سه شنبه 19 آذر 1398
EN

 
 
معرفی
چاپ

واحد ارزشیابی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

معرفی:

واحد ارزشیابی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، دربرگیرنده مجموعه فعالیت های گسترده ای درراستای تقویت مهارت های ارزشیابی درراستای ارتقاءفعالیت های یاددهی ویادگیری درعرصه آموزش پزشکی درهریک از پنج حیطه به شرح زیر است :

- ارزشیابی اساتید

- ارزشیابی دانشجو

- ارزشیابی اعتبار سنجی آموزشی

- ارزشیابی درونی گروه های آموزشی

- ارزشیابی بیرونی

فعالیت های واحد ارزشیابی ، مبتنی بر حصول و یا عدم حصول اهداف مورد نظر در هریک از سه حیطه فوق وبا هدف بهبود و ارتقا کیفیت عملکرد سیستم صورت می گیرد . تابراین اساس گام های مناسب جهت تصمیم گیری در راستای ایجاد تحولات و اصلاح گردش کارها برداشته شود. زیرا نتایج حاصل از فرایند ارزشیابی درعرصه آموزش پزشکی که همواره بعنوان یک حوزه تخصصی درآ موزش عالی مطرح میباشد. وهمواره به عنوان یکی از شاخص های موثر بر سیاست گذاری های کاملا دقیق و آگاهانه در حوزه مدیریت و برنامه ریزی؛ سیاست گذاری و تصمیم گیری در این حوزه ایفای نقش می کند.

 
 مسئول واحد ارزشیابی و نظارت
 ساقی موسوی
 عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت
 
 

کارشناس حیطه ارزشیابی اساتید : خانم زهرا زاهدی

کارشناس حیطه ارزشیابی دانشجویان ( نظارت بر امور آموزش بالینی) : خانم حوا پورعلی

کارشناسان حیطه اعتبار سنجی آموزشی : خانم حوا پورعلی ، خانم راضیه قربان دوست

کارشناسان حیطه ارزشیابی درونی / خود ارزیابی : خانم حوا پورعلی ،خانم انسیه میرحجتی

کارشناسان هماهنگ کننده وهمراه با هیئت ارزشیابی بیرونی وزارتخانه متبوع : خانم راضیه قربان دوست

 

 

 ساختار واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/10
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   1978