چهارشنبه 30 مرداد 1398
EN

 
 
معرفی واحد ارزشیابی
چاپ
مقدمه :
با ملاحظه نقش آموزش عالی در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارزیابی کیفیت آموزشی در دانشگاهها مورد توجه برنامه ریزان آموزشی قرار گرفته تا مراکز آموزش عالی ضمن بازنمایی عملکرد خویش ،چالش ها و کاستی های نظام آموزشی را در یافته و فعالیتهای آموزشی را هر چه کار آمدتر و اثر بخش ترسازماندهی نموده و مطابق استانداردها ، ارتقا دهند. به عبارت دیگر از طریق گردآوری داده های مناسب در نظام آموزش عالی می توان درباره کیفیت طرح ها و برنامه های دانشگاهی قبل از اجرای آنها قضاوت کرد ، به تناسب دروندادهای این نظام و کیفیت آنها برای تحقق اهداف و نارسائیهای عملیاتی و اجرائی در مراحل مختلف پی برد و در صورت لزوم تغییرات لازم در فرایند عملیات به عمل آورد و بازده فعالیتهای نظام آموزشی عالی را پیش بینی و ارتقا داد.

رویکردهای متعددی برای ارزشیابی مراکز ارائه کننده و برنامه های آموزشی وجود دارد. رایجترین رویکرد ارزشیابی در  کشورهای مختلف جهان ، رویکرد ارزشیابی مبتنی بر نظر خبرگان و رایجترین الگو ی این رویکرد، الگوی اعتباربخشی می باشد. اعتباربخشی نوعی ارزشیابی تخصصی رسمی مبتنی بر نظر خبرگان است.

اعتباربخشی فرایندی است که در جریان آن یک سازمان مشخص با استفاده از نظر مجموعه ای از خبرگان یک حوزه تخصصی، بر اساس استانداردهای مدون و از پیش تعیین شده، نسبت به انجام ارزشیابی های ادواری منظم موسسات آموزشی در حوزه مورد نظر اقدام نموده و در مورد اعطای صلاحیت به آنها تصمیم گیری می نماید.

مراحل اصلی اجرای اعتباربخشی آموزشی عبارتند از:        

1. تدوین و اعلام استانداردهای اعتباربخشی به موسسات
2. طراحی و استقرار ساختار اعتباربخشی
3. انجام خودارزیابی  توسط مراکز ارائه کننده برنامه آموزشی و

4. تکمیل و ارسال نتایج  خودارزیابی و اعلام آمادگی برای انجام ارزیابی بیرونی

5. بازدید خبرگان همتا از موسسه (ارزشیابی بیرونی) و جمع آوری اطلاعات از مراکز ارائه کننده برنامه

5. تهیه گزارش ارزشیابی بیرونی توسط بازدیدکنندگان و ارائه گزارش به کمیسیون ملی اعتباربخشی  
6. تصمیم گیری نهایی و صدور حکم توسط کمیسیون ملی اعتباربخشی  

7. تنفیذ احکام در عالی ترین مرجع ذیصلاح و ابلاغ به مراکز مربوطه

 
 
 

معرفی واحد اعتباربخشی آموزشی                   
واحد اعتبار بخشی آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه در راستای  طرح تحول درآموزش علوم پزشکی در اسفند سال 1394 شروع به فعالیت نمود.  هدف اصلی این  واحد پیاده سازی استاندارد های اعتبار بخشی آموزشی در موسسات آموزشی و مراکز آموزشی ودرمانی دانشگاه می باشد .


اهداف واحد اعتبار بخشی آموزشی:                  
انتظار می رود ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مطابق استانداردهای ملی و بین المللی

ارتقای کیفیت خدمات مراکز آموزشی درمانی مطابق استانداردهای ملی و بین المللی

ایجاد فضای رقابتی سازنده در دانشگاهها و موسسات و مراکز آموزشی و درمانی

تضمین و ارتقای کیفیت برنامه ها و فرایندهای آموزش عالی علوم پزشکی


شرح وظایف واحد اعتبار بخشی آموزشی:
-  برنامه ریزی جهت انجام بازدیدهای دوره ای اعتباربخشی از موسسات آموزشی و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه 
- نظارت مداوم براجرای صحیح ضوابط و استانداردهای اعتبار بخشی مراکز و موسسات آموزشی
- ارتباط و هماهنگی با کمیسیون ملی اعتبار بخشی آموزشی به منظور اخذ و کسب دستورالعمل های مربوطه
آموزش نمایندگان خودارزیابی موسسات و مراکز آموزشی  به منظوراجرا و پیاده نمودن ضوابط اعتباربخشی
- تدوین گزارش اعتباربخشی , به منظور نمایان کردن وضعیت موجود وآشکار ساختن اقدامات ضروری جهت بهبود فعالیتها
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/26