سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 1 بهمن 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد بهورزی

پرسنل واحد بهورزی

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

تصویر

ماندانا حیرتی مقدم

مدیر مرکز آموزش بهورزی

 کارشناس ارشد آموزش جامعه نگر


 

زهرا صدر ممتاز

مربی بهداشت خانواده

کارشناس بهداشت خانواده


 

سودابه کارگر

مربی پرستاری

 

 
 

کارشناس پرستاری


 

نغمه خلیلی راد

مربی مامایی

 

 
  

کارشناس ارشد آموزش بهداشت


 

شرح وظایف مدیر آموزشگاه بهورزی:

-سرپرستی امور فنی واداری مرکز

- تهیه برنامه عملیاتی سالیانه مرکز آموزش بهورزی با همکاری مربیان

- همکاری در تهیه وتنظیم بودجه مرکز ونظارت برهزینه آن

- ابلاغ شرح وظایف به کارکنان

- تشکیل کمیته پذیرش بهورز

- برنامه ریزی آموزشی با همکاری مربیان در هر پایه آموزشی ونظارت بر اجرای آن

- نظارت بر نحوه تدریس مربیان وکنترل طرح درس روزانه، کلی، چک لیست آموزشی

- مشارکت در آموزشهای نظری، عملی، کار آموزی

- نظارت بر طرح سؤالات امتحانی وتصحیح اوراق ونظارت بر ثبت کارنامه ومعدل گیری

-تنظیم صورت جلسه برگزاری امتحانات پذیرش وآزمون مربوط به هر دوره تحصیلی با نظارت کارشناس مسؤل بهورزی استان

- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظری – عملی و کار آموزی با همکاری مرکز بهداشت شهرستان

- پیگیری امور رفاهی دانش آموزان

-تشکیل شورای مربیان و تنظیم برنامه مدون برای برگزاری جلسات آن حداقل ماهی یک بار

- برنامه ریزی ونظارت بر نحوه اجرای برنامه های امتحانی پایان هر پایه وامتحان نهایی

- نظارت بر رفتار وانضباط دانش آموزان در محیط مرکز وعرصه های کار آموزی با همکاری مربیان

- نظارت بر حسن انجام وظیفه مربیان وکارکنان، ارزشیابی سالانه آنان وبرنامه های ارتقاء شغلی

- مشارکت در برنامه ریزی و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر با مرکز بهداشت شهرستان

- برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های آموزشی بدو خدمت کارکنان با مشارکت واحدهای ستادی

- انتقال مسائل و مشکلات واحدهای ستادی ومراکز روستایی وشهری در ارتباط با آموزش دانشجویان پزشکی جامعه نگر به دانشکده های مربوطه از طریق مرکز بهداشت

- برگزاری آزمون های ماندگاری اطلاعات جهت ارزشیابی برنامه های باز آموزی بهورزان با هماهنگی ومشارکت کارشناسان ستادی مرکز بهداشت شهرستان

- تحلیل نتایج وارائه طرحهای مداخله ای آموزشی به منظور ارتقاء برنامه های آموزشی

- نظارت وارزشیابی دوره های آموزشی در حین اجرا وبعد از پایان دوره به منظور تجزیه وتحلیل ورفع نارسائی ها وبهبود روند برنامه های آموزشی

- همکاری با کارشناسان ستا دی در اجرای برنامه های باز آموزی، نوآموزی و بدوخدمت تیم سلامت

- مشارکت با واحدهای فنی وتخصصی مرکز بهداشت شهرستان در جهت مدیریت برنامه های آموزش تیم سلامت

- همکاری با مجله بهورز از طریق نیاز سنجی بهورزان و سایر کارکنان به منظور تعیین نیازهای آموزشی

- مشارکت در تهیه مقالات، جمع آوری مقالات ومطالب کارکنان، مربیان و بهورزان جهت ارائه به رابط استانی فصلنامه بهورز

- جمع آوری و جمع بندی فرم های نظر سنجی در مورد موضوعات مجله بهورز جهت ارائه به رابط استانی فصلنامه بهورز وتوزیع مجله آموزش بهورز

- برنامه ریزی و نظارت جهت بر گزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز، انتخاب بهورزان و مربیان نمونه و اعلام نتایج به مرکز بهداشت استان

- صدور گواهینامه مهارت آموزش بهورزی

- پیگیری تشکیل شورای بهورزی و انتقال مسائل و مشکلات بهورزان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان وت لاش در جهت حل مشکلات آنها

- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی به اتفاق تیم کارشناسی

- برنامه ریزی و نظارت مستمر برنحوه عملکرد خانه های بهداشت دانش آموزی و آموزشی

- ارسال نتایج گزارش بازدید مربیان به مرکز بهداشت شهرستان وپ یشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان

- مشارکت فعال در کمیته های علمی واجرایی مرکز بهداشت شهرستان

- همکاری با مرکز بهداشت در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی درمانی جدید

- مشارکت در ارزیابی امور فنی بهورزان شاغل( ارزشیابی سالیانه، ارتقاء شغلی، تغییر عنوان، انتقال و...)

- برنامه ریزی جهت انجام تحقیق و پژوهش در عرصه های بهداشتی درمانی

- پیگیری تامین امور رفاهی بهورزان شاغل با همکاری امور اداری

- برنامه ریزی جهت انجام نیاز سنجی آموزشی به صورت متمرکز از بهورزان واعلام نتایج به واحدهای ستا دی

- نظارت و ارزشیابی مستمر کلاسهای آموزشی برگزار شده واعلام نتایج به واحدها

- تجزیه و تحلیل کلاس های آموزشی با همکاری مربیان و واحدهای ستادی

- پیگیری دریافت مجوز دوره های آموزشی بهورزان از معاونت پشتیبانی

- پیگیری تأمین فضا و وسایل کمک آموزشی جهت کلاسهای آموزشی

- پیگیری دریافت مجوز دوره های آموزشی بهورزان از معاونت پشتیبانی

- طراحی و برنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی غیر حضوری بهورزان و آزمون فصلنامه

- نظارت برنحوه اجرای برنامه آموزش بدو خدمت نیروها، تجزیه و تحلیل برنامه ها وارائه نتایج به واحدهای ستاد

- تنظیم برنامه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، برای دانش آموزان وبهورزان شاغل با همکاری مربیان وامور رفاهی مرکز بهداشت

- گزارش مشکلات مربیان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان وارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات آنان

- مطالعه و بررسی به منظور تدوین منابع آموزشی از طریق تالیف، ترجمه کتب، مجلات ومقالات علمی

- برنامه ریزی جهت ارتقاء برنامه های آموزش مستمر بهورزان

- رابط فصلنامه بهورز و انجام شرح وظایف مربوطه ویا نظارت بر عملکرد رابط فصلنامه بهورز

- پیگیری تامین اعتبار جهت خرید اقلام مورد نیاز مرکز

- شرکت فعال در برنامه های ادغام یافته در نظام شبکه

- برنامه ریزی و اجرای برنامه آموزش بهورز ماما

- برنامه ریزی و اجرای برنامه آموزش ماما روستا

- انجام سایر امور محوله زیر نظر مسؤل مافوق

وظایف مربیان:

-مشارکت در مراحل پذیرش دانش آموزان بهورزی

-همکاری با مدیر مرکز در برنامه های آموزش تحصیلی

- مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان تیم سلامت

- تهیه طرح درس و چک لیست آموزشی و چک لیست ارزشیابی مهارت های خروجی فراگیران

- ایجاد هماهنگی و فراهم نمودن رسانه های آموزشی مناسب برای اجرای یک برنامه آموزشی آنان

- ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش آموزان و اقدام برای برطرف کردن مشکلات آموزشی آنان

- طرح سوال و برگزاری امتحانات نظری، عملی، و ارزشیابی کارآموزی دانش آموزان

- تصحیح اوراق امتحانات، همکاری در ثبت نمرات در کارنامه هر دانش آموز و معدل گیری

- حضور فعال در روستاهای اصلی و اقماری به همراه دانش آموزان در برنامه های بازدید منازل و مراقبتهای بهداشتی وغیره....

- همکاری و مشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های باز آموزی تیم سلامت با پشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی

- شرکت در اجتماعات روستایی و جلسات شورای بهداشت به منظور توجیه و جلب مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی

- نظارت بر فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان

- مشارکت در اجرا و برنامه ریزی آموزش های دانشجویان پزشکی اجتماعی و جامعه نگر

- همکاری در تنظیم مدارک آموزشی دانش آموزان واوراق امتحانی واسناد

- مشارکت در برنامه آموزش بدو خدمت کارکنان تیم سلامت

- مشارکت دراجرای برنامه های آموزش نظری، عملی و بازدید از عرضه

- همکاری با مجله بهورز و استفاده از مطالب مجله بهورز در جلسات باز آموزی

- همکاری با مدیر مرکز در برنامه های ادامه تحصیل بهورزان

- برنامه ریزی جهت آموزش بدو خدمت نیروها با هماهنگی واحدهای مختلف مرکز بهداشت

- همکاری در ثبت نام داوطلبان بهورزی

- حضور فعال در جلسات باز آموزی ونوآموزی شهرستان

- همکاری با مدیر در تنظیم برنامه های علمی، فرهنگی، اجتماعی برای دانش آموزان

- مشارکت فعال در جلسات شورای مربیان و ارائه راه حل در مورد مشکلات فردی و آموزشی دانش آموزان وحل مشکلات فنی و اداری مرکز آموزش بهورزی

- برنامه ریزی و نظارت بر خانه های بهداشت دانش آموزی و آموزشی

- کوشش در جهت کسب اطلاعات علمی و ارتقاء کیفیت روش تدریس

- تجزیه و تحلیل کلاس های آموزشی برگزار شده، ارائه نتایج به مدیر مرکز

- همکاری با مدیر مرکز در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی ومراکز بهداشتی درمانی جدید

- تهیه بسته های آموزشی کلاس های برگزار شده و بایگانی آن ها

- همکاری در برگزاری جشن بهورزی و انتخاب بهورز نمونه

- همکاری با واحدها در برگزاری سمینارها و کارگاه های مختلف آموزشی

- برنامه ریزی و مشارکت در اجرای برنامه های آموزش تیم سلامت

- مطالعه و بررسی پیشرفت های علمی به منظور روز آمد کردن مواد آموزشی

- برنامه ریزی و مشارکت در برگزاری نیاز سنجی آموزشی جهت کارکنان تیم سلامت وارائه راهکار های اصلاحی در این زمینه

- تدوین و تالیف مطالب آموزشی در زمینه مسائل بهداشت درمانی

- تنظیم گزارش بازدید از مراکز بهداشتی درمانی وارائه به مدیر مرکز وپیگیری در جهت رفع مشکلات آنها

- همکاری در اجرای برنامه ادامه تحصیل بهورزان در رشته کار و دانش

- همکاری با مدیر در تامین امور رفاهی بهورزان شاغل و دانش آموز

- مشارکت در برنامه ریزی جهت اعزام دانشجویان به مراکز بهداشتی درمانی

- همکاری در تامین وسایل کمکی آموزشی جهت اجرای کلاس های آموزشی

- شرکت فعال در برنامه های ادغام در سیستم طبق پیشنهاد مدیر مرکز

- نظارت بر اخلاق و انضباط دانش آموزان

- معرفی دانش آموزان پایه دوم به مردم وشورای اسلامی روستا با همکاری پزشک خانواده

- مشارکت در اجرای برنامه های ادغام یافته در سیستم

- استخراج نتایج برگزاری کلاس ها وکارگاه های اجرا شده وتجزیه وتحلیل اطلاعات آن با همکاری واحدهای مرکز بهداشت و ارائه به مدیر مرکز

- همکاری در اجرای برنامه آموزش بهورز ماما

- همکاری در اجرای برنامه آموزش ماما روستا

- انجام سایر امور به پیشنهاد مدیر مرکز

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/23
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   323