سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 1 بهمن 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف
چاپ

تعریف واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

مقدمه

مدرسه یک نهاد بنیادی است که امکان توسعه بهداشت دانش آموزان و جامعه را فراهم می سازدو بعد از خانواده مهمترین نقش را در سلامت جسمی و روانی- اجتماعی بر عهده دارد.

مدرسه و دانشگاه محل یادگیری دانش مهارتها و کسب نگرشهایی است که فرد را در تمام مدت زندگی همراهی نموده و تضمین کننده درستی شیوه زندگی می باشد. شکوفایی تمام وکمال استعدادها و دستیابی به بالاترین سطوح فراگیری نیازمند برخورداری فراگیرندگان از سلامت و رفاه می باشد. بدین تربیت سر مایه گذاری کشورها در امر آموزش یکی از راهبردی ترین انواع سرمایه گذاری و بلکه مهمترین آنها می باشد و لیکن در غیاب سطحی قابل قبول از سلامت که با افت بازده تحصیلی ومردودی مشخص میشود بخش عمدهای از این سرمایه گذاری بی ثمر خواهد ماند. برهمین مبنا ست که پیش بینی لازم برای ارتقا سلامت دانش آموزان در قوانین دیدگاههای مختلف ملی و بین المللی لحاظ گردیده است.

بنابراین مدرسه می تواند در قالب یک واحد آموزشی و بهداشتی سازمان یابد و به رسالت خود در برابرسعادت و سلامت جامعه عمل نماید البته مشارکت دانش اموزان معلمین والدین دراین امرمستلزم برنامه ریزی بهداشتی متناسب با نیاز ها و مشکلات آنها می باشد.

 

سمت

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

تصویر

کارشناس مسئول سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

ثریا زاهدی شولمی

کارشناسی مامایی

کارشناس سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

سیده مریم گلزار پورصادقی

کارشناسی مامایی


شرح وظایف واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس ستاد مرکز بهداشت شهرستان:

ا -جمع آوری وجمع بندی آنالیزاطلاعات وآمارفعالیتها وگزارش به واحدسلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس معاونت بهداشتی

2- بررسی وشناخت وضع موجود به منظورتعیین نیازها و اولویت ها

3 -همکاری وانجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت نوجوانان وجوانان ، مدارس

4- تشکیل وشرکت درکمیته های علمی ، فنی شهرستانها بمنظور بهره گیری تجارب

5- شرکت وبرگزاری کارگاه وکلاسهای آموزشی و.....

6- تهیه وتدوین وارائه متون ، رسانه ومدول های علمی آموزشی درزمینه بهداشت مدارس برای گروههای هدف برنامه های بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدین ، پرسنل وکارکنان مدارس ومعلمین)

7- اجرای ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی

8- بررسی وشناخت شاخص های سلامت ومشکلات موجود درمراکزبهداشتی و اقدام درجهت رفع آنها

9- انجام هماهنگی های درون بخشی

10- تلاش درجهت اعتلای سطح دانش فنی و علمی فردی

11- تلاش درجهت تقویت انگیزه وخلاقیت کارکنان ، پویا سازی وارتقاء سیستم

12- بررسی وضعیت موجود و برآورد نیازهای مالی ، نیروی انسانی ، ملزومات ، تجهیزات وفضای فیزیکی

13- هماهنگی وهمکاری با سایربخشهای مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس

14- هماهنگی وهمکاری با اداره آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

15- فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت دانش آموزان ، کارکنان مدارس ، والدین دانش آموزان وسایرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس

16- همکاری با واحد سلامت جوانان ومدارس معاونت بهداشتی در برنامه ریزی های تفضیلی

17- نظارت ، پایش ، ارزشیابی مستمر و مداوم و فعالیتهای بهداشت مدارس درمراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه

18- تهیه وتدوین برنامه جامع عملیاتی سالانه واحد براساس شاخص های ارسالی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

19- تعیین شاخص های جمعیتی دانش آموزان و مدارس درمنطقه تحت پوشش

شرح وظائف کارشناس مسئول سلامت جوانان،نوجوانان ومدارس درستاد مرکزبهداشت شهرستان:

1-نظارت برجمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات وآمارفعالیتها وگزارش به ستاد معاونت بهداشتی

2-بررسی وشناخت وضع موجود به منظور تعیین نیازها و اولویتها

3-انجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت نوجوانان وجوانان ومدارس

4-تشکیل وشرکت درکمیته های علمی وفنی مراکزبهداشت ستاد به منظور بهره گیری تجارب

5-شرکت وبرگزاری کارگاه وکلاسهای آموزشی و....

6-تهیه وتدوین وارائه متون رسانه و مدول های علمی آموزشی در زمینه بهداشت مدارس برای گروه هدف بهداشت مدارس ( دانش آموز –والدین –کارکنان ومعلمین)

7-اجرای ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی

8-بررسی وشناخت شاخص های سلامت ومشکلات موجود درمراکزبهداشتی وخانه های بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها

9-انجام هماهنگی های درون بخش

10-تلاش درجهت اعتلای سطح دانش علمی فنی فردی

11-تلاش درجهت تقویت انگیزه وخلاقیت کارکنان ، پویاسازی و ارتقاء سیستم

12-بررسی وضعیت موجود برآورد نیازهای مالی ، نیروی انسانی ، تجهیزات وملزومات وفضای فیزیکی

13-هماهنگی وهمکاری بین واحدسلامت مدارس با سایربخشهای مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس

14-هماهنگی وهمکاری با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

5-فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت دانش آموزان ، کارکنان مدارس و والدین وسایر افراد درارتقای بهداشت مدارس

16-همکاری با واحدسلامت جوانان ونوجوانان مدارس معاونت بهداشتی دربرنامه ریزی های تفضیلی

17-نظارت ، پایش وارزشیابی مستمرومداوم ازفعالیتهای بهداشت مدارس مراکز وخانه های بهداشت تابعه

18-تهیه وتدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد براساس شاخص های ارسالی معاونت بهداشتی

19- تعیین شاخص های جمعیتی دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش

شرح وظایف کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس درمرکزبهداشت شهرستان

1- جمع آوری وجمع بندی اطلاعات وتجزیه وتحلیل اطلاعات وآمارفعالیتها وگزارش به کارشناس مسئول

2- نظارت وبررسی فرمهای آماری و گزارش دهی ماهانه مراکزبهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه

3- بررسی وشناخت وضع موجود به منظور تعیین نیازها و اولویتهای آموزشی و...

4- انجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

5- شرکت درکمیته های علمی وفنی ستاد مراکزبهداشت وآموزش وپرورش به منظور بهره گیری تجارب

6- شرکت درکارگاهها وکلاسهای آموزشی وهمکاری دربرگزاری آن

7- تهیه وتدوین وارائه متون و رسانه ومدولهای علمی آموزشی در زمینه بهداشت مدارس برای گروههای هدف

8- اجرای ضوابط استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی

9- همکاری دربررسی شناخت شاخص های سلامت ومشکلات موجود درمراکزبهداشتی وخانه های بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها

10- انجام هماهنگی های درون بخش و برون بخش

11- تلاش درجهت اعتلای سطح دانش علمی فنی فردی

12- تلاش درجهت تقویت انگیزه وخلاقیت کارکنان مراکزبهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه

13- همکاری بررسی وضعیت موجود وبرآورد نیازهای مالی ونیروی انسانی تجهیزات ، ملزومات

14- هماهنگی و همکاری بین واحدبهداشت مدارس وسایربخشهای مرتبط درجهت توسعه برنامه های مدارس

15- هماهنگی وهمکاری با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

16- همکاری با واحد سلامت جوانان ،‌نوجوانان ومدارس معاونت دربرنامه ریزی های تفضیلی

17- نظارت ، پایش وارزشیابی مستمر ومداوم ازفعالیتهای بهداشت مدارس مراکز وخانه های بهداشت تابعه

18- همکاری درتهیه وتدوین برنامه عملیاتی واحد براساس شاخص های ارسالی معاونت محترم بهداشتی گیلان

19- تعیین شاخص های جمعیتی دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش

20-برنامه ریزی ونظارت برحسن اجرای مراقبتهای بهداشتی دانش آموزان براساس دستورالعمل های ابلاغی

21 -برنامه ریزی ونظارت برحسن اجرای واکسیناسیون توام در دانش آموزان پایه اول متوسطه

22 -هماهنگی با واحد بهداشت محیط درحسن اجرای بررسی وضعیت ایمنی وبهداشت محیط مدارس

23-برنامه ریزی ونظارت برحسن اجرای برنامه های بهبود تغذیه درمدارس ( ازقبیل شیرمدارس –آهن یاری،پایش یدادرار و... )

24-انجام سایروظائف مربوط به شغل که برحسب پست مورد تصدی ازسوی مقام مافوق ارجاع میشود.

الف ) برنامه ریزی :

بررسی وشناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها و اولویتها

تدوین برنامه جامع عملیاتی واحد مدارس

تعیین شاخص های موجود و مورد انتظار مربوط به برنامه مدارس

تدوین برنامه سنجش سلامت دانش آموزان پایه اول ابتدائی با همکاری آموزش و پرورش و مرکز بهداشت

تدوین برنامه سنجش سلامت دانش آموزان اول دبیرستان با همکاری آموزش و پرورش و مرکز بهداشت

برنامه ریزی جهت آموزش در مدارس

تدوین برنامه آهن یاری با همکاری واحد خانواده

تدوین برنامه شیر شما همکاری واحد بهداشت محیط

برنامه ریزی جهت پوشش 100% واکسیناسیون توام دانش آموزان

تدوین برنامه بازدید از واحد های تحت پوشش

تخمین بودجه مورد نیاز جهت نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز

ب) اقدامات اجرائی :

بازدید از واحد های تابعه بر اساس برنامه تعیین شده

تامین تجهیزات مورد نیاز

ارائه خدمات بهداشتی درمانی به گروه هدف (نو جوانان. جوانان ومدارس)

نظارت بر انجام معاینات و اجرای برنامه سنجش

نظارت بر چگو.نگی اجرای واکسیناسیون

نظارت بر اجرای دستورالعملها

نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی

تعیین مراکز ارجاع و ارجاع دانش آموزان )

بررسی نتایج وتجزیه و تحلیل اطلاعات – شاخصها- چک لیستها

انجام تحقیقات کار بردی در زمینه سلا مت نو جوانان. جوانان ومدارس

ج) انجام هماهنگی ها:

ا) برون بخش:

هماهنگی با آموزش و پرورش مناطق آموزش و پرورش آستانه اشرفیه و کیاشهر

هماهنگی با آموزش و پرورش استثنائی استان تهران

2) درون بخش :

هماهنگی با معاونت بهداشتی در کلیه امور جاری

هماهنگی با واحد گسترش در تامین نیرو و اجرای برنامه های آموزش جهت نیروی مراکز و بهورزان

هماهنگی با واحد بیماریها در ارتباط با پدیکلوز –تالاسمی –ایدز –هپاتیت و .......

هماهنگی با واحد خانواده در ارتباط با برنامه آهن یاری –تغذیه در مدارس –ید سنجی وگواتر

هماهنگی با واحد بهداشت محیط در ارتباط با بازدید های بهداشت محیط ، بوفه مدارس ، صدور کارت سلامت بوفه داران

هماهنگی با واحد مالی در اختصاص بودجه مربوط به برنامه های سلامت در مدارس

د) آموزش :

آموزش بدو خدمت کلیه نیروهای طرحی ، رسمی ، قراردادی

آموزش پزشکان و نیروهای طرف قرارداد

آموزش به رابطان مدارس در ارتباط با آخرین دستورالعملها و موضوعات بهداشتی جهت حساس نمودن آنها و ایجاد نگرش و توانمند سازی آنان در برگزاری جلسات آموزشی برای دانش آموزان و اولیای مدرسه و اولیای دانش آموزان

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/18
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   171