جستجو:  
پنجشنبه 15 خرداد 1399
 
 
اعتبار بخشی موسسات درمانی
چاپ
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/05/24
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/10


کتاب جامع راهنمای استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران ، نسل نوین 1395  (سنجه های نهایی)
 
 
الف . محور مدیریت و رهبری
 
ب . محور مراقبت و درمان
 
ج . محور مدیریت خدمات پرستاری
 
د . محور مدیریت دارو و تجهیزات
 
ه . محور پیشگیری و بهداشت
 
و . محور مدیریت خدمات پاراکلینیک
 
ز . محور مدیریت اطلاعات
 
ح . محور رعایت حقوق گیرنده خدمت

 
 
 
                                                                           فرمهای مربوط به مستندسازی در اعتباربخشی
 

سنجه های ایده آل (عالی) 1396

 
 
                                                                                دستورالعملهای وزارتی مرتبط با اعتباربخشی ( 1395 )         
 
دستورالعمل های مربوط به تیم مدیریت اجرایی                                                                         کلیک کنید           
 
دستورالعمل های مربوط به بهبود کیفیت ومدیریت خطر                                                             کلیک کنید
 
دستورالعمل های مربوط به مدیریت تامین وتسهیلات، منابع انسانی و مدیریت غذایی          کلیک کنید           
 
دستورالعمل های مربوط به مراقبتهای اورژانس ، حاد ، جراحی و بیهوشی                            کلیک کنید
 
دستورالعملهای مربوط به مراقبتهای عمومی بالینی                                                                  کلیک کنید       
 
دستورالعمل های مربوط به مراقبتهای مادر و نوزاد                                                                   کلیک کنید                        
 
دستورالعمل های مربوط به مدیریت خدمات پرستاری                                                                کلیک کنید
 
دستورالعمل های مربوط به مدیریت دارو و تجهیزات                                                                   کلیک کنید
 
دستورالعمل های مربوط به بهداشت محیط                                                                                 کلیک کنید
 
دستورالعمل های مربوط به بهداشت حرفه ای و مدیریت پسماند                                             کلیک کنید
 
دستورالعمل های مربوط به استریلیزاسیون مرکزی                                                                  کلیک کنید
 
دستورالعمل های مربوط به کنترل عفونت                                                                                    بخش اول  و دوم               بخش سوم    
 
دستورالعمل های مربوط به آزمایشگاه ، طب انتقال خون                                                          کلیک کنید
 
دستورالعمل های مربوط به فناوری اطلاعات و مدیریت اطلاعات سلامت                                  کلیک کنید
 
دستورالعمل های مربوط به رعایت حقوق گیرنده خدمت                                                             کلیک کنید
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/12
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   2  کل مراجعات:   6826