سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 5 خرداد 1397 English
جستجو:  
مقالات فارسی
 

1.     تأثیر کریستالوئید قبل از بیحسی نخاعی در بروز هیپوتانسیون القاء شده در افراد مسن

 

2.     تأثیر میدازولام داخل نخاعی در کنترل درد پس از زایمان

 

3.     آموزش مهارت‌های ارتباطی Communication Skills

 

4.     بررسی نحوه اجرای ارزشیابی برنامه گزارش صبحگاهی در گروه‌های آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

5.     میزان بروز سردرد پس از بیحسی نخاعی در بیماران تحت سزارین در بیمارستان الزهرای (س) رشت

 

6.     بررسی اثر ان-استیل سیسیتئین وریدی برمدت نیاز بیماران مبتلا به آسیب حاد ریوی به حمایت تهویه ای در بخش مراقبتهای ویژه

 

7.     بررسی اثر بخشی تزریق داخل نخاعی ترکیب سوفنتانیل ومورفین در کنترل درد بعد از عمل جراحی لاپاراتومی
 

8.     مت هموگلوبینمیوراثتی - بررسی مروری تشخیصی، درمانی حین بیهوشی
 

9.     مقایسه بتادین با بتادین – الکل در اماده سازی سریع پوست جهت بیحسی نخاعی
 

10. بررسی تاثیر ترانس امین در کاهش میزان خونریزی بعد از عمل در جراحی های قلب باز

 

11. نقش افدرین وریدی ، افدرین عضلانی و آتروبین وریدی در پیشگیری از افت فشار خون ناشی از بی حسی نخاعی
 

12. اثر کلوبتازول موضعی در بروز گلو درد پس از لوله گذاری نای در بیماران جراحی
 

13. مقایسه دو تیغه استاندارد و انگلیسی لارنگوسکوپ ماکینتاش در طبقه بندی راه هوایی بیماران تحت اعمال جراحی انتخابی
 

14. گزارش یک مورد تزریق خون ناسازگار

 

15. بررسی درد محل تزریق کمر درد و رضایت بیماران از تکنیک اپیدورال در روش مدین و پارامدین

16.  

17. مقایسه اثر اپیدورال نرمال سالین با بی کربناتبرمدت بی حسی حاصل از تزریق لیدوکائین2%

 

18. مقایسه سطح سرم یون منیزیم در بیماران ضربه به سر

 

19. تزریق خون ناسازگار

 

20. تأثیر افزودن بی کربنات برزمان شروع بی دردی هماتوم بلوک
 

21. شناخت پاتوژن های شایع درمحیط بخش ICUوتأثیرپرتوهای اشعه ماورأبنفش درکنترل آن
 

22. مقایسه دوروش جاگذاری ماسک راه هوای لارنژیالبه دوصورت کلاسیک وتسهیل شده

 

23. بررسی اثر ان استیل وریدی برمدت نیاز بیماران مبتلا به آسیب حاد ریوی به حمایت تهویه ای در بخش مراقبتهای ویژه

 

24. بررسی علل مختلف کنسل شدن بیماران کاندید اعمال جراحی در یکی از مرکز آموزشی درمانی عمومی

 

25. مقایسه اثر واوون،ژلاتین ومحلول رینگر بر وضعیت همودینامیک بیماران کاندید پیوند عروق کرونر در طول انتقال به بخش مراقبت های ویژه وساعات بعد از جراحی گیلان
 

26. بررسی اثر بخشی تزریق داخل نخاعی ترکیب سوفنتانیل ومورفین در کنترل درد بعد از عمل جراحی لاپاراتومی

 

27. بررسی اثر ان-استیل سیسیتئین وریدی برمدت نیاز بیماران مبتلا به آسیب حاد ریوی به حمایت تهویه ای در بخش مراقبتهای ویژه

 

28. بررسی اثر بخشی تزریق داخل نخاعی ترکیب سوفنتانیل ومورفین در کنترل درد بعد از عمل جراحی لاپاراتومی

 

29. مقایسه دوزهای مختلف پروپوزال برای القای بیهوشی بر اساس پایش سنجش دو طیفی
 

30. گزارش موردی مهتموگلوبینمی وراژتی
 

31. مقایسه اثر داروهای آلفنتانیل ، سولفات منیزیم و کتامین در کاهش درد هنگام تزریق وریدی پروپومول
 

32. بررسی عوامل مرتبط با سر درد و کمر درد پس از بیحسی نخاعی در اعمال جراحی ارتوپدی
 

33. بررسی تغییرات BIS و باز شدن مردمک پس از برداشتن کلامپ شریانی در در جراحی پیوند کلیه
 

34. بیهوشی در یک بیمار با دیستروفی میوپاتی دوشن کاندید عمل جراحی ارتوپدی
 

35. لوله گذاری داخل تراشه با استفاده از فیبر اپتیک در وضعیت بیدار در بیمار مبتلا به ایپوندیلیت آنلیکوزان جهت جراحی باز سنگ کلیه

 

37. مقایسه بین روشهای مختلف درمانی در بیماران با Flail Chest بستری شده در مراکز آموزشی درمانی رشت از مهر 1378لغایت 1383

 

38. کنترل درد بعد از عمل توراکوتومی با تزریق مداوم بوپیواکایین از طریق کاتتر ساک اکسترا پلورال

 

39. بررسی تاثیر آموزش در مرکز مهارتهای بالینی بر آگاهی احیای قلبی ریوی پزشکان وپرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دع پ گیلان

 

40. مقایسه اثر پتدین دگزامتازون ودارونما برای پیشگیری از لرز بعدازعمل

 

41. گزارش اولین مورد جراحی نورو فیبرو آدرنال به روش لاپاراسکوپی

 

42. مقایسه اثر اندانسترون،دگزامتازون، متوکلوپرامید در کاهش تهوع استفراغ بعد از جراحی گوش میانی

 

43. بررسی کارآزمایی بالینی تجویز میدازولام اینتراتکال در کنترل درد پس از سزارین

44. بررسی بروز میزان سردرد پس از بی حسی نخاعی در بیماران سزارین در الزهرا

 

45. مقایسه همودینامیک پروپوفول و نسدونال حین ECT در مرکز شفا

 

46. بررسی نمای FAT PAD خلفی در ارزیابی فرکچرهای ناحیه ارنج
 

47. بررسی تأثیر دوز کم کتامین بر کاهش گلودرد بعد از عمل تانسیلکتومی در اطفال
 

48. بررسی میزان مرگ و میر بیماران بستری شده در بخش ICU با درجات مختلف II APACHE

 

49. برسی افزودن بیکربنات به لیدوکایین در تاثیر افزودن بیکر بنات به لیدوکایین برزمان شروع بیدردی هماتوم بلاک جهت جااندازی شکستگی کالیس

 

50. مقایسه دو روش LMA گذاری بروش کلاسیک و تسهیل شده
 

51. بررسی دز های مختلف پروپوفول بر اساس استفاده از مونیتورینگ BIS

 

52. بررسی اثر ان-استیل سیسیتئین وریدی برمدت نیاز بیماران مبتلا به آسیب حاد ریوی به حمایت تهویه ای در بخش مراقبتهای ویژه

 

53. دیدگاه دستیاران رشته های تخصصی درمورد روش ارزشیابی مهارتهای عملی با مشاهده مستقیم دردانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

54. بررسی اثر بخشی تزریق داخل نخاعی ترکیب سوفنتانیل ومورفین در کنترل درد بعد از عمل جراحی لاپاراتومی
 

55. مت هموگلوبینمی وراثتی- بررسی مروری تشخیصی، درمانی حین بیهوشی

 

56. بررسی عوامل مرتبط با سردرد وکمردرد پس از بی حسی نخاعی در اعمال جراحی ارتوپدی
 

57. بیهوشی در یک بیمار با دیستروفی میوپاتی دوشن کاندید عمل جراحی ارتوپدی
 

58. مقایسه میزان اکستانسیون سر در اینتوباسیون نازوتراکئال در دو روش لارنگوسکوپی مستقیم مکینتاش در بیماران جراحی ماگزیلوفاشیال
 

59. لوله گذاری داخل تراشه با استفاده از فیبر اپتیک در وضعیت بیدار در بیمار مبتلا به ایپوندیلیت آنلیکوزان جهت جراحی باز سنگ کلیه

 

60. مقایسه دو پیش داروی مرفین و کلونیدین در جراحی بای پاس عروق گردنی

 

61. تاثیر کریستالوئید قبل از بی حسی نخاعی در افراد مسن

 

62. مقایسه اثرات همودینامیک دو داروی پروپوفول و تیو پنتان سدیم در الکتروشوک تراپی

 

63. Perioperative Hemoglobinuria in CABG Case with hereditany spherocytosis

 

64. مقایسه اثر پروپوفول و میدازولام برروی سطح سرمی تروپونین T بعد از CABG

 

65. بررسی اثر بخشی تزریق داخل نخاعی ترکیب سوفنتانیل ومورفین در کنترل درد بعد از عمل جراحی لاپاراتومی
 

66. بررسی تاثیر ناپروکسن در کاهش درد بعد از CABG

 

67. Bethadine and Bethadine alcohol in skin prep for spinal Anaesthesia

 

68. تاثیر افزودن بیکربنات هماتوم بلوک در شکستگی کالیس

 

69. Comparison of clonidin and morphin in CABG premedication

 

70. بررسی تأثیر دوز کم کتامین بر کاهش گلودرد بعد از عمل تانسیلکتومی در اطفال
 

71. مقایسه اثر پتدین و دگزامتازون و دارونما برای پیشگیری از لرز پس از عمل

 

72. مقایسه سه ترکیب دارویی در کاهش PONV بعد از جراحی گوش میانی
 

73. اداره راه هوایی مشکل
 

74. مقایسه بتادین با بتادین – الکل در اماده سازی سریع پوست جهت بیحسی نخاعی
 

75. عوامل خطر تهوع و استفراغ پس از بیهوشی عمومی با اکسید ازت
 

76. تأثیر دگزامتازون قبل از القاء بیهوشی برلرز پس از عمل
 

77. نقش افدرین وریدی ، افدرین عضلانی و آتروبین وریدی در پیشگیری از افت فشار خون ناشی از بی حسی نخاعی
 

78. اثر کلوبتازول موضعی در بروز گلو درد پس از لوله گذاری نای در بیماران جراحی
 

79. بررسی درد محل تزریق کمر درد و رضایت بیماران از تکنیک اپیدورال در روش مدین و پارامدین

 

80. مقایسه تأثیرتزریق اپیدورال نرمال سالین با بیکربنات سدیم بر مدت بیحسی حاصل از تزریق اپیدورال لیدوکائین 2درصد در بیماران تحت شکستگی استخوان ران
 

81. حاملگی ناشی از تزریق داخل سپتو پلاسمی اسپرم به داخل تخمک در مبتلایان به آزاسپرمی انسدادی و غیر اسدادی

82. بررسی ایمنی و کارایی سم زدایی فوق سریع در بیماران معتاد به تریاک و هروئین

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/04/12
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   3144