سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 15 تیر 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/04/07     تعداد دفعات مشاهده 10 بار     ساعت 09:00     گروه خبری اخبار و تازه هاِ مرکز تحقیقات بیهوشی

جلسه دفاع از پرو پوزال اینترنی دکتر فضیلت نجومی در تاریخ 1399/02/31 در ساعت 10 صبح انجام شد.این جلسه با حضور خانم دکتر گلاره بی آزار به عنوان استاد راهنما و خانم دکتر زهرا عطر کار روشن به عنوان استاد مشاور و خانم دکتر سمانه غضنفر تهران و خانم دکتر سودابه کاظمی و خانم دکتر فرنوش فرضی به عنوان اساتید داور با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.