جمعه 28 دی 1397
EN

 
 
پزشکی پاسخگو
چاپ
برنامه آموزش پزشکی پاسخ گو بر اساس کوریکولوم آموزشی اعلام شده از سوی وزارت متبوع  با هدف ارتقاء نظام آموزش پزشکی دانشگاه در راستای پاسخ گویی به نیازهای واقعی جامعه و دستیابی به یک ساختار پویا در آموزش پزشکی اجرا می گردد .
حوزه های فعالیت  :
- تدوین اهداف و رسالت واحد آموزش پزشکی پاسخ گو
- تشکیل شورای آموزش پزشکی پاسخ گو
- تشکیل کمیته های آموزشی ، تحقیق و اپیدمیولوژی ، کنترل عفونت ، مدیریت ، پشتیبانی و اطلاع رسانی
- تدوین برنامه های مدون با مشارکت گروههای آموزشی و دانشکده های تابعه ( پزشکی ، دندانپزشکی ، بهداشت ، پرستاری و مامایی )
- انتخاب و آماده سازی فیلد مشخص برای آموزش پاسخ گو به دانشجویان
- برنامه ریزی جهت حضور اعضای هیئت علمی کشور در فیلدهای آموزش سرپایی و آموزش جامعه نگر
- پایش و نظارت بر نظارت بر اجرای برنامه آموزش پاسخ گو
- برنامه ریزی جهت بهبود کیفیت ارایه خدمات آموزشی ، پژوهشی و درمانی
 
اهم اقدامات انجام شده درراستای راه اندازی مرکزبهداشتی درمانی کوچصفهان
 
-برگزاری جلسات مشترک باحضورمعاونین آموزشی،بهداشتی ،درمان ومدیرمرکزمطالعات،روسای دانشکده های تابعه،مدیران گروههای آموزشی(پزشکی اجتماعی،داخلی،اطفال،زنان وکودکان)به منظوربررسی مشکلات موجوددرمرکزبهداشتی درمانی شهری علی آباد ،محل اجرای برنامه آموزش پزشکی پاسخ گو(منجمله فضای فیزیکی،تعدادکم بیمارمراجعه کننده و....)
-  ارائه راهکارهاوپیشنهادات ازسوی مسئولان ذی ربط درارتباط باموضوع مذکور وبررسی موارد
-توافق کلیه اعضابا انتخاب یک مرکزبهداشتی درمانی روستایی جهت اجرای برنامه مذکور
-بازدیدازفضای فیزیکی وتجهیزات تعدادی از مراکزبهداشتی درمانی روستایی شهرستان رشت وحومه
-پیشنهاد مرکز بهداشتی درمانی شماره 1کوچصفهان به منظوراجرای برنامه باتوجه به دارابودن شرایطمناسب
-بازدیدهیات رئیسه محترم دانشگاه ازمرکز یادشده
-برگزاری جلسه باحضورمسئولین ذی ربط به منظورمهیانمودن کلیه شرایط جهت حضوراساتیدوکارآموزان وکارورزان پزشکی
-بازدیدمسئولین فنی دانشگاه ازمرکزیادشده وبرآوردهزینه های مربوطه
-خریداری وسایل وتجهیزات موردنیازواقلام مصرفی چهارگروه ماژوردانشگاه
-برگزاری جلسه بامدیران گروههای آموزشی ماژور جهت انجام هماهنگی های لازم وحضوردانشجویان درمرکزفوق الذکردرروزهای تعیین شده براساس برنامه
-تهیه بنرهای تبلیغاتی ونصب درسطح شهر جهت اگاهی عموم مردم
-اجرای برنامه ازنیمه دوم فروردین91
-نظارت مستمربراجرای برنامه
-تهیه واجرای فرم های ارزشیابی درفیلد وبررسی نتایج وبازنگری برنامه
 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( خانم فلاح 33345307-013)
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/28

فرم نظر سنجی برنامه آموزش پزشکی پاسخگو :

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/28
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   1759