سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 5 خرداد 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد بهورزی

نام: ماندانا

نام خانوادگی: حیرتی مقدم

سمت: مدیر مرکز آموزش بهورزی آستانه اشرفیه

تحصیلات: کارشناس مامایی (دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر)

سابقه کار: 18سال (8سال مربی و10 سال مدیر)

مسئولیت ها:

-سرپرستی امور فنی واداری مرکز

- تهیه برنامه عملیاتی سالیانه مرکز آموزش بهورزی با همکاری مربیان

- همکاری در تهیه وتنظیم بودجه مرکز ونظارت برهزینه آن

- ابلاغ شرح وظایف به کارکنان

- تشکیل کمیته پذیرش بهورز

- برنامه ریزی آموزشی با همکاری مربیان در هر پایه آموزشی ونظارت بر اجرای آن

- نظارت بر نحوه تدریس مربیان وکنترل طرح درس روزانه، کلی ، چک لیست آموزشی

- مشارکت در آموزشهای نظری، عملی ، کار آموزی

- نظارت بر طرح سؤالات امتحانی وتصحیح اوراق ونظارت بر ثبت کارنامه ومعدل گیری

-تنظیم صورت جلسه برگزاری امتحانات پذیرش وآزمون مربوط به هر دوره تحصیلی با نظارت کارشناس مسؤل بهورزی استان

- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظری – عملی وکار آموزی با همکاری مرکز بهداشت شهرستان

- پیگیری امور رفاهی دانش آموزان

-تشکیل شورای مربیان و تنظیم برنامه مدون برای برگزاری جلسات آن حداقل ماهی یک بار

- برنامه ریزی ونظارت بر نحوه اجرای برنامه های امتحانی پایان هر پایه وامتحان نهایی

- نظارت بر رفتار وانضباط دانش آموزان در محیط مرکز وعرصه های کار آموزی با همکاری مربیان

- نظارت بر حسن انجام وظیفه مربیان وکارکنان، ارزشیابی سالانه آنان وبرنامه های ارتقاء شغلی

- مشارکت در برنامه ریزی واجرای اموزش پزشکی جامعه نگر با مرکز بهداشت شهرستان

- برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های آموزشی بدو خدمت کارکنان با مشارکت واحدهای ستادی

- انتقال مسائل و مشکلات واحدهای ستادی ومراکز روستایی وشهری در ارتباط با آموزش دانشجویان پزشکی جامعه نگر به دانشکده های مربوطه از طریق مرکز بهداشت

- برگزاری آزمون های ماندگاری اطلاعات جهت ارزشیابی برنامه های باز آموزی بهورزان با هماهنگی ومشارکت کارشناسان ستادی مرکز بهداشت شهرستان

- تحلیل نتایج وارائه طرحهای مداخله ای آموزشی به منظور ارتقاء برنامه های آموزشی

- نظارت وارزشیابی دوره های آموزشی در حین اجرا وبعد از پایان دوره به منظور تجزیه وتحلیل ورفع نارسائی ها وبهبود روند برنامه های آموزشی

- مشارکت در جلسات وارائه نظرات تخصصی

- همکاری با کارشناسان ستا دی در اجرای برنامه های باز آموزی، نوآموزی وبدوخدمت تیم سلامت

- مشارکت با واحدهای فنی وتخصصی مرکز بهداشت شهرستان در جهت مدیریت برنامه های آموزش تیم سلامت

- همکاری با مجله بهورز از طریق نیاز سنجی بهورزان وسایر کارکنان به منظور تعیین نیازهای آموزشی

- مشارکت در تهیه مقالات، جمع آوری مقالات ومطالب کارکنان، مربیان وبهورزان جهت ارائه به رابط استانی فصلنامه بهورز

- جمع آوری وجمع بندی فرمهای نظر سنجی در مورد موضوعات مجله بهورز جهت ارائه به رابط استانی فصلنامه بهورز وتوزیع مجله آموزش بهورز

- برنامه ریزی ونظارت جهت بر گزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز، انتخاب بهورزان ومربیان نمونه واعلام نتایج به مرکز بهداشت استان

- صدور گواهینامه مهارت آموزش بهورزی

- شرکت در جلسات کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان وارائه گزارش پیشرفت برنامه ها

- پیگیری تشکیل شورای بهورزی وانتقال مسائل ومشکلات بهورزان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان وتلاش در جهت حل مشکلات آنها

- برنامه ریزی ونظارت بر نحوه عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی به اتفاق تیم کارشناسی

- برنامه ریزی ونظارت مستمر برنحوه عملکرد خانه های بهداشت دانش آموزی وآموزشی

- ارسال نتایج گزارش بازدید مربیان به مرکز بهداشت شهرستان وپیشنهاد تشویق وتنبیه کارکنان

- مشارکت فعال در کمیته های علمی واجرایی مرکز بهداشت شهرستان

- همکاری با مرکز بهداشت در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی ومراکز بهداشتی درمانی جدید

- مشارکت در ارزیابی امور فنی بهورزان شاغل( ارزشیابی سالیانه، ارتقاء شغلی، تغییر عنوان، انتقال و...)

- برنامه ریزی جهت انجام تحقیق وپژوهش در عرصه های بهداشتی درمانی

- پیگیری تامین امور رفاهی بهورزان شاغل با همکاری امور اداری

- حضور فعال درکمیته نقل وانتقالات( به ویژه بهورزان)

- برنامه ریزی جهت انجام نیاز سنجی آموزشی به صورت متمرکز از بهورزان واعلام نتایج به واحدهای ستا دی

- نظارت وارزشیابی مستمر کلاسهای آموزشی برگزار شده واعلام نتایج به واحدها

- تجزیه وتحلیل کلاس های آموزشی با همکاری مربیان وواحدهای ستا دی

- پیگیری دریافت مجوز دوره های آموزشی بهورزان از معاونت پشتیبانی

- پیگیری تأمین فضا ووسایل کمک آموزشی جهت کلاسهای آموزشی

- پیگیری دریافت مجوز دوره های آموزشی بهورزان از معاونت پشتیبانی

- طراحی وبرنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی غیر حضوری بهورزان وآزمون فصلنامه

- نظارت برنحوه اجرای برنامه آموزش بدو خدمت نیروها، تجزیه وتحلیل برنامه ها وارائه نتایج به واحدهای ستاد

- تنظیم برنامه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، برای دانش آموزان وبهورزان شاغل با همکاری مربیان وامور رفاهی مرکز بهداشت

- گزارش مشکلات مربیان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان وارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات آنان

- مطالعه وبررسی به منظور تدوین منابع آموزشی از طریق تالیف ، ترجمه کتب، مجلات ومقالات علمی

- برنامه ریزی جهت ارتقاء برنامه های آموزش مستمر بهورزان

- رابط فصلنامه بهورز وانجام شرح وظایف مربوطه ویا نظارت بر عملکرد رابط فصلنامه بهورز

- پیگیری تامین اعتبار جهت خرید اقلام مورد نیاز مرکز

- شرکت فعال در برنامه های ادغام یافته در نظام شبکه

- برنامه ریزی واجرای برنامه آموزش بهورز ماما

- برنامه ریزی واجرای برنامه آموزش ماما روستا

- انجام سایر امور محوله زیر نظر مسؤل مافوق

نام: زهرا

نام خانوادگی: صدر ممتاز

سمت: مربی بهداشت خانواده

تحصیلات: لیسانس بهداشت عمومی

سابقه کار: 17 سال

نام : سودابه

نام خانوادگی: کارگر

سمت: مربی پرستاری

تحصیلات: لیسانس پرستاری

سابقه کار: 14 سال

نام : نغمه

نام خانوادگی: خلیلی راد

سمت: مربی مامایی

تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

سابقه: 11سال

وظایف مربیان:

-مشارکت در مراحل پذیرش دانش آموزان بهورزی

-همکاری با مدیر مرکز در برنامه های آموزش تحصیلی

- مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان تیم سلامت

- تهیه طرح درس وچک لیست آموزشی وچک لیست ارزشیابی مهارتهای خروجی فراگیران

- ایجاد هماهنگی وفراهم نمودن رسانه های آموزشی مناسب برای اجرای یک برنامه آموزشی آنان

- ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش آموزان واقدام برای برطرف کردن مشکلات آموزشی آنان

- طرح سوال وبرگزاری امتحانات نظری، عملی، وارزشیابی کارآموزی دانش آموزان

- تصحیح اوراق امتحا نات، همکاری در ثبت نمرات در کارنامه هر دانش آموز ومعدل گیری

- حضور فعال در روستاهای اصلی واقماری به همراه دانش آموزان در برنامه های بازدید منازل ومراقبتهای بهداشتی وغیره....

- همکاری ومشارکت در تنظیم واجرای برنامه های باز آموزی تیم سلامت با پشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی

- شرکت در اجتماعات روستایی وجلسات شورای بهداشت به منظور توجیه وجلب مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی

- نظارت بر فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان

- مشارکت در اجرا وبرنامه ریزی آموزشهای دانشجویان پزشکی اجتماعی وجامعه نگر

- همکاری در تنظیم مدارک آموزشی دانش آموزان واوراق امتحانی واسنا د

- مشارکت در برنامه آموزش بدو خدمت کارکنان تیم سلامت

- مشارکت دراجرای برنامه های آموزش نظری، عملی وبازدید از عرصه

- همکاری با مجله بهورز واستفاده از مطالب مجله بهورز در جلسات باز آموزی

- همکاری با مدیر مرکز در برنامه های ادامه تحصیل بهورزان

- برنامه ریزی جهت آموزش بدو خدمت نیروها با هماهنگی واحدهای مختلف مرکز بهداشت

- همکاری در ثبت نام داوطلبان بهورزی

- حضور فعال در جلسات باز آموزی ونوآموزی شهرستان

- همکاری با مدیر در تنظیم برنامه های علمی ، فرهنگی، اجتماعی برای دانش آموزان

- مشارکت فعال در جلسات شورای مربیان وارائه راه حل در مورد مشکلات فردی وآموزشی دانش آموزان وحل مشکلات فنی واداری مرکز آموزش بهورزی

- برنامه ریزی ونظارت بر خانه های بهداشت دانش آموزی وآموزشی

- کوشش در جهت کسب اطلاعات علمی وارتقاء کیفیت روش تدریس

- تجزیه وتحلیل کلاس های آموزشی برگزار شده، ارائه نتایج به مدیر مرکز

- همکاری بامدیر مرکز در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی ومراکز بهداشتی درمانی جدید

- تهیه بسته های آموزشی کلاس های برگزار شده وبایگانی آنها

- همکاری در برگزاری جشن بهورزی وانتخاب بهورز نمونه

- همکاری با واحدها در برگزاری سمینارها وکارگاه های مختلف آموزشی

- برنامه ریزی ومشارکت در اجرای برنا مه های آموزش تیم سلامت

- مطالعه وبررسی پیشرفت های علمی به منظور روز آمد کردن مواد آموزشی

- برنامه ریزی ومشارکت در برگزاری نیاز سنجی آموزشی جهت کارکنان تیم سلامت وارائه راهکار های اصلاحی در این زمینه

- تدوین وتالیف مطالب آموزشی در زمینه مسائل بهداشت درمانی

- تنظیم گزارش بازدید از مراکز بهداشتی درمانی وارائه به مدیر مرکز وپیگیری در جهت رفع مشکلات آنها

- همکاری در اجرای برنامه ادامه تحصیل بهورزان در رشته کار ودانش

- همکاری با مدیر در تامین امور رفاهی بهورزان شاغل ودانش آموز

- مشارکت در برنامه ریزی جهت اعزام دانشجویان به مراکز بهداشتی درمانی

- همکاری در تامین وسایل کمکی آموزشی جهت اجرای کلاس های آموزشی

- شرکت فعال در برنامه های ادغام در سیستم طبق پیشنهاد مدیر مرکز

- نظارت بر اخلاق وانضباط دانش آموزان

- معرفی دانش آموزان پایه دوم به مردم وشورای اسلامی روستا با همکاری پزشک خانواده

- مشارکت در اجرای برنامه های ادغام یافته در سیستم

- استخراج نتایج برگزاری کلاسها وکارگاه های اجرا شده وتجزیه وتحلیل اطلاعات ان با همکاری واحدهای مرکز بهداشت وارائه به مدیر مرکز

- همکاری در اجرای برنامه آموزش بهورز ماما

- همکاری در اجرای برنامه آموزش ماما روستا

- انجام سایر امور به پیشنهاد مدیر مرکز

نام :زهرا

نام خانوادگی: پیر با وقار

سمت: ناظمه

تحصیلات:کاردان مامایی

سابقه کار :5سال

شرح وظایف ناظم:

- نظارت ورسیدگی به امور داخلی

- همکاری با مدیر مرکز آموزش بهورزی در تهیه وتنظیم برنامه های عبادی، رفاهی، فرهنگی، اجتماعی وورزشی دانش آموزان

- تنظیم ساعات مطالعه ، مرور دروس روزانه، نظارت بر استفاده از وسایل کمک آموزشی واتاق درس عملی ، نمونه خانه بهداشت و...

- آشنا نمودن دانش آموزان با مقررات مرکز آموزشی ، رعایت شئون اسلامی وموازین بهداشتی، رسیدگی به وضعیت روحی دانش اموزان وحل اختلافات احتمالی آنان

- نظارت بر عملکرد کادر خدماتی در ساعات غیر اداری

- انتقال دانش آموز به نزدیکترین مرکز بهداشت درمانی ویا مرکز اورژانس بیمارستان در مواقع بروز حادثه یا بیماری

- نظارت بر حضور وغیاب دانش اموزان در ساعات غیراداری

- انجام سایر امور محوطه طبق دستور مقام مافوق

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/01/20
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   217