یکشنبه 27 مرداد 1398
EN

 
 
کنفرانس های هفتگی صبحگاهی
چاپ
برنامه کنفرانس های صبحگاهی
 
ردیف موضوعسخنران
 زمان مکان
 1Curriculum
خانم دکتر طاهری
97/7/24
 سالن کارگاه معاونت اموزشی
 2Integration
خانم دکتر جوانک
97/8/29
  سالن کارگاه معاونت اموزشی
 3 Mapping the Curriculum
خانم دکتر دادگران
97/9/27
سالن کارگاه معاونت اموزشی 
 4Learning Situations
خانم دکتر آقاجانی نسب
97/10/25
  سالن کارگاه معاونت اموزشی
 5
Learning with patiens
inpatient and out patient
خانم دکتر حدادی
 97/11/30  سالن کارگاه معاونت اموزشی
 6-
خانم دکتر طاهری   97/12/21 سالن کارگاه معاونت اموزشی 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/09