سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 29 خرداد 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آموزش بهداشت

     1-اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف معاونت بهداشتی استان

       2-ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها

     3-برنامه ریزی برای انجام نیازسنجی آموزشی مرتبط با اولویت های سلامت منطقه

     4-طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و سایر شواهد

      5-تدوین و اجرای مداخله در کاهش بیماری های قلبی – عروقی و سرطان ها ( اولویت های استانی ) براساس نیاز سنجی

     6-تدوین و اجرای طرح مداخله افزایش بهداشت دهان و دندان دانش آموزان ( اولویت شهرستانی ) براساس نیاز سنجی

     7-برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت

     8-ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت در مراکز بهداشتی – درمانی و

خانه های بهداشت

     9-افزایش دانش کاربردی و ارتقامهارت های آموزشی ،ارتباطی و اطلاع رسانی ( هدا ) در پرسنل مرتبط با سلامت

     10-جلب حمایت و همکاری درون بخشی و برون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

       11-همکاری با رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی

        12- مشارکت با واحد بهداشت مدارس در اجرای برنامه مدارس مروج سلامت

     13-مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی

     14-همکاری با سایر واحدهای کارشناسی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در منطقه ( مانند ایدز ، هپاتیت،التور.... )

    15 -مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح منطقه

        16-جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت به مراکز بهداشتی – درمانی و خانه های بهداشت

        17-تدوین و اجرای برنامه های هفته سلامت

  18 - مشارکت در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی استانی و شهرستانی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/01/20