چهارشنبه 26 دی 1397
EN

 
 
کمیته دانشجویی
چاپ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ذیﻧﻔﻌﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزشی ﻫﺴــﺘﻨﺪ و وﺟﻮد ﺳــﺎز و ﮐﺎر داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺿـﺮوری است. ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دانشجوﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ایشان در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از وزارﺗﯽ، داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷــﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺸــﮑﻞ ﺳــﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ داﻧﺸــﺠﻮﯾﯽ را در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ، از ﺳﺎل 1389 ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و دانشکدهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ تشکیل ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ مشارﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺑﺎزﻧﮕﺮی آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ از آذر ﻣﺎه 1396 در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ نسخه اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ و ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از دانشجوﯾﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دانشگاهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷــﮑﯽ و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮات درﯾﺎﻓﺘﯽ، ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺪوین گردید.
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/07/25
 
     
 
 
اخبار و تازه ها
10:31:25 1397/08/23
ازکلیه دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی گیلان تقاضا می شود، نسبت به تکمیل پرسشنامه نیازسنجی آموزشی اقدام نمایند.
12:45:11 1397/08/20
قابل توجه دانشکده ها و دانشجویان
14:31:08 1397/08/15
دفتر کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه روز دوشنبه مورخ چهاردهم آبان ماه سال جاری در محل حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان افتتاح شد.
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   1535