سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 16 تیر 1399 English
جستجو:  
انجام كار
1- براي چه منظوري به اين واحد مراجعه كرده ايد؟
2- با مراحل انجام كار در اين واحد تا چه حد آشنايي داريد؟


3-آيا با قوانين ومقررات مربوط به كار خويش آشنايي داريد؟


4-آيا محل واحد مورد مراجعه براي دريافت خدمت شما امكانات مناسب دارد؟

5-مدارك لازم وفرمهاي خاص براي دريافت خدمت شما چگونه است؟

6- به نظر شما كاركنان واحد مورد مراجعه شما كداميك از خصوصيات زير را دارا ميباشند؟
 7-اگر مشكل يا شكايتي را طرح كنيد،تا چه حد به رفع مشكل يا رسيدگي به شكايت خود در اين واحد اعتماد داريد؟


8-آيا متصديان انجام خدمت در جاي خود حضور داشتند؟

 9-چند بار براي انجام كار خود به اين واحد مراجعه كرده ايد؟10-علت مراجعه مكرر را در چه ميدانيد؟
 11-آيا كاري را كه امروز داشتيد انجام شد؟


12- به نظر شما اين واحد به جلب رضايت ارباب رجوع چقدر اهميت ميدهد؟


 13- در مجموع چقدر از نتيجه مراجعه خود به اين واحد راضي هستيد؟


 14-نام فرد يا افرادي كه مناسب ترين برخورد را با شما داشته اند مرقوم فرمائيد؟
 15-نام فرد يا افرادي كه نامناسب ترين برخورد را با شما داشته اند مرقوم فرمائيد؟
 16- لطفا" نظرات وپيشنهادات خود را براي اصلاح امور بنويسيد؟
 17-در صورت تمايل اين قسمت را تكميل فرمائيد. نام و نام خانوادگي:
 شماره تماس
 تاريخ مراجعه