یکشنبه 28 بهمن 1397
EN

 
 
کمیته دانشجویی
چاپ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ذیﻧﻔﻌﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزشی ﻫﺴــﺘﻨﺪ و وﺟﻮد ﺳــﺎز و ﮐﺎر داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺿـﺮوری است. ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دانشجوﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ایشان در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از وزارﺗﯽ، داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷــﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺸــﮑﻞ ﺳــﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ داﻧﺸــﺠﻮﯾﯽ را در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ، از ﺳﺎل 1389 ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و دانشکدهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ تشکیل ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ مشارﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺑﺎزﻧﮕﺮی آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ از آذر ﻣﺎه 1396 در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ نسخه اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ و ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از دانشجوﯾﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دانشگاهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷــﮑﯽ و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮات درﯾﺎﻓﺘﯽ، ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺪوین گردید.
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/07/25
 
     
 
 
اخبار و تازه ها
10:31:25 1397/08/23
ازکلیه دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی گیلان تقاضا می شود، نسبت به تکمیل پرسشنامه نیازسنجی آموزشی اقدام نمایند.
12:45:11 1397/08/20
قابل توجه دانشکده ها و دانشجویان
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1555