پنجشنبه 30 آبان 1398
EN

 
 
مدل های آموزشی ارولوژی

 مدل های آموزشی ارولوژی
 
 - مولاژ معاینه پروستات و ضمایم آن
- مولاژ کاتتریزاسیون ادراری مردان
- مولاژ کاتتراسیون ادراری زنان
- مولاژ کاتتراسیون سوپراپوبیک بزرگسال مرد
-مولاژ کاتتراسیون سوپراپوبیک بزرگسال زن
- مولاژ سوپراپوبیک کودک
- مولاژ معاینه اسکروتوم
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/26