سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 15 آذر 1398 English
جستجو:  
اعضاء
چاپ
نام و نام خانوادگی رتبه تصویر شناسه علمی  گوگل اسکولار  اسکاپوس   اورکید  c.v
  آقای دکتر علی میر منصوری

ریاست مرکز تحقیقات

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: a_mirmansoorigums.ac.ir

 شناسه علمی و پژوهشی


 

 آدرس پروفایل گوگل اسکولار

 
 آدرس پروفایل اسکوپوس

 
 آدرس پروفایل اورکید c.v 
  آقای دکتر عباس صدیقی نژاد

دانشیار، فلوشیپ بیهوشی قلب

E-mail: user100gums.ac.ir

  شناسه علمی و پژوهشی   آدرس پروفایل گوگل اسکولار
 
  آدرس پروفایل اسکوپوس
 
 آدرس پروفایل اورکید  c.v
 آقای دکتر سیروس امیر علوی  

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: cyrusamiralaviyahoo.com

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار   آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  c.v
آقای دکتر ولی ایمانطلب  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: imantalabgums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  c.v
آقای دکتر محمد حقیقی  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: user57gums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  c.v
  خانم دکتر سودابه حدادی

 
 دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: so_haddadiyahoo.com

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  c.v
آقای دکتر حسین خوشرنگ  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: khoshranggums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  c.v
 آقای دکتر انوش دهنادی مقدم

 
 دانشیار، فلوشیپ بیهوشی مراقبتهای ویژه

E-mail: dehnadianoushgmail.com

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس  آدرس پروفایل اورکید  c.v
خانم  دکتر فرنوش فرضی  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: f_farzigums.ac.ir

  شناسه علمی و پژوهشی   آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   c.v
خانم دکتر شیده مرزبان  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: user137gums.ac.ir

  شناسه علمی و پژوهشی   آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   c.v
 آقای دکتر بهرام

 نادری نبی

 دانشیار، فلوشیپ درد، بیهوشی

user154E-mail: gums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   c.v
 خانم دکتر کتایون هریالچی  دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: k_haryalchiyahoo.com

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   c.v
آقای دکتر علی اشرف  استادیار، فلوشیپ بیهوشی

E-mail: draliashrafyahoo.fr

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   c.v
خانم  دکتر گلاره بی آزار  استادیار، متخصص بیهوشی

E-mail:

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   c.v
  آقای دکتر سیامک ریماز  استادیار، متخصص بیهوشی

E-mail:

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   c.v
آقای دکتر محمدرضا مبین  استادیار، متخصص بیهوشی

mmobayen@gums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی آدرس پروفایل گوگل اسکولار آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید  c.v
خانم دکتر سمانه غضنفر تهران

 
 استادیار، متخصص بیهوشی

E-mail

   شناسه علمی و پژوهشی  آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید   c.v
  آقای دکتر علی محمدزاده جوریابی

دانشیار، فلوشیپ بیهوشی قلب

E-mail: alimjgums.ac.ir

   شناسه علمی و پژوهشی آدرس پروفایل گوگل اسکولار آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید c.v
آقای دکتر آرمان پرویزی 
استادیار، متخصص
بیهوشی 
arman_parvizi@yahoo.com 

 

  شناسه علمی و پژوهشی   آدرس پروفایل گوگل اسکولار  آدرس پروفایل اسکوپوس آدرس پروفایل اورکید    c.v
خانم محدثه احمدی   کارشناس مرکز تحقیقات بیهوشی            
 خانم مهین طائفه اشرفیه کارشناس مرکز تحقیقات بیهوشی             
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/23
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   3713