جستجو:  
شنبه 5 خرداد 1397

 
 
اعتبار بخشی موسسات درمانی
چاپ
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/05/24
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/10


کتاب جامع راهنمای استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران ، نسل نوین 1395  (سنجه های نهایی)
 
 
الف . محور مدیریت و رهبری
 
ب . محور مراقبت و درمان
 
ج . محور مدیریت خدمات پرستاری
 
د . محور مدیریت دارو و تجهیزات
 
ه . محور پیشگیری و بهداشت
 
و . محور مدیریت خدمات پاراکلینیک
 
ز . محور مدیریت اطلاعات
 
ح . محور رعایت حقوق گیرنده خدمت

 
 
 
                                                                           فرمهای مربوط به مستندسازی در اعتباربخشی
 

سنجه های ایده آل (عالی) 1396

 
 
                                                                                دستورالعملهای وزارتی مرتبط با اعتباربخشی ( 1395 )         
 
دستورالعمل های مربوط به تیم مدیریت اجرایی                                                                        بخش اول              بخش دوم             بخش سوم
 
دستورالعمل های مربوط به بهبود کیفیت ومدیریت خطر                                                             بخش اول              بخش دوم
 
دستورالعمل های مربوط به مدیریت تامین وتسهیلات، منابع انسانی و مدیریت غذایی           بخش اول              بخش دوم
 
دستورالعمل های مربوط به مراقبتهای اورژانس ، حاد ، جراحی و بیهوشی                            کلیک کنید
 
دستورالعملهای مربوط به مراقبتهای عمومی بالینی                                                                   کلیک کنید                           
 
دستورالعمل های مربوط به مراقبتهای مادر و نوزاد                                                                     کلیک کنید                          
 
دستورالعمل های مربوط به مدیریت خدمات پرستاری                                                                کلیک کنید
 
دستورالعمل های مربوط به مدیریت دارو و تجهیزات                                                                   کلیک کنید
 
دستورالعمل های مربوط به بهداشت محیط                                                                                 کلیک کنید
 
دستورالعمل های مربوط به بهداشت حرفه ای و مدیریت پسماند                                             کلیک کنید
 
دستورالعمل های مربوط به استریلیزاسیون مرکزی                                                                  کلیک کنید
 
دستورالعمل های مربوط به کنترل عفونت                                                                                    بخش اول                 بخش دوم       
 
دستورالعمل های مربوط به آزمایشگاه ، طب انتقال خون                                                          کلیک کنید
 
دستورالعمل های مربوط به فناوری اطلاعات و مدیریت اطلاعات سلامت                                  کلیک کنید
 
دستورالعمل های مربوط به رعایت حقوق گیرنده خدمت                                                             کلیک کنید
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/09/21
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   0  کل مراجعات:   5969