سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 2 بهمن 1397 English
جستجو:  
فایلهای کاربردی
فایلهای کاربردی > فایلهای کاربردی
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 1 | فایل(ها): 9 | مجموع: 1,752 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1395/11/17 11:21:13
forme-sabt-payan nameh.doc 40 ک.ب.
1392/06/31 11:01:56
new proposal 90.doc 193 ک.ب.
1392/06/31 11:01:04
pishnevis-tarhe- tahghighati- payan nameh.doc 63 ک.ب.
1392/06/31 11:03:02
proposal guideline2.pdf 466 ک.ب.
1395/11/17 11:23:20
proposal guidelineدستورالعمل اجرايي پيش نويس طرح تحقيقاتي.pdf 472 ک.ب.
1392/06/31 11:04:07
proposal(payan nameh).doc 52 ک.ب.
1392/06/31 11:05:32
rezayatnameh.pdf 81 ک.ب.
1392/06/31 11:06:06
راهنماي كشوري اخلاق در انتشار اثار پژوهشی.pdf 369 ک.ب.
1397/02/10 12:53:53
موارد مورد نياز براي يك رضايت نامه آگاهانه(فرم اخلاق.docx 13 ک.ب.
1392/06/31 11:06:36
بالا