیاده سازی بسته های تحول
پ. مشارکت در انجام مأموریتهای ویژه پذیرفته شده توسط دانشگاهها
ت. مشارکت در نقد اقدامات ذیل بسته های تحول و به روزرسانی آنها
  2) همکاری و مشارکت در فعالیتهای مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابیهای ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش
  3) همکاری و مشارکت در فعالیتهای مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه ریزی درسی اعم از نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی
  4) همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابی های فعالیت های آموزشی از طرق:
الف. مشارکت در طراحی، اجرا و بازخورد ارزشیابی های برنامه، دوره، اعضای هیأت علمی، کارکنان و فرآیندهای آموزشی
ب. مشارکت در ارزشیابی سیاست ها و آیین نامه های آموزشی مرتبط با دانشجویان
5)  تألیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه
6) جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهشها و طرحهای نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایشها و مجامع ملی و بینالمللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه
7) خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی های کمیته های دانشجویی
3-7-کارگروه روابط عمومی:
وظایف این کارگروه در راستای موارد زیر خواهد بود:
1) به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب‌سایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستندسازی و تهیه آرشیو فعالیت‌های کمیته دانشجویی
2) آگاهسازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیتهای توسعه آموزشی
3) برقراری ارتباط، اطلاع رسانی و بسترسازی…
 
رئیس کمیته دانشجویی توسعه آموزش: آقای دکتر حسین خوشرنگ، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش: علی سعادت رشتی

اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به تفکیک دانشکده ها:

دانشکده پزشکی:
- علی سعادت رشتی:پزشکی  ۹۱
-محمدجواد شریفیان:پزشکی ۹۳
-فارهه خسروی لاریجانی:پزشکی ۹۵
-زهرا حسین پور:پزشکی ۹۳

دانشکده دندان پزشکی:
-محدثه اصلی:دندانپزشکی ۹۴
-پارمیدا فرزام:دندانپزشکی ۹۶

دانشکده پیراپزشکی لنگرود:
-حورا قوتی:اتاق عمل ۹۶
-سروش نقی زاده:علوم آزمایشگاهی ۹۶

دانشکده بهداشت:
-نرجس قربانی:بهداشت عمومی ۹۶
-مریم حق شناس:بهداشت حرفه ای ۹۵
-فاطمه احرار:بهداشت محیط ۹۶

دانشکده داروسازی:
-مهدی خلعتبری:داروسازی ۹۲
-غزاله همتی: داروسازی ۹۳

واحد پردیس بین الملل:
-پرستو حاجی زاده:دندانپزشکی ۹۴
-امیررضا پرتوی:پزشکی ۹۵

دانشکده پرستاری مامایی رشت:
-آرزو منفرد:دکتری تخصصی پرستاری ۹۷
-پریچهر شاهرودی:ارشد پرستاری اطفال ۹۶
 
 
 
     
 
 
اخبار و تازه ها
11:20 1397/10/22
جلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی با حضور مدیر و معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و اعضای هسته مرکزی در سالن کارگاههای معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.
13:31 1397/09/21
اولین جلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت برگزار شد.
14:31 1397/08/15
دفتر کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه روز دوشنبه مورخ چهاردهم آبان ماه سال جاری در محل حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان افتتاح شد.
11:34 1397/07/28
ازکلیه دانشجویان علاقه مند به عضویت در کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی و فعالیت در عرصه توسعه آموزش دعوت می گردد جهت ثبت نام به دفاتر توسعه آموزش دانشکده محل تحصیل خود (EDO) مراجعه نمایند.
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1778