سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 28 دی 1397 English
جستجو:  
اعضاء
چاپ

رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
دکتر بهرام سلطانی تهرانی
پست الکترونیک:
soltani@gums.ac.ir

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
دکتر ابراهیم میرزاجانی
پست الکترونیک:
emirzajani@gums.ac.ir

مدیر مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دکتر نزهت زبردست
پست الکترونیک:
nszebardast@gmail.com ، CV


اعضای هیئت مؤسس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

-1دکتر بهرام سلطانی، CV
-2
دکتر ابراهیم میرزاجانی، CV
-3
دکتر پروین بابایی ، CV
-4
دکتر محمد هادی بهادری، CV

5- دکتر پروانه کشاورز، CV

6- دکتر ابراهیم نصیری، CV

7- دکتر فرشید سعادت PPt، CV

کارشناسان مرکز:

1- حبیبه پورحنیفه دوست

2-وجیهه اسکندری

3- منصوره صفری

اعضای شورای پژوهشی و محقق مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

1- دکتر بهرام سلطانی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه فارماکولوژی)
2- دکتر ابراهیم میرزاجانی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه بیوشیمی)
3- دکتر پروین بابایی ( استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه فیزیولوژی)
4- دکتر محمد هادی بهادری (استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه آناتومی)
5- دکتر پروانه کشاورز ( دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه ژنتیک)
6- دکتر محمد رستم پور ( دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه فیزیولوژی)

7-دکتر بهروز خاکپور ( دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه فیزیولوژی)

8-دکتر زهرا عطرکارروشن ( استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه پزشکی اجتماعی)

9-دکتر علی مجتهدی ( دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه میکروب شناسی)

10 -دکتر محمد شناگری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه میکروب شناسی)

11- دکتر فهیمه محمد قاسمی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه آناتومی)

12 -دکتر ملک مسعود انصار (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه آناتومی)

13 -دکتر منیره آقاجانی نسب (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه بیوشیمی)

14- دکتر محمد رضا محمودی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه انگل شناسی پزشکی)

15-دکتر نزهت زبردست (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی)

16-دکتر ابراهیم نصیری ( دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه آناتومی)

17-دکتر داود روستائی(استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه فارماکولوژی)

18-دکتر نوید پورزردشت (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – گروه بیوشیمی)

19-دکتر علیرضا جعفری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان – مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی)

20-منصوره صفری (مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی)

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/20
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   7134