پنجشنبه 4 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
آزمایشگاهها
چاپ

      فهرست آزمایش هایی که در آزمایشگاه پذیرش می شوند

ردیف

نام آزمایش

تاریخ جواب

1

CBC-Plt

Hb-Hct

1 روزه

2

Retice G6PD

1 روزه

3

PT-PTT

Fib

1 روزه

4

ESR

1 روزه

5

B.G-RH

Coombs D

1 روزه

6

Coombs

I.D

1 روزه

7

FBS

1 روزه

8

BUN-Cr

1 روزه

9

اسید اوریک

1 روزه

10

CHO-TG

1 روزه

11

کراسمچ

1 روزه

12

GTT

1 روزه

13

OT-PT

ALK

1 روزه

14

Bili (T,D)

1 روزه

15

Na-K

1 روزه

16

Cl

1 روزه

17

ABG

1 روزه

18

P

1 روزه

19

MG

1 روزه

20

CPK-LDH

1 روزه

21

Total Protein-Alb

1 روزه

22

رایت و ویدال

1 روزه

23

Fe-TIBC

1 روزه

24

CRP-RF CRO

1 روزه

25

کومبس رایت

4 روزه

26

2ME-VDRL

4 روزه

27

Ferritin

8 روزه

28

TSH-T3-T4

8 روزه

29

FT4

8 روزه

30

HBS Ab

8 روزه

31

HBS Ag

2 روزه

32

HCV Ab

HIV-Ab

2 روزه

33

U/A-U/C

Urine

Analyse

4 روزه

34

راندوم ادرار

Pro-Cr-Mg

2 روزه

35

راندوم ادرار

Na-K-Ca-Cl

2 روزه

36

ادرار 24 ساعته

Pro-Cr-Mg

2 روزه

37

ادرار 24 ساعته

Ca-P-Cl

2 روزه

38

Blood

Culture

4 روزه

39

Reduce

Substances

2 روزه

40

Stool Exam

& Culture

4 روزه

41

Occult

Blood

1 روزه

42

کشت مستقیم

CSF

4 روزه

43

H.P IgG

8 روزه

44

پاتولوژی

15 روزه

45

PaPsmear

10 روزه

46

Phenylalanine

7 روزه

47

BHCG

1 روزه

48

Titer beta

2 روزه

 هر کدام از آزمایشات فوق در موارد اورژانس در صورت هماهنگی قبلی در اسرع وقت انجام می گردد، در غیر اینصورت انجام آن طبق جدول ذیل برنامه ریزی شده است.

 

 

بانک خون بیمارستان بصورت 24 ساعته فعال می باشد .

واحد پاتولوژی : کلیه نمونه های ارجاعی از اتاق عمل بیمارستان و نیز نمونه های خارج از بیمارستان را می پذیرد .

خدمات پاتولوژی : پذیرش نمونه های پاتولوژی ، سیتولوژی مایعات بدن ، پاپ اسمیر ، بیوپسی مغز استخوان ( بجز پاتولوژی کلیوی) تمامی آزمایشات مربوط به پاتولوژی با تعرفه دولتی پذیرفته می شود .

آزمایشگاه  :در تمام ساعات شبانه روز و درتمام ایام هفته دایر است . جواب آزمایشات بسته به نوع آزمایش 10 دقیقه تا 15 روز آماده می شود .( آزمایشگاه بیمارستان به بخش خصوصی واگذار شده است )

 

 امکانات آزمایشگاه :

 • آزمایشگاه مجهز به دستگاههایی همچون sysmex در بخش هماتولوژی
 •  اتوآنالیزر در بخش بیو شیمی
 •  blood gas
 •  فلیم فتومتر
 •  فتومتر eppendof
 •  اسپکتروفتومتر
 •  سیستم الیزاریدر
 •  سانتریفوژ

الکترولیت آنالیزر

 •  بن ماری
 •  یخچالهای بانک خون
 •  فریزر
 •  یخچالهای نگهداری مواد آزمایشگاهی
 •  میکروسکوپ فور
 •  اتوکلاو
 •  دستگاه تقطیر
 •  ترازو
 •  کامپیوترهای بخش پذیرش 
 •  در بخش پاتولوژی میکروسکوپ - ترازو - فور - تیشوپروسسور - میکروتوم می باشد.

 مسئول ازمایشگاه:دکتر علیرضا مصباح - پاتولوژیست

سوپروایزر:خدیجه نعمت دوست

 شیفت کاری:24ساعت

 واحدهای ازمایشگاه عبارتند از:

 بیوشیمی_سرولوژی_هماتولوژی_میکروبشناسی و انگل شناسی_هورمون شناسی_بانک خون_پاتولوژی

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/05/10
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   3450