سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 2 بهمن 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت روان

معرفی واحد بهداشت روان

واحد بهداشت روان از سال 69 در شهرستان آستانه پایه گذاری گردید. مهمترین اهداف این واحد ارائه مشاوره های روان شناسی و انجام مداخلات روان شناسی و درمان بیماران در محل زندگی توسط پزشکان محترم عمومی که دوره های آموزشی را دیده اند می باشد. واحد بهداشت روان در شهرستان آستانه اشرفیه متشکل از یک پست کارشناس مسئول در ستاد، یک پست کارشناس طرح تحول سلامت و یک کارشناس طرحی در مراکز می باشد

سمت

نام و نام خانوادگی

تصویر

 

 
کارشناس بهداشت روان

 

 
شیرین قربانپور*- برگزاری کمیته شهرستانی بهداشت روان

*- پذیرش مسئولیت علمی – اجرایی برنامه‌های بهداشت روان تحت نظارت معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

*- برنامه‌ریزی آموزش پزشک عمومی به منظور تکمیل سطح سوم ارایه خدمات بهداشت روان شهرستان مطابق دستورالعمل

*- برنامه ریزی آموزش پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی به منظور ارتقاء کیفیت علمی ارایه خدمات در برنامه بهداشت روان مطابق با دستورالعمل

* آموزش کارشناسان مرتبط با برنامه بهداشت روان

*- نظارت علمی بر تهیه متون – پوستر – پمفلت و نشریات مرتبط با برنامه بهداشت روان

*- نظارت بر سیستم ارجاع برنامه بهداشت روان

*- نظارت علمی بر فعالیت پزشکان عمومی در حیطه برنامه بهداشت روان

- * برنامه ریزی و نظارت علمی و اجرایی مرتبط با برنامه در هفته بهداشت روان

*- مشارکت در امر پایش برنامه‌های اجرا شده در سطح شبکه

*- اجرای برنامه‌های آموزشی – کارگاهی – جلسات و همایش ها

*- برنامه ریزی جهت باز آموزی پرسنل شبکه بهداشتی- درمانی

*- برگزاری کلاس آمار و مروری بر نحوه دستورالعمل ها

*- آموزش نیروهای بدو خدمت

*- برگزاری کارگاه های آموزشی جهت معلمین و والدین مدارس مروج سلامت درشهرستان

*- نظارت بر مدارس مروج سلامت

*- شرکت در جلسات بین بخشی در واحدهای ستادی

*- ارائه مشاوره به افراد جامعه جهت پیشگیری از بروز اختلالات روانپزشکی و ارتقاء سطح سلامت روان جامعه (شامل: مهارت‌های زندگی، فرزند پروری، مشاوره تحصیلی، مشاوره خانوادگی و مشاوره قبل از ازدواج، پیشگیری از اعتیاد) (به صورت فردی و گروهی)

*- تسهیل دسترسی به خدمات مددکاری اجتماعی برای بیماران

*- برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت پیشگیری از اعتیاد درشهرستان

*- نظارت بر مراکز ترک اعتیاد و همکاری با تیم بازرسی استان

*- گرد اوری آمار خودکشی از مراکز وبیمارستان کوثر

*- نظارت بر کلینیک مثلثی و و جمع آوری آمار ارسالی از این مرکز و ارسال به معاونت بهداشتی

*- برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی در زمنه پیشگیری از خودکشی

*- تهیه گزارش عملکرد سالیانه برنامه اعتیاد

*- گردآوری اطلاعات و آمار فعالیت ها و تحلیل آنها

*- بررسی مسائل، مشکلات، تعیین نیازها و اولویت‌های شهرستان در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

*- پیشنهاد و تدوین برنامه‌های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

*- برنامه ریزی سالانه، میانه و بلند مدت در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

*- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و پیش بینی مکانیسم‌های تأمین آن

*- ارائه روش‌های اجرایی و علمی مبتنی بر جامعه در جهت توانمندسازی عموم مردم (به ویژه گروه‌های هدف) در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

*- تدوین، استانداردها و دستورالعمل‌های غربالگری، پیشگیری، مراقبت، درمان، بازتوانی در حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و پایش و ارزشیابی برنامه‌ها

*- تهیه و تدوین پروتکل‌های غربالگری، پیشگیری، مراقبت و درمان و بازتوانی بیماری‌های روانی، اجتماعی و اعتیاد با همکاری مراکز آموزش عالی، نهادها و انجمن‌های صنفی، علمی، ملی

*- هدایت دانشگاه‌های شهرستانی در برنامه ریزی راهبردی، عملیاتی و تفضیلی و کمک به انجام آن در حیطه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

*- تصدی نمایندگی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در جهت همکاری و هماهنگی درون و برون بخشی با واحدها و سازمان‌های وابسته در امور سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

*- همکاری با سازمان ها و مراکز علمی و تحقیقاتی ملی، منطقه‌ای در اجرای برنامه‌های آموزش سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

*- نظارت و پایش برنامه‌های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد در مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان

*- ارزشیابی برنامه ها و انجام مطالعه بار بیماری ها در سطح شهرستان

*- تهیه و ارائه گزارش‌های فنی و جامع از اجرای سیاستها و برنامه‌های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و انعکاس آن به مبادی ذی ربط

*- تعیین اولویت‌های پژوهشی و تحقیقاتی شهرستان در حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و پیگیری اجرا و نظارت بر حسن اجرای آن

*- ساماندهی و توانمندسازی سازمانها و گروه‌های مردم نهاد فعال در حیطه‌های مرتبط با سلامت

*- پیگیری استانداردهای بیمارستانی و پیگیری توسعه اورژانس‌های روانپزشکی و اعتیاد و مراکز بستری کوتاه مدت درمان اعتیاد

مذکور و نظارت بر حسن اجرای مصوبات

* هماهنگی و پیگیری تشکیل جلسات منظم جلسات کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و پیگیری مصوبات کمیته

*- ارتقاء و توسعه سلامت خانواده با تأکید بر موضوع سلامت روانی جنسی و طراحی برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی به منظور ساماندهی مراکز درمانی و مشاوره و تأمین نیازهای مردم

*- برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی برنامه‌های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب ناشی از اعتیاد

*- هماهنگی در جهت تشکیل جلسات کمیته سلامت روانی اجتماعی و نظارت بر جسن اجرای مصوبات آن

*- پیگیری و تشکیل کمیته و کاهش آسیب و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن

*- هماهنگی جهت اجرا، گسترش و ارتقاء برنامه ادغام سلامت روان

*- ثبت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آمار اختلالات روانپزشکی و تهیه گزارش‌های ماهانه وسالیانه

*تهیه وتدوین متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

*- ارتقاء آگاهی و دانش عموم جامعه و فرهنگ سازی از طریق تدوین و انتشار متون آموزشی یا از طریق رسانه‌ها

*- مشارکت در برگزاری کارگاه‌های کشوری و استانی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

*- برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی یا اساتید و مسئولین سازمان‌های ذیربط جهت تبادل نظر، تصمیم گیری و برنامه ریزی در سطح شهرستان

*- مشارکت در تدوین طرحها و دستورالعمل‌های کشوری

*- تعیین و محاسبه شاخص‌های استانی برنامه ادغام سلامت روان

* پایش و نظارت برنامه ادغام سلامت روان

* جمع آوری و ثبت آمار خودکشی و ارسال آن به معاونت بهداشتی

* هماهنگی جهت جلب مشارکت و حمایت مسئولین و سیاستگذاران در اجرای برنامه‌های سلامت روان

* هماهنگی جهت ارزشیابی برنامه ادغام سلامت روان و رفع نواقص موجود در اجرای برنامه

* مشارکت درون بخشی و بین بخشی با سایر سازمان ها جهت ارتقاء برنامه‌های سلامت روان

* همکاری و مشارکت با کارشناسان و مسئولین سلامت روان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان در اجرا و پیشبرد برنامه‌ها و راهبردی و هدایت فعالیت‌های آنها

* ارتقاء به روز کردن و بازنگری اجزای مختلف برنامه ادغام سلامت روان متناسب با نیازهای شبکه سلامت روان و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی کشوری

* مستند سازی اقدامات انجام شده و تدوین گزارش عملکردهای سالیانه

* تعیین اهداف، چشم انداز، رسالت و برنامه‌های عملیاتی آتی مرتبط با برنامه‌های سلامت روان

* آموزش عموم جامعه درخصوص اصول و مفاهیم سلامت روان به منظور افزایش آگاهی و اطلاع نگرش افراد نسبت به مشکلات روانی

* آموزش به گروه‌های در معرض خطر و بیماران و خانواده آنها درخصوص اختلالات روانپزشکی و مراقبت از بیماران

* آموزش و بازآموزی بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)

* ارائه مشاوره و حمایت‌های روان شناختی به بیماران مبتلا به اختلالات جسمی صعب العلاج (بیماری‌های قلبی، سرطان، ایدز، معلولیت‌های جسمی) جهت افزایش توان مقابله با اختلالات جسمی و پیشگیری از بروز اختلالات روانپزشکی

* پایش و نظارت عملکرد بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)

* مشارکت در تهیه گزارش‌های آماری برای سطح بالاتر ارائه خدمات

* شناسایی و غربالگری اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری در جمعیت تحت پوشش تیم سلامت در گروه‌های سنی مختلف

* ارجاع بیماران روانپزشکی به سطوح بالاتر

* ارائه مشاوره و مداخلات روان شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

* ارائه حمایت‌های روانی – اجتماعی در حوادث و بلایا و مداخله در بحران

* پیگیری و مراقبت بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

* ارائه مشاوره توان بخشی برای بیماران شدید

* آموزش مهارت‌های اجتماعی و فعالیت‌های روزمره زندگی برای بیماران شدید

* تسهیل دسترسی بیماران شدید به خدمات مددکاری اجتماعی (بهزیستی و کمیته امداد)

* ارائه مشاوره توان بخشی و حمایت‌های روان شناختی از خانواده بیماران شدید

* پذیرش بیماران و انجام درمان‌های غیر دارویی، مشاوره و انجام مداخلات حمایتی

* انجام مداخلات پیشگیری جهت ارتقاء آگاهی جامعه

* مشارکت در بیماریابی اختلالات روانپزشکی و شناسایی اختلالات سوء مصرف مواد

*- ادغام سلامت روان در نظام PHC

* - تهیه گزارش ادواری برای سطوح بالاتر

*- ارائه خدمات مشاوره و مداخلات روان شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی و سوء مصرف مواد و گروههای هدف

*- مشارکت در تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و تهیه گزارش عملکرد

*برنامه سند الکل

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/06
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   200