جمعه 24 آبان 1398
EN

 
 
اعتباربخشی موسسه ای
چاپ

اعتبار بخشی موسسه ای:
 
اعتبارسنجی به منظور ارزشیابی کیفیت موسسه های آموزشی سالهاست که درکشورهای مختلف جهان در حیطه های مختلف اعم از آموزشی و خدماتی به کار گرفته می شود. دانشگاه علوم پزشکی گیلان به عنوان دانشگاه تیپ یک به منظور همگامی در اجرای طرح تحول در آموزش علوم پزشکی، در فرایند اعتباربخشی مشارکت نموده و واحد اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه درحوزه مرکز مطالعات و توسعه آموزش فعالیت خود را آغاز کرد تا در استقرار استانداردهای موسسه ای در دانشگاه گام بردارد.
استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای در 8 حوزه ، 66 استاندارد و351 شاخص ( 156 شاخص الزامی   و 195 شاخص ترجیحی ) به شرح زیر طراحی و ابلاع  شده است.
1- حوزه رسالت و اهداف
2- حوزه مدیریت
3- حوزه منابع وامکانات
4- حوزه آموزش کارکنان
5- حوزه هیات علمی
6- حوزه خدمات دانشجویی
7- حوزه پژوهشی
8- حوزه آموزش دانشجویی

فایل های قابل دریافت:

 
اقدامات انجام شده اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1- تشکیل جلسه در شورای معاونین دانشگاه جهت معرفی طرح و ابلاغ استانداردهای اعتباربخشی آموزشی موسسه ای به معاونین آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی دانشجویی و توسعه و پشتیبانی
2- تشکیل جلسه با روسای دانشکده ها جهت معرفی طرح و ابلاغ استانداردهای اعتباربخشی آموزشی موسسه ای
3-    تشکیل کمیته علمی خود ارزیابی اعتباربخشی موسسه ای
4-    معرفی نمایندگان خودارزیابی از سوی دانشکده ها و معاونتها
5-    تشکیل کمیته اجرایی خود ارزیابی اعتباربخشی موسسه ای
6-    برگزاری جلسات توجیهی جهت انجام خود ارزیابی با حضور نمایندگان موسسات
7-    انجام بازدید های متعدد دوره ای از موسسات
8-    انجام جلسات گروهی برای نمایندگان خودارزیابی موسسات و ارائه گزارشات انان
9-    تهیه گزارش خودارزیابی موسسات و ارائه نواقص به هر موسسه
10-  انجام ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی و تعیین نقاط ضعف و نواقص موسسات مربوطه
11-  برطرف کردن نواقص توسط موسسات
12-  تهیه گزارش اعتباربخشی برای ارائه به مسئولین هر واحد و کسب تایید ایشان
13-  تهیه گزارش اعتباربخشی برای ارائه به ریاست محترم دانشگاه
14- بررسی گزارش خودارزیابی توسط ریاست محترم دانشگاه
15-  رفع نواقص مستندات خودارزیابی
16-  تایید نهایی گزارش خودارزیابی توسط ریاست محترم دانشگاه
17- ارسال فرمها و مستندات نهایی نتایج موسسات و معاونتها به کمیسیون ملی اعتباربخشی
18-  تعیین و تشکیل تیم ارزیابی بیرونی
19-   بازدید اعتبار بخشی موسسه ای از دانشگاه علوم پزشکی گیلان در تاریخ 95/10/29 توسط تیم ارزیابان وزارتخانه
20- ابلاغ نتایج بازدید از سوی کمیسیون ملی اعتبار بخشی وزارت متبوع به این دانشگاه (نقاط قوت قابل ملاحظه ای در حیطه های مدیریت، معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی وجود داشته است که از سوی کمیسیون ملی اعتبار بخشی از این دانشگاه مورد تشویق قرار گرفته و درخواست گردید مستندات مجددا جهت استفاده کاربردی برای سایر دانشگاه ها ارسال شود.)
21-   طراحی و اجرای برنامه بهبود براساس نتایج وزارت متبوع و ابلاغ به موسسات
22- ادامه بازدید های میدانی موسسات بر اساس استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/26