سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 3 خرداد 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت روان


*- برگزاری کمیته شهرستانی بهداشت روان

*- پذیرش مسئولیت علمی – اجرایی برنامه‌های بهداشت روان تحت نظارت معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

*- برنامه‌ریزی آموزش پزشک عمومی به منظور تکمیل سطح سوم ارایه خدمات بهداشت روان شهرستان مطابق دستورالعمل

*- برنامه ریزی آموزش پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی به منظور ارتقاء کیفیت علمی ارایه خدمات در برنامه بهداشت روان مطابق با دستورالعمل

* آموزش کارشناسان مرتبط با برنامه بهداشت روان

*- نظارت علمی بر تهیه متون – پوستر – پمفلت و نشریات مرتبط با برنامه بهداشت روان

*- نظارت بر سیستم ارجاع برنامه بهداشت روان

*- نظارت علمی بر فعالیت پزشکان عمومی در حیطه برنامه بهداشت روان

- * برنامه ریزی و نظارت علمی و اجرایی مرتبط با برنامه در هفته بهداشت روان

*- مشارکت در امر پایش برنامه‌های اجرا شده در سطح شبکه

*- اجرای برنامه‌های آموزشی – کارگاهی – جلسات و همایش ها

*- برنامه ریزی جهت باز آموزی پرسنل شبکه بهداشتی- درمانی

*- برگزاری کلاس آمار و مروری بر نحوه دستورالعمل ها

*- آموزش نیروهای بدو خدمت

*- برگزاری کارگاه های آموزشی جهت معلمین و والدین مدارس مروج سلامت درشهرستان

*- نظارت بر مدارس مروج سلامت

*- شرکت در جلسات بین بخشی در واحدهای ستادی

*- ارائه مشاوره به افراد جامعه جهت پیشگیری از بروز اختلالات روانپزشکی و ارتقاء سطح سلامت روان جامعه (شامل: مهارت‌های زندگی، فرزند پروری، مشاوره تحصیلی، مشاوره خانوادگی و مشاوره قبل از ازدواج، پیشگیری از اعتیاد) (به صورت فردی و گروهی)

*- تسهیل دسترسی به خدمات مددکاری اجتماعی برای بیماران

*- برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت پیشگیری از اعتیاد درشهرستان

*- نظارت بر مراکز ترک اعتیاد و همکاری با تیم بازرسی استان

*- گرد اوری آمار خودکشی از مراکز وبیمارستان کوثر

*- نظارت بر کلینیک مثلثی و و جمع آوری آمار ارسالی از این مرکز و ارسال به معاونت بهداشتی

*- برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی در زمنه پیشگیری از خودکشی

*- تهیه گزارش عملکرد سالیانه برنامه اعتیاد

*- گردآوری اطلاعات و آمار فعالیت ها و تحلیل آنها

*- بررسی مسائل، مشکلات، تعیین نیازها و اولویت‌های شهرستان در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

*- پیشنهاد و تدوین برنامه‌های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

*- برنامه ریزی سالانه، میانه و بلند مدت در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

*- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و پیش بینی مکانیسم‌های تأمین آن

*- ارائه روش‌های اجرایی و علمی مبتنی بر جامعه در جهت توانمندسازی عموم مردم (به ویژه گروه‌های هدف) در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

*- تدوین، استانداردها و دستورالعمل‌های غربالگری، پیشگیری، مراقبت، درمان، بازتوانی در حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و پایش و ارزشیابی برنامه‌ها

*- تهیه و تدوین پروتکل‌های غربالگری، پیشگیری، مراقبت و درمان و بازتوانی بیماری‌های روانی، اجتماعی و اعتیاد با همکاری مراکز آموزش عالی، نهادها و انجمن‌های صنفی، علمی، ملی

*- هدایت دانشگاه‌های شهرستانی در برنامه ریزی راهبردی، عملیاتی و تفضیلی و کمک به انجام آن در حیطه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

*- تصدی نمایندگی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در جهت همکاری و هماهنگی درون و برون بخشی با واحدها و سازمان‌های وابسته در امور سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

*- همکاری با سازمان ها و مراکز علمی و تحقیقاتی ملی، منطقه‌ای در اجرای برنامه‌های آموزش سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

*- نظارت و پایش برنامه‌های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد در مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان

*- ارزشیابی برنامه ها و انجام مطالعه بار بیماری ها در سطح شهرستان

*- تهیه و ارائه گزارش‌های فنی و جامع از اجرای سیاستها و برنامه‌های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و انعکاس آن به مبادی ذی ربط

*- تعیین اولویت‌های پژوهشی و تحقیقاتی شهرستان در حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و پیگیری اجرا و نظارت بر حسن اجرای آن

*- ساماندهی و توانمندسازی سازمانها و گروه‌های مردم نهاد فعال در حیطه‌های مرتبط با سلامت

*- پیگیری استانداردهای بیمارستانی و پیگیری توسعه اورژانس‌های روانپزشکی و اعتیاد و مراکز بستری کوتاه مدت درمان اعتیاد

مذکور و نظارت بر حسن اجرای مصوبات

* هماهنگی و پیگیری تشکیل جلسات منظم جلسات کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و پیگیری مصوبات کمیته

*- ارتقاء و توسعه سلامت خانواده با تأکید بر موضوع سلامت روانی جنسی و طراحی برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی به منظور ساماندهی مراکز درمانی و مشاوره و تأمین نیازهای مردم

*- برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی برنامه‌های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب ناشی از اعتیاد

*- هماهنگی در جهت تشکیل جلسات کمیته سلامت روانی اجتماعی و نظارت بر جسن اجرای مصوبات آن

*- پیگیری و تشکیل کمیته و کاهش آسیب و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن

*- هماهنگی جهت اجرا، گسترش و ارتقاء برنامه ادغام سلامت روان

*- ثبت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آمار اختلالات روانپزشکی و تهیه گزارش‌های ماهانه وسالیانه

*تهیه وتدوین متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

*- ارتقاء آگاهی و دانش عموم جامعه و فرهنگ سازی از طریق تدوین و انتشار متون آموزشی یا از طریق رسانه‌ها

*- مشارکت در برگزاری کارگاه‌های کشوری و استانی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

*- برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی یا اساتید و مسئولین سازمان‌های ذیربط جهت تبادل نظر، تصمیم گیری و برنامه ریزی در سطح شهرستان

*- مشارکت در تدوین طرحها و دستورالعمل‌های کشوری

*- تعیین و محاسبه شاخص‌های استانی برنامه ادغام سلامت روان

* پایش و نظارت برنامه ادغام سلامت روان

* جمع آوری و ثبت آمار خودکشی و ارسال آن به معاونت بهداشتی

* هماهنگی جهت جلب مشارکت و حمایت مسئولین و سیاستگذاران در اجرای برنامه‌های سلامت روان

* هماهنگی جهت ارزشیابی برنامه ادغام سلامت روان و رفع نواقص موجود در اجرای برنامه

* مشارکت درون بخشی و بین بخشی با سایر سازمان ها جهت ارتقاء برنامه‌های سلامت روان

* همکاری و مشارکت با کارشناسان و مسئولین سلامت روان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان در اجرا و پیشبرد برنامه‌ها و راهبردی و هدایت فعالیت‌های آنها

* ارتقاء به روز کردن و بازنگری اجزای مختلف برنامه ادغام سلامت روان متناسب با نیازهای شبکه سلامت روان و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی کشوری

* مستند سازی اقدامات انجام شده و تدوین گزارش عملکردهای سالیانه

* تعیین اهداف، چشم انداز، رسالت و برنامه‌های عملیاتی آتی مرتبط با برنامه‌های سلامت روان

* آموزش عموم جامعه درخصوص اصول و مفاهیم سلامت روان به منظور افزایش آگاهی و اطلاع نگرش افراد نسبت به مشکلات روانی

* آموزش به گروه‌های در معرض خطر و بیماران و خانواده آنها درخصوص اختلالات روانپزشکی و مراقبت از بیماران

* آموزش و بازآموزی بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)

* ارائه مشاوره و حمایت‌های روان شناختی به بیماران مبتلا به اختلالات جسمی صعب العلاج (بیماری‌های قلبی، سرطان، ایدز، معلولیت‌های جسمی) جهت افزایش توان مقابله با اختلالات جسمی و پیشگیری از بروز اختلالات روانپزشکی

* پایش و نظارت عملکرد بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)

* مشارکت در تهیه گزارش‌های آماری برای سطح بالاتر ارائه خدمات

* شناسایی و غربالگری اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری در جمعیت تحت پوشش تیم سلامت در گروه‌های سنی مختلف

* ارجاع بیماران روانپزشکی به سطوح بالاتر

* ارائه مشاوره و مداخلات روان شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

* ارائه حمایت‌های روانی – اجتماعی در حوادث و بلایا و مداخله در بحران

* پیگیری و مراقبت بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

* ارائه مشاوره توان بخشی برای بیماران شدید

* آموزش مهارت‌های اجتماعی و فعالیت‌های روزمره زندگی برای بیماران شدید

* تسهیل دسترسی بیماران شدید به خدمات مددکاری اجتماعی (بهزیستی و کمیته امداد)

* ارائه مشاوره توان بخشی و حمایت‌های روان شناختی از خانواده بیماران شدید

* پذیرش بیماران و انجام درمان‌های غیر دارویی، مشاوره و انجام مداخلات حمایتی

* انجام مداخلات پیشگیری جهت ارتقاء آگاهی جامعه

* مشارکت در بیماریابی اختلالات روانپزشکی و شناسایی اختلالات سوء مصرف مواد

*- ادغام سلامت روان در نظام PHC

* - تهیه گزارش ادواری برای سطوح بالاتر

*- ارائه خدمات مشاوره و مداخلات روان شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی و سوء مصرف مواد و گروههای هدف

*- مشارکت در تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و تهیه گزارش عملکرد

*برنامه سند الکل

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/01/30
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   142