سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  پنجشنبه 8 تیر 1396 English
جستجو:  
 
اخبار و تازه های مرکز تحقیقات بالینی
16:53:16 1396/04/07
جلسه دفاع از پیش نویس طرح پژوهشی "ترمیم شکاف 10 میلی متری عصب مدین موش صحرایی با پیوند کانال هدایت عصبی نانوفیبری حاوی سلول های شوان"روز سه شنبه 23 خرداد ماه 96 در واحد توسعه و تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید.
14:11:01 1396/04/03
بازدید مدیر پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و کارشناسان این معاونت از واحد توسعه و تحقیقات بالینی پورسینا صبح روز دوشنبه 29 خرداد ماه 1396 صورت گرفت.
14:52:00 1396/03/25
جلسه "طرح شبکه سلامت دانش آموزی" روز 23 خرداد 96 در واحد توسعه و تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید.
14:48:08 1396/03/25
جلسه "ساماندهی نظام ثبت متوفیان حوادث ترومایی در بیمارستان ها" روز 22 خرداد 96 در واحد توسعه و تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید.
14:34:19 1396/03/25
جلسه "کمیته تخصصی پیش گیری از حوادث رانندگی" روز 21 خرداد 96 در واحد توسعه و تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید.
11:43:09 1396/03/25
جلسه "تدوین طرح جامع باز توانی تروما" روز 18 خرداد 96 در واحد توسعه و تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید.
11:35:15 1396/03/25
جلسه مربوط به "راه اندازی سامانه ثبت سوختگی" روز 17 خرداد 96 در واحد توسعه و تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید.
09:10:43 1396/03/09
واحد توسعه و تحقیقات بالینی پورسینا از میان 30 بیمارستان کشور که مورد ارزیابی قرار گرفتند رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داد.
 
منابع علمی

 

 

 
 
  
مراکز تحقیقاتی