سه شنبه 6 خرداد 1399
EN

 
 
اعتباربخشی بیمارستانی
چاپ

اعتبار بخشی آموزشی  مراکز آموزشی و درمانی:    

 
اعتباربخشی در نظر دارد میزان شایستگی مراکز آموزشی درمانی بررسی کرده و اعتبار آنان را تعیین نمایدو  فرآیندی برای کنترل ، تضمین و ارتقا  کیفیت نظام آموزشی  در بیمارستانهاست .این فرآیند از فعالیت های مهمی است که اگر با اهداف مشخص، متدولوژی صحیح و اجرای درست انجام گیرد می تواند تاثیر مهمی در ارتقاء خدمات آموزشی و درمانی مراکز آموزشی و درمانی داشته باشد. واحد اعتبار بخشی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان همزمان با طرح تحول سلامت شروع به فعالیت نمود..
در اعتباربخشی آموزشی، بیمارستان ها  در 9 حیطه ذیل مورد ارزیابی قرار می گیرند:
1-     حیطه مدیریت آموزش در بیمارستان های آموزشی
2-     حیطه پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی
3-     حیطه اعضاء هیئت علمی
4-     حیطه فراگیران
5-     حیطه مدیریت تسهیلات، فضا، امکانات، تجهیزات و منابع مالی و انسانی آموزشی و پژوهشی
6-     حیطه آموزش فراگیران در بخش‌های اورژانس و پاراکلینیک
7-     حیطه برنامه ها و فرآیندهای آموزشی
8-     حیطه رعایت حقوق بیمار در فرآیندهای آموزشی
9-     حیطه بیمارستان‌های آموزشی به عنوان عرصه پژوهش‌های بالینی

فایل های قابل دریافت :

 
اقدامات انجام شده اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی و درمانی:           
1-     تشکیل جلسه با روسا و معاونین اموزشی بیمارستانها جهت معرفی طرح و ابلاغ استانداردهای اعتباربخشی آموزشی بیمارستانی به آنان
2-     تشکیل کمیته علمی خود ارزیابی اعتباربخشی آموزشی بیمارستانی
3-     معرفی نمایندگان خودارزیابی از سوی بیمارستانها
4-     تشکیل کمیته اجرایی خود ارزیابی اعتباربخشی آموزشی بیمارستانی
5-     برگزاری جلسات توجیهی استانداردها جهت انجام خود ارزیابی
6-     برگزاری جلسات مکرر فردی و گروهی برای نمایندگان خودارزیابی با حضور معاون آموزشی وکارشناسان آموزش جهت تهیه مستندات واجرای آنها توسط مراکز و ارائه گزارشات انان
7-        انجام بازدید های متعدد دوره ای از   8 مرگز آموزشی درمانیدر دور اول خودارزیابی ها از انتهای سال94 تا بهار 95
8-        تهیه گزارش خودارزیابی بیمارستانی به تفکیک حوزه ها و ارائه نواقص به هر بیمارستان
9-        انجام ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی و تعیین نقاط ضعف و نواقص بیمارستانهای مربوطه
10-   جمع بندی اولین مرحله نتایج اعتباربخشی بیمارستانی و ارسال به وزارتخانه در فرمت اکسل که از سوی وزارت متبوع طراحی شده بود
11-   برطرف کردن نواقص توسط بیمارستانها
12-   انجام مرحله دوم خود ارزیابی ها براساس سنجه های جدید ، از اسفند 95 لغایت تیرماه 96
13-   جمع بندی دومین مرحله نتایج اعتباربخشی و ارسال به وزارتخانه
14-   رفع نواقص مستندات خودارزیابی
15-   انجام  مرحله سوم خودارزیابی بیمارستانها دراسفند 95 براساس سنجه های بازنگری شده توسط مراکز آموزشی درمانی و پایش کلیه مستندات ارسال شده توسط این حوزه وبارگزاری آن در آن سامانه  اعتباربخشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
16-   انجام  ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی بیمارستانها  توسط قطب در 11 اسفند
17-   انجام اعتباربخشی بیرونی آموزشی بیمارستانها از سوی کمیسیون ملی اعتباربخشی وزارت متبوع در تاریخ 7و8 مرداد 96
·   لازم به توضیح است که بارگزاری مستندات مربوط به استانداردهای خواسته شده دربازه زمانی معین بطور دوره ای در سامانه hop بارگزاری میگردد.
بررسی گروه های آموزشی:
1-        بررسی برنامه های آموزشی تدوین شده توسط گروههای آموزشی بالینی
2-        بررسی امکانات و تجهیزات بیمارستانها شامل پاویون و کتابخانهف کلاس درس 
3-        بررسی اصول صحیح پرونده نویسی توسط فراگیران ( کارآموز ، کارورز ، دستیار)
4-        انعکاس کلیه نقاط ضعف و ارائه پیشنهادات لازم به بیمارستانها
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/26