سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 15 تیر 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/04/07     تعداد دفعات مشاهده 8 بار     ساعت 09:00     گروه خبری اخبار و تازه هاِ مرکز تحقیقات بیهوشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر محبوبه رضی کاظمی در ساعت 11 صبح روز شنبه1399/03/10با حضور  سرکار خانم گلاره بی آزار به عنوان استاد راهنما و سرکار خانم دکتر ربابه سلیمانی و سرکار خانم دکتر ز هرا عطر کا روشن به عنوان اساتید مشاور و سر کار خانم دکتر فرنوش فرضی  وجناب آقای دکتر علی پور رمضانی وجناب آقای دکتر علی اشرف به عنوان اساتید داور برگزار گردید.