یکشنبه 17 فروردین 1399
 
 
برنامه صبح کلینیک ویژه دندانپزشکی
چاپ

برنامه کشیک صبح کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی رشت

 

 ایام هفته

دندانپزشک عمومی

اطفال

ارتو

پریو

 شنبه

دکتر درسا راهی

-

 

دکتر ساره کشاورز - دکتر میلاد ملک شعار


 -

 یکشنبه

 دکتر درسا راهی

-

 دکتر میلاد  ملک شعار

-

 دوشنبه

 دکتر درسا راهی

-

 دکتر میلاد ملک شعار

-

 سه شنبه

دکتر درسا راهی

دکتر آتوسا جانشین

دکتر میلاد ملک شعار 

-

 چهارشنبه

دکتر درسا راهی

دکتر میلاد ملک شعار 

دکتر میثم ملک زاده