صفحه اصلی |  چهارشنبه 1 آبان 1398 English
جستجو:  
اعضاء
چاپ
 

رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
دکتر بهرام سلطانی تهرانی
پست الکترونیک:
soltani@gums.ac.ir

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
دکتر ابراهیم میرزاجانی
پست الکترونیک:
emirzajani@gums.ac.ir

مدیر مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دکتر نزهت زبردست
پست الکترونیک:
nszebardast@gmail.com ، CV


اعضای هیئت مؤسس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

-1دکتر بهرام سلطانی، CV
-2
دکتر پروین بابایی ، CV
-3
 دکتر محمد هادی بهادری، CV

4- دکتر پروانه کشاورز، CV

5- دکتر فهیمه محمد قاسمی  

 

کارشناسان مرکز:

1- حبیبه پورحنیفه دوست

2-وجیهه اسکندری

3- منصوره صفری

اعضای شورای پژوهشی و محقق مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی  

1- دکتر بهرام سلطانی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه فارماکولوژی)
2- دکتر ابراهیم میرزاجانی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه بیوشیمی)
3- دکتر پروین بابایی ( استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه فیزیولوژی)
4- دکتر محمد هادی بهادری (استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه آناتومی)
5- دکتر پروانه کشاورز ( دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه ژنتیک)
6- دکتر محمد رستم پور ( دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه فیزیولوژی)

7-دکتر زهرا عطرکارروشن ( استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه پزشکی اجتماعی)

8-دکتر محمد شناگری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه میکروب شناسی)

9-دکترفهیمه محمد قاسمی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه آناتومی)  

10 -دکتر ملک مسعود انصار (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه آناتومی) 

11دکتر منیره آقاجانی نسب (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه بیوشیمی)-

12 -دکتر نزهت زبردست (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی)

13 دکتر نوید پورزردشت (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه بیوشیمی)-

14-دکتر زلیخا گلی پور (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه آناتومی)

15-دکتر میثم گلین شریف الدینی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه انگل شناسی)

16-منصوره صفری (مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی)

17-وجیهه اسکندری (مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی) 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/13
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   4  کل مراجعات:   7671