سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 26 دی 1397 English
جستجو:  
رئوس برنامه های واحد آمار شبکه آستارا

رئوس برنامه های واحد آمار:

-          انجام سرشماری روستایی در سطح خانه های بهداشت و جمع بندی نهایی در سطح ستاد واستخراج جمعیت در گروههای سنی مختلف

-          تحویل گرفتن زیج های حیاتی از خانه های بهداشت وکنترل ان وجمع بندی ان واستخراج زیج شهرستان

-          استخراج شاخصهای جمعیتی وباروری ومرگ ومیر از زیج حیاتی و رسم نمودارهای مربوطه

-          رسم نمودارهای شاخصهای مذکور برای مراکز روستایی وشهری

بازدید از خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی ونظارت بر عملکرد آنان
 پایش پزشکان خانواده وتکمیل چک لیستهای مربوطه
ارائه آمارهای ماهیانه وسالیانه به استان 

-           

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/12/07
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   848