سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 6 خرداد 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آمار شبکه بهداشت آستارا

معرفی

-          محدثـه شـاد                           کارشناس آمــــار و فناوری اطلاعات (  آدرس پست الکترونیکی msh_shad@ymail.com )


مقدمه:

امروزه آمار به عنوان مهمترین ابزار برنامه ریزی برای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته و عامل اصلی درتصمیم گیری و مدیریت بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

آمار، علم تصمیم گیری درباره یک فرایند یا یک جامعه بر اساس تحلیل اطلاعات موجوددر نمونه بدست آمده از آن جامعه است. میزان توسعه کشورها با حجم و گستردگی نظام انتقال آمار و اطلاعات ارتباط تنگاتنگ دارد. توسعه هر کشوری تا حد زیادی تابع نظام آماری موجود در کشور و میزان کارایی این نظام است. این نظام آماری است که اطلاعات و آمار لازم را در دسترس محققان قرار میدهد و زیر بنای هر گونه تحقیقات را فراهم می کند. اطلاعات آماری دقیق و درست که پایه برنامه ریزی زیر بنای تحقیقات و عامل اصلی در تصمیم گیری و مدیریت میباشد ارتباط مستقیم با منبع داده ها داشته و هر چقدر این منبع از درجه دقت و صحت بالاتری برخوردار باشد. اطلاعات آماری و شاخص های بدست آمده از آن داده ها دارای ارزش بیشتری می باشد. همچنین پرهیز از جمع آوری داده های زاید از مهمترین کارهای هر نظام مدیریتی می باشد .این امر در نظامهایی که پایه خدمت آنها را کارکنان کمکی ( مثل بهورزان و غیره ) تشکیل می دهند باید به شدت مورد توجه قرار گیرد. یکی از وظایف عمده بهورزان در خانه بهداشت جمع آوری، ثبت و خلاصه کردن اطلاعات و داده های آماری است.

در این راستا بهورزان روزانه موظف به انجام فعالیتهای متعدد( در زمینه برنامه های مختلف بهداشتی ، درمانی از جمله انجام سرشماری سالانه جمعیت ، تهیه فرم اطلاعات آبادی ، تهیه و تکمیل فرم بازدید سالیانه خانوارو.... ) می باشند که همزمان با انجام وظایف و ارایه خدمات نسبت به ثبت اطلاعات در فرمهای مراقبتی، دفاتر و فرمهای آماری اقدام می کنند .

 

   منابع جمع آوری و ثبت اطلاعات در خانه بهداشت : 

1-      فرم ها : شامل فرم اطلاعات آبادی یا روستا ، فرم بازدید سالانه خانه بهداشت ، فرم های مراقبتی( مادران باردار، کودکان و ....) فرم های گزارش دهی ( آمارهای ماهیانه ، فصلی و .....)

2-       دفاتر : شامل دفاتنر مراقبتهای بهداشتی درمانی ( مراقبت مادران باردار، کودکان ، ثبت نام بیماران و .... دفتر دارویی، دفتر پیگیری و مراقبت روزانه)

3-      پرونده خانوار

4-      زیج حیاتی

 

     ابزارهای کنترل در سطح خانه های بهداشت :

1-      پایش (ابزارپایش: چک لیست، دفاتر و فرم ها، پرونده خانوار، زیج حیاتی، نحوه بایگانی آمارها )

2-      پسخوراند

3-      شرکت در جلسه ماهانه آمار

4-      آموزش

 

در پایان لازم به یادآوری است که در بازدید از خانه های بهداشت باید اهمیت و هدف از تکمیل تک تک فرم های آماری برای بهورزان توضیح داده شود تا بهورزان آگاه شوند که جمع آوری و ثبت و اعلام آمار به تنهایی کفایت نمی کند، بلکه این حس در آنها ایجاد شود که تمام این اطلاعات در شاخص های جمعیتی ، باروری، مرگ و میر تاثیر داشته و پایه واساس تصمیم گیری ها و برنامه ریزیهای کشور است.

 

شرح وظایف

-          طراحی بعضی از فرمهای آماری در نرم افزار exel   به منظور جمع بندی از طریق تعریف توابع از جمله:

o        فرم 108 ( فرم تنظیم خانواده)

o        فرم نتایج اطلاعات استخراج شده اطلاعات برنامه های بهداشت خانواده در سرشماری

o        جدول جمعیت بر حسب سن وجنس

-          تحویل آمار از مراکز شهری و روستایی و کنترل آنها و رفع ایرادات

            -          جمع بندی آمارهای تنظیم خانواده ، ایمنسازی ،  دهان ودندان، مراجعین سرپایی، آزمایشگاه و...        بصورت ماهانه و 3 ماهه و6 ماهه

-          مرتب کردن بایگانی  آمارهای سال قبل و ایجاد بایگانی جدید برای سال جاری

            -          چاپ و تکثیر فرم های سرشماری و فرم های ماهیانه و فصلی واحد آمار

            -          توزیع فرم های سرشماری و فرم های ماهیانه و فصلی واحد آمار بین مراکز وخانه های بهداشت

            -          تهیه برنامه بازدید و تشکیل اکیپی از کارشناسان ستادی جهت بازدید از تعدادی خانه های بهداشت جهت کنترل بر نحوه انجام سرشماری وبررسی ید دار ویا غیر ید دار بودن نمک استفاده شده در سطح روستا

          -          تحویل زیج های حیاتی خالی از استان و توزیع آن در سطح خانه های بهداشت

          -          تحویل وکنترل زیج های حیاتی سال گذشته و ورود داده های آن در نرم افزار زیج حیاتی و  جمع بندی آن              و در نهایت استخراج زیج شهرستان

-          استخراج شاخصهای بهداشتی(جمعیتی-باروری-مرگ ومیر) از نرم افزار زیج حیاتی و ارسال آن به تمامی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و برخی از واحدهای ستادی

            -           رسم نمودارهای شاخصها ی  بهداشتی و چاپ آنها ونصب در دفتر مدیریت و واحد آمار

-          ورود اطلاعات جمعیتی 22 خانه بهداشت در فرم های سرشماری در نرم افزار excel

            -          برگزاری کلاس تحلیل زیج حیاتی و نحوه انجام سرشماری روستایی برای بهورزان و کاردانان و متصدیان             آمار و تهیه  صورتجلسه و ارائه پسخوراند به مراکز و صدور گواهی

            -          تحویل فرم های آمار ماهیانه از مراکز وچک و رفع نواقص آن

            -          ورود داده های 22 خانه بهداشت در فرم های مربوطه واستخراج جمعیت به تفکیک سن وجنس در                   گروههای سنی مختلف به همراه بیمه و تعداد کوچ و وارده و ...

-          تهیه شاخص ارقام تلفیقی برای مراکز روستایی و ستاد شبکه جهت محاسبه دقت سرشماری روستایی

-          تحویل گرفتن برخی از آمارهای کلیه بخشهای بیمارستان شهید دکتر بهشتی و تهیه نمودار مقایسه ای با سالهای گذشته و ارسال آن برای بخشهای مختلف بیمارستان شهید دکتر بهشتی

-          ورود اسامی فیزیوتراپی ها،رادیولو‍ژی ها،داروخانه ها،آزمایشگاهها،کلینیک ها،مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی ونیز عملکرد و روز کارکرد وتعداد مراجعین پزشکان عمومی و ماماها و دندانپزشکان

تعداد تزریقات وپانسمانها وتعداد ارجاعات به سامانه نظام یکپارچه سازی(فرابر)

-          ورود داده های زیج های حیاتی مراکز روستایی به سامانه فرابر بصورت ماهانه

                -           تهیه سالنامه آماری سال 92 

                -          تهیه برنامه عملیاتی

                -          تهیه مقاله جهت ارائه به فصلنامه بهورز

                -          تهیه مطالب آموزشی بازآموزی وارسال آنها به مراکزوخانه های بهداشت

                -          طرح سوالات واحد آمار جهت برگزاری آزمون بهورزان در پایان سال

                -          تکمیل چک لیست پایش پزشک خانواده بصورت فصلی

-          آموزش پزشکان خانواده و نیروهای جدید الاستخدام  در سطح خانه های بهداشت و مراکزبهداشتی

-          انجام برخی کارهای کامپیوتری واحدها اعم از نصب ویندوز- نصب نرم افزارهای کاربردی- ایجاد mail ونصب آنتی ویروس و ... 

                 -      نصب نرم افزار تعرفه در کلیه مراکز شهری وروستایی و ارسال ماهانه اطلاعات وارد شده در نرم افزار به            معاونت بهداشتی .

               -      تعریف نام کاربری جدید برای کاربرهای جدید  مرکز شبانه روزی لوندویل جهت کار با نرم افزار فروش تعرفه            و آموزش پرسنل

-          ورود آمار موالید ومرگ یکساله مراکزروستایی  و شهری به رایانه و ترسیم نمودار آن

-          ورود آمار  بیماران اتباع بیگانه به رایانه

-          ورود اطلاعات زیج های حیاتی سال 92در برنامه IHNS

-          نصب نرم افزار اس تی آی (sti) و ورود اطلاعات و ارسال ماهانه آن به معاونت بهداشتی

                -          شرکت در جلسات شهرستانی وانجام وظایف محوله

-          شرکت در جلسات استانی با موضوعات { بررسی مشکلات – میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده در سال گذشته – راهکارهای پیشنهادی}

-          پاسخ به نامه های استانی از جمله درصد پیشرفت سرشماری در خانه های بهداشت و ...

-          پاسخ به درخواست های بازدید کنندگان استانی از واحد آمار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

                 -          جمع آوری مطالب شامل (رئوس فعالیتها،شرح وظایف،شاخصها،فرم ها وآئین نامه ها و مطالب                     آموزشی) از واحدهای ستادی و درج آن در سایت شبکه بهداشت .

                -         درج اخبار شبکه از بهمن 92 تا اردیبهشت 93 در سایت شبکه بهداشت ودرمان آستارا

                -        انجام هماهنگی لازم جهت راه اندازی اتوماسیون اداری در دبیرخانه شبکه بهداشت آستارا

                -        انجام هماهنگی های لازم با اداره مخابرات جهت برقراری اینترنت در شبکه بهداشت آستارا

                -       برگزاری جلسات کمیته آمار به صورت فصلی وارسال پسخوراند به مراکز

                 -       تهیه برنامه بازدید در طی سال جهت پایش عملکرد مراکز وخانه های بهداشت تحت پوشش

                 -      توزیع دفترچه های گواهی فوت به بیمارستانها وژزشکان مطب های خصوصی و درمانگاهها

                 -       جمع آوری آمار مرگ از تمامی بیمارستانهای دولتی ومطب های خصوصی ودرمانگاهها

                 -      صدورگواهی آموزشی برای دوره های مذکور

                 -       پایش ازخانه های بهداشت تحت پوشش جهت نظارت بر امر سرشماری و عملکرد خانه بهداشت به                 تعداد  30  مورد در سال

                -       بازدید ازمراکز بهداشتی درمانی به تعداد 12 مورد جهت پایش عملکرد پزشکان و کاردانان بهداشت                    خانواده  

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/12/07
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1585