سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 26 تیر 1398 English
جستجو:  
شاخص ها
چاپ

* پوشش ومراقبت بیماران شدید روانی*پوشش ومراقبت بیماران خفیف روانی*-پوشش ومراقبت بیماران صرع*-پوشش ومراقبت بیماران عقب مانده ذهنی*-پوشش ومراقبت سایر اختلات روانی از جمله پرخاشگری ناخن جویدن –شب ادراری


شاخص های جمعیتی

*-درصد ویزیت بیماران کمتر از یک سال*-درصد ویزیت بیماران 4-1 سال در چهار گروه از بیماران*-درصد ویزیت بیماران 14-5 سال*-درصد ویزیت بیماران 24-15 سال*-درصد ویزیت بیماران 34-25 سال*-درصد ویزیت بیماران 44-35سال

*-درصد ویزیت بیماران 54-45سال*-درصدویزیت بیماران 64-55سال

*-درصدویزیت بیماران 65-ساله به بعد* درصد ویزیت بیماران بستری شده در بخش بیمارستان روانپزشکی بیمارستان شفا* درصد ویزیت بیماران تحت مراقبت –بخصوص بیماران عقب مانده ذهنی* درصد بیماران فوتی در چهار گروه از بیماران شدید روانی –خفیف روانی- عقب مانده ذهنی- صرع

* درصد بهبود یافتن بیمارا ن در چهار گروه از بیماران* درصد بیماران تحت پوشش شدید روانی* درصد بیماران تحت پوشش خفیف روانی* درصدبیماران شناسایی شده شدید روانی*درصد بیماران شناسایی شده صرع*درصد بیماران تحت شناسایی شده خفیف روانی* -درصد بیماران شناسایی شده بیماری عقب ماندگی

شاخص های بیماران با توجه به نرم کشوری

*تعداد بیماران شناسایی شده در بیماری شدید روانی*-تعداد بیماران شناسایی شده در بیماری خفیف روانی* تعداد بیماران شناسایی شده در بیماری صرع*تعداد بیماران شناسایی شده در بیماری عقب ماندگی ذهنی*محا سبه درصد تحت پوشش به مورد انتظار در شدید روانی*محا سبه درصد تحت پوشش به مورد انتظار در خفیف روانی

*محا سبه درصد تحت پوشش به مورد انتظار در بیماری صرع*محا سبه درصد تحت پوشش به مورد انتظار در عقب ماندگی ذهنی*-محاسبه درصد تحت پوشش به شناسایی شده در بیماران شدید روانی*محاسبه درصد تحت پوشش به شناسایی شده در بیماران خفیف روانی*-محا سبه درصد تحت پوشش به شناسایی شده در بیماران صرع*-محا سبه درصد تحت پوشش به شناسایی شده در بیماران عقب مانده*-محا سبه پوشش بیماری شدید روانی در مقیاس 1000 نفر در جمعیت تحت پوشش*-محا سبه پوشش بیماری خفیف روانی در مقیاس 1000 نفر در جمعیت تحت پوشش*-محا سبه پوشش بیماری صرع در مقیاس 1000 نفر در جمعیت تحت پوشش

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/01/30
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   118