سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 6 خرداد 1397 English
جستجو:  
شاخص ها ی واحد آمار شبکه بهداشت و درمان آستارا

                                                                         جمعیت زیریکسال

 درصدگروه سنی زیریکسال        =  100  ×             ــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                     جمعیت کل

 

 

                                                                                     جمعیت زیر5 سال

  درصدگروه سنی زیر5 سال        =  100  ×           ــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                          جمعیت کل

 

 

                                                                                      جمعیت زیر15 سال

 درصدگروه سنی زیر15 سال        =  100  ×             ــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                            جمعیت کل

 

 

                                                                                           جمعیت 64-15 سال

            درصدگروه سنی 64-15 سال        =  100  ×            ــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                جمعیت کل

 

 

                                                                                  جمعیت 65 سال وبالاتر

درصدگروه سنی 65سال وبالاتر        =  100  ×        ــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                         جمعیت کل

 

 

 

                                                                   جمعیت صفرتا14سال + جمعیت 65ساله وبالاتر

 نسبت درصد سرباری     = 100    ×                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                   جمعیت 64-15 سال

 

 

                                                                       جمعیت زنان شوهردار در هرگروه سنی

درصدزنان شوهرداردر هرگروه سنی = 100  ×   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                          کل جمعیت زنان در همان گروه سنی

 

 

                                                                       جمعیت زنان شوهردار 10 تا 49 سال

 درصد زنان شوهردار 10تا49 ساله =  100  ×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                کل زنان 10تا 49 سال

 

 

                                                                      تعدادموالید زنده در طی یکسال

 میزان خام تولد      =      1000      ×        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                 جمعیت وسط سال   

   

 

                                                                           تعدادموالید زنده در طی یکسال

 میزان باروری عمومی=     1000      ×             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                جمعیت زنان 10تا49 سال   

                        

 

                                                                                   تعدادموالید زنده در طی یکسال در هرگروه سنی

 میزانهای باروری اختصاصی سنی = 1000  ×             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                       جمعیت زنان همان گروه سنی درهمان سال   

 

 

                                                   5× مجموع میزانهای باروری اختصاصی سنی

میزان باروری کلی             =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         1000

             

                                                                              

                                                                            تعدادزایمانهادرمنزل توسط دوره دیده

درصدزایمان توسط دوره دیده در منزل= 100 × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                       کل زایمانها

 

درصدزایمان توسط دوره ندیده ؛ درصد زایمان در بیمارستان

 

تعدادزایمانهای دو قلو = جمع ستونهای شرایط زایمان (نوزادمرده بدنیاآمده +نوزادان زنده بدنیاآمده)

                                                                      تعدادزایمانهای دوقلو

درصد دوقلوزایی              =    100    ×                  ـــــــــــــــــــــــــــ

                                                                           تعدادکل زایمانها

 

                                                                 تعداد متولدین مرده بدنیا آمده

درصد مرده زایی           =     100   ×                 ــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                          تعدادکل زایمانها

 

                                                          تعداد تولدهای زنده پسر

نسبت جنسی در بدو تولد              =            ــــــــــــــــــــــــــ

                                                             تعداد تولدهای زنده دختر

 

                                                                                متولدین باوزن کمتر از 2500 گرم

درصد متولدین باوزن کمتراز 2500 گرم         =  100 ×        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                               کل متولدین وزن شده در هنگام تولد

 

 

                                                                 تعداد کل متولدین وزن شده

درصد متولدین وزن شده              =   100  ×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                   تعدادکل متولدین زنده

 

                                                         تعداد متولدین دختر × میزان باروری کلی

میزان تجدیدنسل ناخالص           =        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                 تعدادکل متولدین

                           

                                                             کل جمعیت استفاده کننده از وسایل پیشگیری از بارداری

درصد پوشش تنظیم خانواده =  100 ×     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                               زنان شوهردار 10-49 سال

 

                                                    کل جمعیت استفاده کننده ازهریک از وسایل پیشگیری از بارداری

درصد پوشش تنظیم خانواده =  100 ×   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برحسب نوع وسیله                                        زنان شوهردار 10-49 سال

 

                                                تعداد افرادی که از یک نوع وسیله پیشگیری از بارداری استفاده می کنند

نسبت کسانی که ازیک وسیله =  100 ×    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استفاده می کنند                                             کل استفاده کنندگان

                                                                                         

                                             تعداد مرگ در یک سال

میزان مرگ خام          =    100  × ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                               جمعیت وسط سال

                            

                                                          تعداد مرگ نوزادان در مدت یکسال

میزان مرگ کمتر از یکماه                = 1000 × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                             موالید زنده همان سال

 

                                                      تعداد مرگ کودکان زیریکسال درسال

میزان مرگ زیر یکسال            = 1000 × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           موالید زنده همان سال

 

                                                   تعداد مرگ 1-4  سال در مدت یکسال

میزان مرگ 1-4 سال           = 1000 × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                   جمعیت 1تا 4 ساله در همان سال

 
 

                                                              تعدادمرگ کمتراز 5 سال در مدت یکسال

میزان مرگ کودکان کمتر از 5سال        = 1000 × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                               موالید زنده (جمعیت کمتراز5 سال)

                                                                                          

                                                      تعداد مرگ در هر گروه سنی در مدت یکسال    

میزان مرگ اختصاصی سنی=       1000    ×      ------------------------------

                                                 جمعیت همان گروه سنی در همان سال 

                                                         تعدادمرگ مادران به دلیل عوارض بارداری وزایمان

میزان مرگ مادران بدلیل عوارض      =   1000 ×    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         حاملگی وزایمان                                         موالید زنده همان سال

 

        رشد طبیعی جمعیت :                     میزان مرگ خام    میزان خام تولد =   رشد طبیعی جمعیت

 

      جمعیت اول سال :

                   (مهاجرت دهی +مرگ )-(مهاجرت پذیری +موالید)+جمعیت سال قبل  =  جمعیت اول سال

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/12/07
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   790