سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 1 بهمن 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد ازمایشگاه
چاپ

کارشناس مسئول ازمایشگاه :

پایش دوره ای آزمایشگاهها -

- - جمع آوری داده های آزمایشگاه وتهیه گزارش وتهیه فایل اکسل وارسال به معاونت بهداشتی
-مدیریت بحران ، درخصوص تامین نیروی انسانی ،تجهیزات موردنیاز در مواقع بروز بحران
پیگیری خرید وسایل وتعمیرات وکالیبراسیون دستگاهها-
-آموزش به نیروهای جدیدالورود آزمایشگاهی ،وتهیه دستورالعملهای استاندارد سازی وارسال به آزمایشگاهها
تعامل با سایر واحدها در خصوص مشکلات وتشکیل جلسه جهت رفع آن-
همکاری در کارهای فوق برنامه شبکه -
- تعیین خط مشی و تنظیم برنامه های تحقیقاتی ، مطالعاتی ، تخصصی آزمایشگاهی ظارت بر رعایت مستند سازی آزمایشگاه-

- تهیه و تنظیم مقالات علمی و بررسی مقالات و گزارشات تهیه شده قابل نشر .

- هماهنگ کردن خط مشی آموزشی در کلیه مراکز آموزشی آزمایشگاهی .

- انجام اقدامات لازم در زمینه انطباق برنامه های /اموزشی با روشهای جدید آموزشی .

کارشناس آزمایشگاه :

-تقسیم وظایف و نظارت بر انجام آن و همچنین سرپرستی و هماهنگی فعالیتهای مربوط یا همکاری در انجام فعالیتهای فوق .

- نظارت و یا انجام آزمایشهای ساده آزمایشگاهی شامل فرمول لکوستیر ، شمارش گلبولی ، سدیمانتاسیون ، هماتوکریت ، هموگلوبین ، سیلان و انعقاد گروه خون رایت و یدال .

- انجام آزمایشهای مستقیم و فلوتاسیون ، مدفوع ، قارچ کچلی و یا نظارت بر انجام آن .

- انجام اقدامات آزمایشگاهی مربوط به امتحان کامل ادرار و اندازه گیری قند و اوره خون .

- نظارت و یا انجام اقدامات آزمایشگاهی مربوط به شمارش باکتری ها ، تهیه محیط های کشت اختصاصی و مراقبت و کنترل دستگاههای فیزیکی .

- انجام آزمایشهای مربوط به آب شناسی در آزمایشگاههای اختصاصی

- همکاری با کمیته استاندارد بمنظور استاندارد کردن روشهای مختلف آزمایشگاهی

- انجام راهنمائی های لازم به کارشناسان و سایر کارکنان تحت نظر در انجام وظایف مربوط ، هماهنگ کردن فعالیتهای آنها و نیز نظارت بر استفاده صحیح از روشها و دستگاههای مورد استفاده .

- انجام آزمایش مجدد بر روی موارد مشکوک در صورت لزوم .

- قرائت نتیجه آزمایش و اعلام پاسخ .

- همکاری با سایر گروههای بهداشتی و درمانی در زمینه های مربوط .

- شرکت در برنامه اپیدمیولوژی و سایر برنامه های بهداشتی .

- انجام کارهای آموزشی لازم برای کارآموزان و بازآموزان معرفی شده .

- شرکت در جلسات و کمیسیونها و سمینارهای علمی و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی پیرامون موضوعات مطرح شده .

- تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف محوله و ارائه آن به مسئول یا مسئولان مربوط

- انجام سایر وظایف مربوط به شغل

کاردان آزمایشگاه :

- همکاری با کارشناس آزمایشگاه در انجام کلیه وظایف مربوط و انجام تمام یا قسمتی از وظایف آنان حسب ارجاع

- انجام آزمایشهای ساده استاندارد آزمایشگاهی و نگهداری سوابق مربوط

- همکاری با کارشناسان مربوط در تنظیم مقالات علمی و بررسی کارهای انجام شده و قابل نشر .

- انجام آزمایش محدود در موارد مشکوک در صورت نیاز

- مشارکت در برنامه های اپیدمیولژی و سایر امور بهداشتی و درمانی .

- بررسی و تنظیم گزارش کارهای جاری آزمایشگاهی و ارائه آن به مسئولین مربوط .

- انجام نمونه برداری های مورد آزمایش و اطلاعات ضروری .

- نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمائیهای لازم به ایشان در انجام وظایف محوله .

- انجام سایر امور مربوط .

این واحد خدماتی درچهار بخش از شهرستان شامل مرکز بهداشتی- درمانی شماره یک شهری استانه اشرفیه ، مرکز بهداشتی– درمانی کیاشهر و بخش نمونه­گیری مرکز بهداشتی- درمانی دستک و دهکاء فعال می­باشد

بخش های مختلف آزمایشگاه مرکزی شهرستان آستانه اشرفیه عبارتند از :

1. بخش مواد مخدر

2. بخش تالاسمی و خونشناسی

3. بخش سل

4. بخش مالاریا

5. بخش بیوشیمی تجزیه (خون وادرار)

6. بخش سرولوژی

7. انگل شناسی

8. بخش میکروبشناسی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/01/30
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   198