سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 2 بهمن 1397 English
جستجو:  
رئوس برنامه ها

مقدمه:

همزمان باتشکیل اداره بهورزی درمرکزتوسعه شبکه وارتقاء سلامت ،تغییردرسیمای بیماریها وایجاد نظام نوین آموزش کارکنان ،بازنگری درساختارمراکزآموزش بهورزی وآیین نامه آن امری ضروری به نظرمی رسید.

به منظورپاسخگویی به این نیاز،گروه نیروی انسانی مرکز توسعه شبکه وارتقاء سلامت طی نشستی با کارشناسان مسئول بهورزی دانشگاههای کشوردراین زمینه هماهنگی های لازم را انجام ودرنتیجه مقرر شدکلیه اعضای شرکت کننده نظرات کارشناسی خودرا درزمینه تدوین آیین نامه وساختار جدید مراکز آموزش بهورزی به مرکز توسعه ارائه نمایند.پس ازگردآوری نظرات کلیه دانشگاه ها ،با توجه به تجارب ومطالب ارسالی کارشناسان مسئول بهورزی دانشگاه های کاشان ،شیراز واهواز ازآنان دعوت به عمل آمد تادرامرتدوین وبازنگری آیین نامه با گروه نیروی انسانی همکاری نمایند.حاصل نشست سه روزه این کارشناسان و کارشناسان مرکز توسعه شبکه وارتقاء سلامت به همراه بهره گیری ازنظرات کارشناسان مسئول بهورزی دانشگاه های سمنان ،گیلان ،گلستان واراک وکاشان ،تدوین بخش های مختلف آیین نامه بود.حاصل این همفکری ها وتلاش های صادقانه ودلسوزانه ،مجموعه ای است که در 59 ماده و82 تبصره با نام آئین نامه آموزش بهورزی تدوین گردید.

هدف:

درراستای تحقق اهداف نظام سلامت درکشور مراکز آموزش بهورزی با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت ازبهورزان دارای مهارت های کافی تاسیس گردیده اند.

این هدف ازطریق آموزش وتربیت بهورزان قبل ازاستخدام وتدوین برنامه بازآموزی آنان تحقق می یابد.

-کارشناس مسئول بهورزی استان مسوول نظارت برفعالیت های مراکزآموزش بهورزی شهرستان ها وارزشیابی عملکرد آنهاست.

وظایف مرکز آموزش بهورزی :

- تامین امکانات رفاهی دانش آموزان (طبق آیین نامه)

- اجرای برنامه های آموزشی نظری – عملی وکارآموزی وترتیب حضور ومستمر مربیان درکلیه مراحل آموزشی

- برگزاری آزمونهای پایان هرپایه ومشارکت درآزمون نهایی

-برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش ماما روستا(طبق آیین نامه ماما روستا)

--برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش بهورز ماما(طبق آیین نامه بهورز ماما)

- تدوین طرح درس روزانه وکلی وچک لیست های آموزشی

- برگزاری امتحانات هرپایه درطول دوره آموزش

- تامین محیط سالم اجتماعی برای دانش آموزان درحال تحصیل ونظارت بررفتاروانضباط آنان

- برپایی اردوهای علمی ،فرهنگی ،تفریحی دانش آموزان بهورزی درمعیت مربیان

- اجرای آموزش عملی وکارآموزی کمکهای اولیه و. . . دربیمارستان

- همکاری با فصلنامه بهورز،جمع آوری واستخراج نیازهای آموزشی بهورزان شاغل ازطریق فرم های نیازسنجی کارکنان جهت ارسال به دفترفصلنامه

- تهیه وجمع آوری مطالب آموزشی مناسب ازپرسنل جهت ارسال به دفترفصلنامه

- طراحی وبرنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی غیرحضوری (ازراه دور) بهورزان وبرگزاری آزمون فصلنامه بهورز

- شرکت درجلسات ادغام برنامه های جدید وهمکاری ومشارکت دراجرای برنامه ها وانتقال آموزشها به سایررده ها

*لازم است جهت برگزاری هر چه بهتر آموزشها باهماهنگی مدیر مرکز از مربیان توانمند در امر تدریس استفاده گردد.

- برنامه ریزی جهت ارتقا مستمر آموزش بهورزان با استفاده ازنظرات اصلاحی وتجزیه وتحلیل کارگاههای برگزارشده

- برگزاری کلاسهای عملی ومهارت آموزی جهت کارکنانی که دراین زمینه نیازبه آموزش دارند.

- مشارکت دربرگزاری دوره های کارورزی ،کارآموزی دانشجویان پزشکی وپیراپزشکی درمراکزبهداشتی درمانی شهری وروستایی

- مشارکت درآموزش دانشجویان دوره های پزشکی اجتماعی وجامعه نگر

- مشارکت درارتقاء برنامه های آموزشی وکارآموزی دانشجویان با همکاری دانشکده ها

- مشارکت درجلسات هماهنگی دانشکده ها جهت انتقال مشکلات موجود دوره کارآموزی دانشجویان در مراکز بهداشتی درمانی به آنها

- برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایرواحدهای ستادی

- انتخاب بهورز ومربی نمونه

- تشکیل شورای بهورزی

- حضورفعال درجلسات آموزشی وبازآموزی مرکزبهداشت شهرستان واستان

- مشارکت درنظارت برعملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

- نظارت مستمربرفعالیت پرسنل خانه های بهداشت آموزشی ودانش آموزی وبازخورد به مدیرمرکزمربوطه

- ارسال نتایج نظارت ها وپیشنهاد تشویق وتنبیه کارکنان

- مشارکت درکمیته های آموزشی واجرایی مرکز بهداشت شهرستان

- همکاری با مرکزبهداشت درراه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی ومراکزبهداشتی درمانی جدید

- تمهید مقدمات دریافت دیپلم کارودانش بهورزان

- مشارکت دراموراداری بهورزان (ارزشیابی سالیانه ،ارتقاء شغلی ،تغییرعنوان و...)

- پژوهش درعرصه های بهداشتی درمانی

- تامین اموررفاهی بهورزان ودانش آموزان بهورزی باهمکاری امور اداری

- مشارکت درکمیته نقل وانتقالات (به ویژه بهورزان)

-کمیته آموزش شهرستان:

کمیته آموزش شهرستان متشکل ازرئیس مرکزبهداشت شهرستان ،مسئولین ستادی برحسب مورد ،مدیرمرکزآموزش بهورزی است که به منظوراجرای وظایف زیرتشکیل می گردد:

1- نیازسنجی آموزشی به صورت متمرکز وبررسی اطلاعات ماندگارازدوره های برگزارشده پس ازشش ماه جهت بهورزان وباهمکاری واحدهای ستادی

2- اعلام نتایج نیازسنجی ها به واحدهای ستادی

3- دریافت نیازهای آموزشی کارکنان ازواحدهای مختلف مرکز بهداشت شهرستان

4- تطبیق نیازهای واحدها با نیاز واقعی بهورزان وشرایط موجود

5- برنامه ریزی جهت اجرای دوره های آموزشی با همکاری واحدهای ستادی

6- نظارت وارزشیابی کلاسها وکارگاههای برگزارشده براساس چک لیست (تهیه طرح درس ،پیش آزمون وپس آزمون، نحوه تهیه سئوالات ،انتخاب مربی و. . .)

7- ارزشیابی دوره های آموزش درحین اجرا وبعد ازپایان دوره به منظور بررسی وتجزیه وتحلیل پیشنهادها وتعیین نارساییها وارائه فرمهای لازم جهت رفع نارسائیها وبهبود آموزش

8- تدوین منابع آموزشی ازطریق تالیف ،ترجمه کتب،مجلات ومقالات علمی

9- مشارکت دربرنامه ریزی وبرگزاری سمینارهای آموزشی ،ارزشیابی آنها وتجزیه وتحلیل نظرات وپیشنهادات شرکت کنندگان وانعکاس آن به مسئولین اجرایی

10- بررسی سیاستها وخط مشی های نظام اداری کشور درزمینه آموزش کارکنان دولت

11- شناسایی استراتژیها وجهت گیریهای آموزشی

12- بررسی واظهارنظر نسبت به مسائل ومشکلات آموزشی وارائه طرحهای اجرایی مناسب

13- انجام مطالعات وپژوهش درزمینه برنامه های آموزشی اجرا شده درسطح آموزش واجرا

14-بررسی وشناخت نیازهای آموزشی تخصصی مدیریت وارائه طرحها وبرنامه های مناسب با همکاری واحدهای مرتبط مرکز بهداشت

15- تعیین روش وشیوه آموزش باهماهنگی واحدهای ستادی

16- تامین وپیگیری ایجاد فضا ووسایل کمک آموزشی مناسب

* تذکر : دبیرکمیته آموزش مدیرمرکز آموزش بهورزی می باشد.

-پذیرش بهورز

ازطریق تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان وبا حضور : مدیرمرکزآموزش بهورزی – کارشناس مسئول گسترش مرکز بهداشت شهرستان – رئیس مرکز بهداشت شهرستان – مسئول کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان به منظور:

1- تعیین روستاهای دارای اولویت ازنظرجذب وپذیرش بهورز

2- بررسی پستهای بلاتصدی بهورزی

3- اعلام نیاز وتعیین اولویت ها به مرکز بهداشت استان وپیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت بهداشتی

4- توجیه برنامه درروستاهای اصلی وقمر خانه های بهداشت وجلب همکاری مردم ،شورای اسلامی ، معتمدان محلی وغیره ازطریق مراجعه مستقیم مدیر،مربیان وکارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان

5- برقراری ارتباط با خانواده ها وجستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی وتوجیه ارزش این خدمات

6- اطلاع رسانی درخصوص پذیرش بهورز بومی درروستاهای مورد نظر از طریق نشر آگهی درمساجد ، خانه بهداشت ،مراکز بهداشتی درمانی ،اماکن عمومی وغیره

7- جمع آوری وبررسی مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان ،تنظیم پرونده وصدور کارت شرکت درجلسه آزمون

8- تائید بومی بودن ومحل سکونت داوطلبان

9- برگزاری آزمون کتبی ومصاحبه برای انتخاب نفرات برتر ازبین داوطلبان بومی هرمحل ومعرفی آنان به هسته گزینش

10- اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام وتکمیل پرونده درمرکزآموزش بهورزی

11- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای سنجش سلامت دانش آموزان دربدو ورود به مرکز

شرایط تا سیس و ادامه فعالیت مرکز آموزش بهورزی

-تاًسیس و راه اندازی مرکز آموزش بهورزی براساس طرح توسعه گسترش شبکه های بهداشتی درمانی و با مجوز کتبی از معاونت سلامت وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی خواهد بود.

- با توجه به نیاز سیستم به یک مرکز آموزشی توانمند و وجود برنامه های آموزشی بدو خدمت نیروها وبازآموزی بهورزان و...مراکز آموزش بهورزی حتی اگر فاقد دانش آموز بهورزی باشند ، باید فعالیت های آموزشی را کماکان ادامه دهند.

-تاًمین بودجه راه اندازی مرکز آموزش بهورزی ونیز هزینه تربیت هر دوره آموزشی برابر مجوز دریافتی در سال اول بر عهده معاونت سلامت وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی است وکلیه هزینه تربیت در سال بعد در بودجه جاری دانشگاه پیش بینی می شود.

-مرکز آموزش بهورزی حداکثر دودوره درسال می تواند پذیرش داشته باشد. ظرفیت هر دوره نباید از 20نفر بیشتر باشد.

شرایط تاسیس مرکز آموزش بهورزی

-مسئولیت تجهیز وتامین امکانات مورد نیاز دوره های آموزشی برعهده معاونت بهداشتی دانشگاه وریاست دانشگاه می باشد.

-محل استقرار مرکز آموزش بهورزی درمرکز هر شهرستان وحتی الامکان در جوار مرکز بهداشت شهرستان ودارای مشخصات زیر باشد:

الف-بخش اداری- آموزشی

-کلاس درس نظری4اتاق

-کلاس درس عملی 1 اتاق

-نمونه خانه بهداشت 1 اتاق

-اتاق کار گروهی 2اتاق

- اتاق مدیر ومربیان زن ومرد 3 اتاق

- اتاق امور دفتری وماشین نویسی 1اتاق

-نمازخانه

- آبدارخانه

- کتابخانه

- سرویس بهداشتی

-سالن اجتماعات

ب-بخش رفاهی

-اتاق ناظم 1 اتاق برای ناظم زن و1 اتاق برای ناظم مرد

-اتاق خواب دانش آموزان( 3تا4متر مربع برای هر دانش آموز)

-آشپزخانه

-سالن غذاخوری

-حمام وسرویس بهداشتی (به تعدادمورد نیاز)

تجهیزات مرکز شامل:

-تجهیزات اداری

-تجهیزات آموزشی

-تجهیزات رفاهی- زیست

-وسایل نقلیه

هر مرکز باید حداقل دارای 2خودرو به منظور انجام امور جاری وبرنامه کارآموزی وآموزش عملی دانش آموزان ونظارت بر فعالیت تیم سلامت بصورت تمام وقت دراختیار داشته باشد وزمان کارآموزی پایه اول برای رفت وآمد دانش آموزان بهورزی یک دستگاه مینی بوس از طرف مرکز بهداشت شهرستان دراختیار مرکز آموزش بهورزی قرار داده شود.

درصورتی که شهرستان گسترده ودارای روستاهای پراکنده باشد ومردم به دلیل باورهای قومی وفرهنگی حاضر نشوند فرزندان خود را بصورت شبانه روزی به مرکز آموزش بهورزی بفرستند لازم است با دریافت مجوز از معاونت سلامت وزراتخانه مرکز آموزش در مرکز بخش یا دهستان مستقر گردد تا امکان دسترسی برای روستائیان فراهم شود وبهورزان بتوانند هر روز پس از پایان کلاس به منازل خود مراجعت نمایند ومربیان نیز برای بازدید از خانه های بهداشت دانش آموزی فرصت کافی داشته باشند.

عرصه های آموزش عملی-کارآموزی

خا نه های بهداشت آموزشی

لازم است هر مرکز آموزش بهورزی 2تا5 خانه بهداشت آموزشی برای کار آموزی دانش آموزان پایه اول وهم چنین آشنا نمودن کارکنان بدو خدمت وکار آموزی دانشجویان در اختیار داشته باشد.

الف) خانه بهداشت آموزشی که با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستان انتخاب می شود باید دارای مشخصات زیر باشد:

حتی الامکان نزدیکترین فاصله را با مرکز آموزش داشته باشد.

دارای بهورزان وپرسنل شاغل وآگاه، مطلع وبا تجربه بوده که مدت یک هفته در مرکز نکات لازم را در ارتباط با حضور مربیان، دانش آموزان ، دانشجویان ونحوه کار آنان فرا گرفته باشند.

دارای تجهیزات و وسایل استاندارد باشند( دارای شاخصهای مورد انتظار مناسب باشند)

جمعیت بالای 1000نفر ودارای حداقل یک روستای قمرباشند.

تحت پوشش یک مرکز بهداشتی درمانی فعال باشند.

ب) دانش آموزان بهورزی پس از آموزش نظری عملی پایه اول کارآموزی خود را به مدت 15 هفته زیر نظر مستقیم مربیان در خانه های بهداشتی آموزشی ومراکز بهداشتی در مانی شهری وروستایی آموزشی طی می کنند .

ج) برای انجام کار آموزی دانش آموزان بهورزی در پایه اول برحسب ضرورت وامکانات می توان از دو روش بیتوته در خانه بهداشت آموزشی ویا تردد بین خانه بهداشت ومرکز آموزش بهورزی استفاده نمود.در صورت اقامت دانش آموزان تجهیزات زیستی ومواد غذایی مورد نیاز باید از طریق مرکز بهداشت شهرستان تامین گردد.

خانه بهداشت دانش آموزی

خانه بهداشت دانش آموزی محل کار آموزی دانش آموزان است که ممکن است قبلا راه اندازی شده ودارای بهورز فارغ التحصیل باشد در غیر اینصورت لازم است قبل از شروع کارآموزی دانش آموز، خانه بهداشت توسط مرکز بهداشت شهرستان تجهیز وراه اندازی گردد.

مراکز بهداشتی درمانی روستایی آموزشی

برای آشنایی با وظایف مرکز بهداشتی درمانی و روند کار در آنها، بویژه نظام ارجاع وبرنامه های پزشک خانواده، ضرورت دارد دانش آموزان طبق برنامه وبر اساس نیاز در پایه اول در یک مرکز کار آموزی نمایند. تجهیزات این مرکز باید حتی الامکان کامل و استاندارد ودارای پزشک خانواده فعال ونیروی انسانی با تجربه وآشنا با نظام شبکه های بهداشتی باشد .باید زنجیره ارجاع بین خانه های بهداشت تابعه واین مرکز برقرار شده باشد.

مراکز بهداشتی درمانی شهری آموزشی

به منظور کار عملی در زمینه ایمن سازی وکمک های اولیه (تزریقات، پانسمان، کنترل علایم حیاتی وغیره ...)لازم است دانش آموزان مدت یک هفته در پایه اول، کار عملی درس ایمنسازی وکمک های اولیه را در این مراکز طی نمایند.

ارائه ساعات عملی دروس کمکهای اولیه ، مراقبت اطفال مراقبت دوران بارداری، ایمن سازی در پایه دوم با حضور مربیان صورت می گیرد.

در صورتی که بار مراجعات در مراکز بهداشتی درمانی شهری برای ارائه خدمات کمکهای اولیه کم باشد می توان از بخش اورژانس بیمارستان نیز برای آموزش کمک های اولیه استفاده شود.

تسهیلات زایمانی –بخش زایمان ونوزادان بیمارستان

برای آموزش عملی وکار آموزی دانش آموزان زن درپایه دوم آموزشی در زمینه کمک به زایمان طبیعی باید امکان آموزش صحیح آنان در بخش زایمان ویا مرکز تسهیلات زایمانی فراهم گردد.در طول دوره کار آموزی هر دانش آموز زن باید حداقل در 6-4زایمان طبیعی به ماما کمک کند.

ارائه ساعات عملی وکار آموزی ماما روستا وبهورز ماما نیز با حضور مربی مامایی در این مکانها انجام می گیرد.( مطابق آئین نامه ماما روستا وبهورز ماما)

کارگاه های بهداشت محیط وحرفه ای

برای آموزش عملی بهداشت محیط وحرفه ای دانش آموزان بهورزی لازم است با هماهنگی واحد بهداشت محیط وحرفه ای شهرستان وسایر واحدهای ارائه خدمت به تشخیص مربی ، امکانات لازم برای آموزش در مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی، اماکن عمومی، تاسیسات بهداشتی آب وفاضلاب وکارگاه های کار با حضور مربی فراهم گردد.

ستاد شبکه، مرکز بهداشت شهرستان وبیمارستان

به منظور انجام کار عملی آشنایی با نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی لازم است دانش آموزان به اتفاق مربیان به بازدید از این فضاها بپردازند.

کادرآموزشی

مدیر مرکز آموزش بهورزی با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اخلاقی علمی و3سال تجربه کار آموزشی (ترجیحادرمرکز آموزش بهورزی) ازبین دارندگان درجات تحصیلی لیسانس وبالاتر و رشته های تحصیلی عنوان شده به ترتیب اولویت انتخاب می شود:

-کارشنا س بهداشت عمومی

-کارشناس پرستاری یامامایی

-کارشناس بهداشت محیط

ادامه اشتغال کاردانهای بهداشتی که قبل از تصویب آئین نامه حداقل به مدت 5سال با پست سازمانی به عنوان مدیر مرکزآموزش بهورزی انجام وظیفه نموده اند وخدمت آنان مورد رضایت باشد، بلامانع است.

ارجح است که مدیر مرکز از بین بانوان متعهد واجد شرایط انتخاب گردد.

ارزشیابی ونظارت بر فعالیت مدیر با رئیس مرکز بهداشت شهرستان وکارشناس مسئول بهورزی استان است.

v با توجه به اهمیت آموزش پرسنل لازم است مربیان از افراد توانمند و علاقه مند به امر آموزش و از نیروهای رسمی یا پیمانی در سیستم انتخاب شوند و حضور فعال و ثابت در مرکز داشته باشند. همچنین به دلیل کسب تجارب حرفه ای بایستی در جابجایی مربیان و انتخاب مربیان جدید طبق نظرات کارشناس مسئول بهورزی نهایت دقت به عمل آید.

v مربیان از بین افراد معتمد و مورد تایید از نظر صلاحیتهای اجتماعی، اخلاقی و علمی با داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت در واحدهای بهداشتی درمانی و با نظر کارشناس مسئول بهورزی استان انتخاب می شوند. افراد انتخاب شده موظف هستند ابتدای کار دوره مهارت آموزی مربی گری را به صورت تئوری (کتاب مهارت آموزی مربیان به صورت غیرحضوری) و عملی (بازدید از واحدهای بهداشتی درمانی) به مدت یک ماه در مرکز آموزش بهورزی طی نمایند.

چارت تشکیلات آموزشی مرکز:

ردیف

عناوین شغلی

تعداد کارکنان آموزشی

1

کارشناس بهداشت خانواده

1 نفر زن

2

کارشناس بهداشت عمومی

1 نفر ترجیحا مرد

3

کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای

1 نفر

4

کارشناس مامایی

1 نفر زن

5

کارشناس پرستاری

1 نفر زن

شورای مربیان:

هر مرکز آموزش بهورزی دارای یک شورای مربیان است.

الف-اعضای شورای مربیان عبارتند از :

-مدیر مرکز(رئیس شورا)

-مربیان ثابت وشاغل(اعضاء ثابت)

- مربیان غیر ثابت ونیز سایر افرادی که حضور آنان در جلسه ضرورت داشته باشد بنا به مورد می توانند در جلسات شورای مربیان بدون داشتن حق رای شرکت نمایند.

- یکی از اعضای ثابت به عنوان منشی شورا انتخاب می شود.

- جلسات شورای مربیان حداقل هرماه یک بار تشکیل ودر موارد لزوم بنا به پشنهاد اعضاء جلسه فوق العاده برگزار می شود. حضور حداقل دوسوم اعضاء ورئیس شو را برای تشکیل جلسات ضروری است.

- تصمیمات اتخاذ شده در جلسات شورا پس از تنظیم صورت جلسه وامضاء کلیه اعضاء وثبت شماره وتاریخ در دفتر توسط مدیر مرکز به مرکز بهداشت شهرستان ودر صورت نیاز به تشخیص شورا به دانش آموزان بهورزی اعلام می شود.

پیگیری اجرای مفاد صورت جلسات به عهده رئیس شورا خواهد بود.

وظایف شورای مربیان

-تصمیم گیری درمورد تشویق، تنبیه، اخراج ونحوه ادامه تحصیل دانش آموزان بهورزی ، تغییر محل کارآموزی وغیره....

- تصمیم گیری به منظور راهنمایی درمورد حل مشکلات فردی واجتماعی دانش آموزان بهورزی

- تصمیم گیری در مورد حل مشکلات فنی و اداری مرکز

- ارزیابی عملکرد مرکز به توجه به مهارت بهورزان در خانه های بهداشت وبرنامه ریزی برای ارتقاء عملکرد مرکز

- تصمیم گیری در مورد انتخاب بهورز نمونه

- برنامه ریزی برای ارتقاء عملکرد مربیان با تشکیل کارگاههای آموزشی وبازدید از سایر استانها

- تنظیم برنامه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، برای دانش آموزان بهورزی

- بررسی سایر مسایلی که نیاز به طرح در شورا داشته باشد بنا به پیشنهاد رئیس یا اعضاء شورا

- تصمیم گیری درمورد نحوه آموزش بهورزان شاغل وسایر پرسنل ونحوه مهارت آموزی آنان

کارکنان اداری

کارکنان اداری مرکز آموزش بهورزی به شرح زیر است.

1-متصدی اموردفتری وبایگانی یک نفر

2- ناظم اقامتگاه دختران یک نفر

3- ناظم اقامتگاه پسران یک نفر

4- سرایدار/نگهبان سرایدارمقیم یک نفردر غیر اینصورت 3نفر نگهبان

5- ماشین نویس یک نفر

6- راننده دونفر

7- آبدارچی وتمیزکار یک نفر

8- متصدی سمعی وبصری یک نفر

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/01/20
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   190