صفحه اصلی |  دوشنبه 16 تیر 1399 English
جستجو:  
مديريت محتوا
چاپ

کارگاه های برگزار شده : 

 

 کارگاه طراحی پرایمر و PCR (16 و 17 اسفند 90)


 

کارگاه کشت سلولهای یوکاریوتی (6 و 7 دیماه 91)


 

کارگاه کشت سلول های یوکاریوتی (27 و 28 مهر ماه 96)

 

کارگاه استخراج DNA  و الکتروفورز (15 اسفند 96)


 

کارگاه PCR و الکتروفورز(19 اسفند 96)


 

کارگاه پرایمر (اول اردیبهشت97)


 

کارگاه ساخت نانو ذرات کلوئیدی (21 و 22 مهر 97)


 

 کارگاه تعیین میزان حساسیت سویه استاندارد باکتری  به نانوذرات فلزی کلوئیدی و کامپوزیتی

به روش Microdilution (28 و 29 مهرماه 97)


 

کارگاه بررسی تغییرات بیان ژن (28 آبان ماه 97)


 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/28